search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


focus on software εφαρμογών.


Μια ακόμα βασική πτυχή του θέματος, ιδίως για τους χρήστες του CAD (Computer-Aided Drafting) software, είναι πως πλέον μπορούν να βρουν στην αγορά entry-level mobile workstations, σε ανταγωνιστικές τιμές. Ο βασικός λόγος είναι πως έχει αυξηθεί ο αριθμός των workstation vendors που δραστηριοποιούνται σε αυτό το segment της αγοράς, έχοντας ως άμεσο και απώτερο στόχο τους να «αγκαλιάσουν» αυτό το δυνητικά μεγάλο και φιλικό αγοραστικό κοινό που χρησιμοποιεί σχεδιαστικό, αρχιτεκτονικό και επιστημονικό software στα συστήματά του.


Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, υπάρχει σημαντική κίνηση στην αγορά των entry workstations, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Συγκεκριμένα, έ- χει παρατηρηθεί πως οι χρήστες εκείνοι που χρη- σιμοποιούν το AutoCAD δεν έχουν ακόμα υιοθε- τήσει λύσεις workstations, παραμένοντας κάτοχοι desktop PCs. Πρόκειται λοιπόν για ένα «ώριμο» κοινό, αν και υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορι- στικοί παράγοντες που θα πρέπει οι vendors να ξεπεράσουν προκειμένου να το προσεγγίσουν. Ο πρώτος είναι το κόστος και η άγνοια βασικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, πολλά στελέχη, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θεωρούν πως τα workstations ή η mobile εκδοχή τους είναι πανά- κριβες συσκευές από πλευράς αρχικής επένδυ- σης – κατανοητή η ένσταση, αλλά όπως προείπα- με είναι μάλλον κοντόφθαλμη θεώρηση. Ο δεύτερος λόγος είναι πως ένα ακόμα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων δεν λαμβάνουν καν υπό- ψη τους τα mobile workstations ως επιλογή ή δεν κατανοούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες των απλών PCs. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να εστιάσει το κανάλι συνεργατών: να αποδείξει στους πελάτες και στις επιχειρήσεις πως εφό- σον δώσουν μια ευκαιρία στην ισχύ των mobile workstations, είναι βέβαιο πως θα αλλάξει άρδην η οπτική τους επάνω στο θέμα αυτό.


Η αγορά των mobile workstations Η Future Market Insights προσφέρει ενδιαφέ- ροντα insights σχετικά με τις παγκόσμιες επι- δόσεις τής αγοράς των workstations, στα οποία εντάσσονται και τα mobile workstations, με τίτλο: «Workstation Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment, 2016–2026». Η παγκόσμια αγορά αναμένεται να φτάσει ένα μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 9,8% από πλευράς αξίας και 4,3% από πλευράς όγκου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2016-2026. Η παγκόσμια αγορά έχει διαιρεθεί στη ε- ξής βάση: Product type (Tower Workstation, Mobile Workstation, Rack Workstation, Blade Workstation, All-in-One Workstation), λειτουρ- γικού συστήματος (Windows, Linux, Unix) και Εφαρμογής (Ψηφιακή δημιουργία περιεχομένου, Χρηματοοικονομικά, Engineering, Scientific, Software Engineering, άλλες εφαρμογές).


20 πελάτες mobile workstations.


