search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


αφιέρωμα


Επιπροσθέτως, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπο- ρούν, επίσης, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ κατά € 1 δις ετησίως και να μειώσουν το κόστος των προμηθειών για το δημόσιο κατά € 200 εκατ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες τόσο του ΣΕΒ, όσο και άλλων φορέ- ων, σε ορίζοντα διετίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως κατά € 1 έως € 1,5 δις μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στη λιανική, η επιβολή των capital controls, τα φορο- λογικά κίνητρα για την υιοθέτηση του πλαστικού χρήματος και η υποχρέωση των τερματικών POS από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, έχουν βγάλει τη χώρα μας από τις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Όπως όμως αναφέραμε και σε προηγούμενο τεύχος, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πεδίο ανά- πτυξης. Το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα είναι οι συναλ- λαγές μεταξύ επιχειρήσεων.


Υποχρεωτικό το e-invoicing; Το παράδειγμα της Δανίας


Ως ένα πρώτο βήμα για την προώθηση των ηλε- κτρονικών συναλλαγών θεωρείται η υποχρεωτική σταδιακή καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγη- σης μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτοματοποίη- ση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού.


Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως σημειώνει σε πρόσφατη ανάλυση του ο ΣΕΒ, έχουν προχωρή- σει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Τουρκία, αλλά και κράτη της Λατινικής Αμερικής σε μία προ- σπάθεια για πάταξη της υψηλής φοροδιαφυγής. Η Δανία ειδικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμη- ση αφού αποτελεί μια από τις πρώτες ευρωπα- ϊκές χώρες που υιοθέτησαν εξ ολοκλήρου την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τον Δεκέμβριο του 2005 το δανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα το σχε- τικό νόμο σχετικά με τις πληρωμές του δημοσίου, ενώ ένα χρόνο πριν είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία για τα οφέλη της της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με επιστολές και εγ- χειρίδια σε όλες τις εταιρίες της Δανίας. Επίσης, σχετικές πληροφορίες παρείχαν διάφορες ιστο- σελίδες ενώ δημιουργήθηκε και σχετική γραμμή βοήθειας. Τον Φεβρουάριο 2005, η ηλεκτρονική τιμολόγηση τέθηκε σε ισχύ και όλους τους δημόσιους οργα- νισμούς και ιδρύματα της Δανίας, τα οποία ξεκι- νήσαν να δέχονται μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια από τους προμηθευτές τους. Οι εταιρείες από την άλλη, μπορούν να αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους με διάφορους τρόπους.


Είναι εντυπωσιακή η ταχύτατη υιοθέτηση των νέων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμε- νους φορείς και μάλιστα μέσα στους 10 πρώτους μήνες από την εφαρμογή τους. Πλέον, στη Δανία,


Ηλεκτρονική Τιμολόγηση


περισσότερο από το 90% των τιμολογίων προς τους δημόσιους φορείς αποστέλλονται ηλεκτρονι- κά, ενώ η χώρα ανία έλαβε το βραβείο eEurope για το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολόγησης που έχει διαμορφώσει.


Η Ελληνική πραγματικότητα Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εμφανίστηκε ως όρος στην Ελλάδα με το άρθρο 1 του Ν.3193/2003. Ωστόσο έλαβε νομική και ουσιαστική υπόσταση το 2014 με το Φ.Ε.Κ Α/251 και συγκεκριμένα με το άρθρο 14 των Ελληνικών λογιστικών προτύ- πων. Η ακεραιότητα του περιεχομένου του ηλε- κτρονικού τιμολογίου εξασφαλίζεται είτε μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής, είτε μέσω της μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το νομικό πλαίσιο, συνεπώς υπάρχει, οι προσφε- ρόμενες λύσεις από τους διάφορους παρόχους είναι πολλές και πολύ προηγμένες. Τι μένει λοι- πόν; Το να πεισθούν οι επιχειρήσεις για τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Ας αναφέρουμε μερικά νούμερα για να φανεί το μέγεθος της αγοράς και η δυναμική της. Σύμφω- να με στοιχεία του 2016, στην Ελλάδα, περίπου 8.000 επιχειρήσεις διακινούν ηλεκτρονικά πάνω από 15 εκατομμύρια τιμολόγια (από τα 250 εκα- τομμύρια που εκδίδονται ετησίως). Όπως προτεί-


E-invoicing: Πλεονεκτήματα


Από την πλευρά των εκδοτών • Μείωση του κόστους που σχετίζεται με την εκτύπωση, αποστολή και αποθή- κευση των τιμολογίων.


• Ελαχιστοποίηση λαθών από τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων. • Επικοινωνία με το ERP με αποτέλεσμα η εταιρεία να ξέρει σε πραγματικό χρόνο το cashflow και το inventory της. • Εύκολη αναζήτηση και ιστορικό τιμολογίων χωρίς υλικό κόστος (δεν απαι- τείται εκτύπωση).


• Η εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων και αναζήτηση οδηγεί σε αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού.


Από την πλευρά των παραληπτών • Σημαντική μείωση κόστους σχετικά με την παραλαβή, την καταχώρη- ση-πληκτρολόγηση των τιμολογίων στα λογιστικά προγράμματα και την αποθήκευση των στοιχείων.


• Αποτελεσματικότερος έλεγχος με αποτέλεσμα την καλύτερη λογιστική συμ- φωνία των αντισυμβαλλόμενων μερών, καθώς και την ταχύτερη εξόφληση των τιμολογίων.


• Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την οικολογική διάσταση που έχει η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθώς συμβάλει στη μείωση της χρήσης χαρτιού και των διαφόρων άλλων αναλώσιμων υλικών εκτύπωσης.


Γενικά οφέλη και για τα δύο μέρη • Εγγυημένη και ασφαλής αποστολή και παραλαβή τιμολογίων. 24


• Γρήγορη επίλυση των αμφισβητήσεων. • Εξοικονόμηση χώρου από τη διατήρηση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή αντί της φυσικής αρχειοθέτησης των τιμολογίων. • Η μείωση του χρόνου παράδοσης επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους στον κύκλο παραγγελία-πληρωμή. • Η μείωση της γραφειοκρατίας οδηγεί σε πιο γρήγορες συναλλαγές με το δημόσιο.


• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων. • Γενικότερη ικανοποίηση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.


Από την πλευρά του δημόσιου τομέα • Μείωση των φαινομένων απάτης μέσω της βελτίωσης της τιμολόγησης του ΦΠΑ, καθώς υπολογίζεται άμεσα και ηλεκτρονικά. • Δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της ακεραιότητας των τιμολογίων, καθώς και τη διασταύρωσης τους από τις φορολογικές αρχές ή την ΓΓΠΣ. • Ουσιαστικότερος και ταχύτερος φορολογικός έλεγχος και την εξάλειψη της έκδοσης και αποδοχής εικονικών ή πλαστών τιμολογίων. • Βελτίωση της διαδικασίας θεώρησης των τιμολογίων, καθώς και τον περιο- ρισμό και ευκολότερο εντοπισμό των διάφορων λαθών. • Αποσυμφόρηση φορολογικών υπηρεσιών, μείωση λειτουργικού κόστους της διαδικασίας σήμανσης των στοιχείων. • Καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των δημοσίων προμηθειών, ειδι- κά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληματικοί, όπως οι προμήθειες των δημοσίων νοσοκομείων.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32