search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


focus on


ώστε να παρέχουν τις υψηλότερες επιδόσεις, υποστηρίζοντας συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίες συνήθως έχουν αντίστοιχα υψηλές απαιτήσεις από πλευράς πόρων συστήματος (π.χ. μνήμης, δίσκων, Ι/Ο και υποσυστημάτων γραφικών). Για το σκοπό αυτόν ενσωματώνουν επαγγελματικού τύπου κάρτες γραφικών για τις πιο απαιτητικές εργασίες 3D visualization, υπο- στήριξη OpenGL, αλλά και για υποστήριξη συγκε- κριμένων εφαρμογών για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων.


4. Υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης αρχείων


Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούν VPN, virtual desktop ή κάποια παρόμοια τεχνο- λογία, επιτρέπουν στο χρήστη (κυρίως στο χώρο του design και engineering) να έχει πρόσβαση σε αρχεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένους, κεντρικούς servers και στη συνέχεια να τα ε- πισκοπούν ή να τα τροποποιούν χωρίς αυτά να εγκαταλείπουν ποτέ τον server. Προφανώς αυτό απαιτεί μια καλά οργανωμένη υποδομή για να επιτευχθούν οι κατάλληλες επιδόσεις στις τελικές συσκευές, καθώς επίσης και πλήρη συμμόρφω- ση με τις απαιτήσεις ασφαλείας.


5. Αξιοπιστία συστήματος


Είναι σαφές πως τα mobile workstations ενσω- ματώνουν υψηλότερης αξιοπιστίας τεχνολογία


8. Λύσεις cloud Προκειμένου να παράσχουν το μέγιστο ROI, οι


από εκείνη των PCs. Αναφερόμαστε σε χαρα- κτηριστικά όπως η μνήμη Error Checking and Correcting (ECC), η μεγαλύτερη παροχή ισχύος και οι πιο εξελιγμένοι μηχανισμοί ψύξης, τα οποία διασφαλίζουν υψηλότερη αξιοπιστία – γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις που τα επιλέγουν.


6. Σταθερότητα εφαρμογών


Εκτός όμως από κορυφαία χαρακτηριστικά και αξιοπιστία, τα mobile workstations διαθέτουν και εξειδικευμένα features, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις (γραφικά, design, CAD κ.ο.κ.). Δεδομένου πως οι διαμορφώσεις τους έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς, είναι βέβαιο πως οι επιχειρήσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν, θα έχουν στη διάθεσή τους έναν αξιόπιστο και στα- θερό συνδυασμό hardware, system software και εφαρμογών.


7. Περισσότερα mobile software προϊόντα Ας μην ξεχνάμε πως οι software vendors πλέον κυκλοφορούν περισσότερες mobile friendly εκ- δόσεις των προϊόντων τους. Καθώς οι επιδόσεις των mobile workstations βελτιώνονται έτσι ώστε να ανταγωνίζονται εκείνες των desktop, οι νεότε- ρες κυκλοφορίες δεν υπολείπονται σε τίποτα.


Mobile workstations


mobile λύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό hardware συσκευών, δικτύων και υ- πηρεσιών που θα προσφέρουν πραγματικό value στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως για σχεδιαστές και μηχανικούς που έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. Σε αυτό ακριβώς συνεισφέρουν σημαντικά οι βασισμένες στο cloud υπηρεσίες που αποτελούν εξαιρετικό συμπλήρωμα στο μοντέλο του mobile computing και γι’ αυτό έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός των cloud λύ- σεων και των γενικού σκοπού λύσεων για ένα ευρύτερο business κοινό, προσθέτει ένα σημα- ντικό σετ δυνατοτήτων που αυξάνουν το ROI από τη χρήση των mobile workstations.