Η ζήτηση για mobile και All-in-one workstations έχει ευνοηθεί σημαντικά εξαιτίας της χρήσης τους σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών όπως είναι το digital και τα γραφικά, το software engineering, το finance modelling κ.ο.κ. Τα workstations έ- χουν γίνει δημοφιλή από πλευράς εφαρμογών δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και στους κλάδους των γραφικών και στο animation. Όλα αυτά αναμένεται να εκτινάξουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς των workstations κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου. Να τονίσουμε εξάλλου και τη συνεχή παγκόσμια υιοθέτηση του CAD, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της αγοράς 3D animation software στις κατασκευές, στην αρχιτεκτονική και στο σχεδια- σμό. Τα workstations είναι τα πλέον απαιτητικά ό- σον αφορά το 3D animation software και, επομέ- νως, η σημαντική αύξηση της αγοράς επηρεάζει απευθείας ως σύνολο την παγκόσμια αγορά των workstations. Επιπλέον, τα workstations χρησι- μοποιούνται ευρέως σε έναν μεγάλο αριθμό από εφαρμογές σε όλη την έκταση των κλάδων. Όσον αφορά τον κλάδο των mobile workstations υπολογίζεται να φτάσει το 23,7% της παγκόσμιας αγοράς ως το τέλος του 2016, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 5,9% για τη χρονική περίοδο 2016-2026. Μια ολοένα και μεγαλύτερη απαίτηση για τρισ- διάστατο animation software, δημιουργία ψη- φιακού περιεχομένου, networking και γραφικά, αναμένεται να δώσει ώθηση στην αγορά των workstations παγκοσμίως κατά την προαναφερ- θείσα χρονική περίοδο. Εντούτοις, οι μεγαλύτερης διάρκειας κύκλοι αντικατάστασης συσκευών, καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από εναλλακτικές υπολογιστικές πλατφόρμες που προσφέρον ποιότητα και υψηλές επιδόσεις είναι πιθανό να αποτελέσουν πρόκληση στη συνεχή ανάπτυξη της αγοράς αυτής μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Σε γενικές γραμμές, η παγκόσμια αγορά workstations -και των mobile εκδόσεών τους προφανώς- είναι πιθανό να γίνει μάρτυρας κά- ποιων σημαντικών trends στα επόμενα 10 χρόνια. Τα πλέον ενδιαφέροντα από αυτά περιλαμβάνουν: • Μετακίνηση των χρηστών PCs και Apple Mac στα workstations


• Αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση για virtual workstations


• Σημαντική προτίμηση για mobile workstations στις εφαρμογές που σχετίζονται με την αναζήτη-


ση πετρελαίου και φυσικού αερίου


• Υψηλή ζήτηση για mobile workstations στις ε- φαρμογές software engineering


Η περιοχή της Βορείου Αμερικής αναμένεται να παραμείνει στην κορυφαία θέση σε όλη τη διάρ- κεια της χρονικής περιόδου 2016-2026, με σαφώς μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου, χάρη στην αυξανόμενη ανάγκη για δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Από πλευράς αξίας, η Βόρεια Αμερική είχε ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 40,4% ως το τέλος του 2016, ενώ η αγορά στην περιοχή αναμένεται να επεκταθεί με μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης του 9,6% κατά τη διάρκεια της προανα- φερθείσας περιόδου.


Ειδικότερα, το mobile workstation segment που μας ενδιαφέρει, είχε ένα υψηλό μερίδιο αγοράς της τάξης του 35,5% στην αγορά της Β. Αμερικής ως το τέλος του 2016. Η αγορά της Ασίας/ Ειρηνικού υπο- λογίστηκε στο 22,3% εντός του 2016, ενώ το μερίδιο της Δυτικής Ευρώπης και Ανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα υπολογίζεται στο 27,8% και στο 2,6% της αξίας αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο. Τέλος, η έρευνα της Future Market Insights δια- κρίνει κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά των workstations. Οι βασικοί παίκτες που αναφέρο- νται στην έρευνα είναι οι: Hewlett-Packard, Dell, Lenovo, Fujitsu και NEC.


Σε μια άλλη έρευνα, την «Global Mobile Workstation market report 2017» της IT Market Research, ειδικά για τα mobile workstations, τα συμπεράσματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά, με κάποιες επιφυλάξεις. Από την μία πλευρά η επέ- κταση στους κλάδους τής βιομηχανίας και του αυ- τοκινήτου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την αγορά αυτή, ενώ από την άλλη, η ανάγκη για υψη- λή αρχική επένδυση, αλλά και η ασταθής δυναμι- κή της αγοράς αναμένεται να προκαλέσει εμπόδια στην κατά τα άλλα σταθερή πορεία ανάπτυξης. Δεδομένης της ευπαθούς κατάστασης της παγκό- σμιας οικονομίας, η έρευνα καταδεικνύει κάποια συγκρατημένα συμπεράσματα. Εντούτοις, η αγορά θα εμφανίσει μια θετική κίνηση, αν και με μετρημένη ανάπτυξη. Η αυξανόμενη ζήτηση για consumer ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρε- σίες θα λειτουργήσει ως ενισχυτικός παράγοντας που θα κινεί την αυξανόμενη ζήτηση για τις συ- σκευές αυτές. TCP


Mobile workstations


Επαγγελματικά συστήματα, για σοβαρούς επαγγελματίες – αυτό είναι το story που θα πρέπει να «πουλήσει» το κανάλι συνεργατών στους υποψήφιους


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32