9. BYOD


Καθώς οι επιχειρήσεις ξεκινούν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα mobile workstations και το γενικότερο mobile ύφος, παρατηρούν μια αξιοσημείωτη αύξηση στο φαινόμενο του BYOD (Bring Your Own Device). Το BYOD είναι βέβαια κάτι διαφορετικό για τις εφαρμογές σχεδιασμού και engineering σε σύγκριση με τις γενικού τύ- που επιχειρηματικές εφαρμογές, ιδιαίτερα όσον αφορά των τύπο των συσκευών που χρησιμοποι- ούνται. Στις πρώτες περιπτώσεις, απαιτούνται με- γαλύτερου μεγέθους οθόνες και specs, προκει- μένου να καλύψουν τις απαιτήσεις από πλευράς επιδόσεων και συνολικών δυνατοτήτων.


Mobile workstations vs desktops/ laptops


Οι επαγγελματίες που εργάζονται στους κλάδους των media, της ψυχαγωγίας και της επικοινωνίας έχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τη mobile τεχνολογία. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής ενός laptop ή και desktop PC σε σύγκριση με ένα mobile workstation, τα οποία θα πρέπει να έχει υπόψη του το κανάλι συνεργατών, ώστε να προτεί- νει την κατάλληλη λύση στον πελάτη;


Υψηλότερο ROI


Εφόσον οι ανάγκες τής επιχείρησης εντάσσονται στους κλάδους που προαναφέραμε, τα desktop PCs δεν θα ευνοήσουν εξαρχής την ανάπτυξη και θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα πιο αποδο- τικά. Από την άλλη, η αρχική επένδυση σε ένα κα- τάλληλο workstation θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα της επιχείρησης και άρα και στο ROI μακροπρόθεσμα.


Επιδόσεις και γραφικά


Ένα PC ή κάποιο laptop διαθέτει ικανοποιητική ισχύ για να διεκπεραιώσει τις περισσότερες ερ- γασίες γραφείου όπως τα emails, η περιήγηση


18


ICV certified Τα workstations υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία από εφαρμογές software ανεξάρτητων vendors, τα οποία προσφέρουν απρόσκοπτη εμπειρία computing στους κατόχους τους.


Ανθεκτικότητα, υψηλά στάνταρντ Τα υποσυστήματα ενός workstation ανταποκρίνο- νται σε υψηλότερα στάνταρντ σε σχέση με εκείνα ενός desktop PC ή ενός laptop. Το καθένα από αυτά (motherboard, CPU, RAM, εσωτερικοί δίσκοι, κάρτες γραφικών κ.ο.κ.) έχουν εξαρχής ενσωμα- τωθεί με τη λογική πως θα εργάζονται σε απαι-


στο Web και η επεξεργασία κειμένου. Από την άλλη πλευρά, τα mobile workstations διαθέτουν σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, μπορούν να χειριστούν άνετα CAD, animations, α- νάλυση δεδομένων, φωτο-ρεαλιστικά renderings, ειδικά εφέ, καθώς και δημιουργία και επεξεργασία ήχου και βίντεο. Σε γενικές γραμμές, τα συστήματα αυτά μπορούν να χειριστούν απαιτητικές γραφικές εφαρμογές.


τητικές εφαρμογές νυχθημερόν, ακόμα και όταν οι χώροι εργασίας έχουν κλείσει και οι χρήστες έχουν επιστρέψει σπίτι τους.


Συμπλήρωμα για το desktop workstation Τα desktop workstations μπορεί να είναι απαραί- τητα στους εργασιακούς χώρους, αλλά στην περί- πτωση που το προσωπικό τής επιχείρησης πρέπει σε συχνή βάση να βρίσκονται εκτός γραφείου, τότε η προσθήκη συσκευών mobile workstation απο- τελεί τη βολικότερη δυνατή λύση: οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τρέχουν τις ίδιες εφαρμογές που έχουν και στο desktop σύ- στημά τους, ενώ βρίσκονται εν κινήσει.


Αυστηρά… επαγγελματικά και φορητά Ενισχυμένο multitasking, ταχύτατη επεξεργασία, κορυφαία ασφάλεια σε portable «πακέτο» αποτε- λούν βασικούς λόγους τελικής επιλογής συσκευ- ών mobile workstations. Επαγγελματικά συστή- ματα, για σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι και το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το κανάλι συνεργατών στους υποψήφιους πελάτες του.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32