search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 07-08.2017


Mobile workstations focus on


Ισχύς workstation, με mobile ευελιξία


Η παγκόσμια τάση που καταγράφει ως γεγονός το ότι οι φορητοί υπολογιστές υπερβαίνουν σε πωλήσεις τους παραδοσιακούς desktop έχει επηρεάσει και το χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν πλέον περισσότερο σε portable συστήματα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις των κλάδων εκείνων που έχουν σημαντικές απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ και δυνατότητες επιπέδου workstation; Όπως όλα δείχνουν, και εκεί έχει επικρατήσει παρόμοια λογική, καθώς τα λεγόμενα mobile workstations παρουσιάζουν μια πολύ ισχυρή δυναμική στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο των επιχειρήσεων.


τοια και στην περίπτωση των mobile workstations, ωστόσο τα συστήματα αυτά διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χρήση και το περι- βάλλον εργασίας του οποίου τις ανάγκες καλούνται να καλύψουν.


Τ


Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν ακριβές και επαγ- γελματικές κάρτες γραφικών, μεγάλη ποσότητα μνήμης, επεξεργαστές με chipsets τελευταίας γενιάς, αλλά και μεγάλης διάρκειας εγγύηση. Αυτά τα πανίσχυρα mobile workstations είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε συγκεκριμένες κάθετες αγορές: CAD/ CAM, geospatial υπηρεσίες, πετρελαϊκές/ αερίου και προφανώς αρχιτεκτονικές.


Οι επιλογές των κατασκευαστών είναι πολλές και ως εκ τούτου ανοίγεται μια νέα αγορά για το κανάλι των συνεργατών. Από την άλλη, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη αγορά, ενώ όπως προαναφέραμε και το hardware έχει πολύ συγκεκριμένες προδια- γραφές.


Σε τελική ανάλυση, τα mobile workstations αποτε- λούν ένα σημαντικό segment της συνολικής αγο- ράς των workstations, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης α- ναφοράς. Στην ουσία τους πρόκειται για ξεχωριστές συσκευές, τόσο εξαιτίας των υποσυστημάτων τους όσο και για τις after-sales υπηρεσίες που τα συνο- δεύουν και βέβαια την τιμή τους. Μπορεί λοιπόν να είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα desktop συστήμα- τα, αλλά ως αντιστάθμισμα προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και ταχύτητα σε φορητή μορφή. Έτσι, οι συσκευές αυτές έχουν το βασικό πλεονέκτημα πως επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να είναι ευέ- λικτοι και να δουλεύουν εν κινήσει.


α πλεονεκτήματα των laptops, όπως ο λιγότερος χώρος στο γρα- φείο, η ευκολία μεταφοράς, η εργο- νομία, τα λιγότερα αφαιρούμενα μέ- ρη κ.λπ. (θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια) παραμένουν ως τέ-


Αντίστοιχα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώνουν δραστικά το downtime που συνήθως σχετίζεται με τις μακρινές αποστάσεις ή τις διη- πειρωτικές πτήσεις. Η δημοτικότητα των mobile workstations οφείλεται επίσης και σε μια σειρά από trends που φαίνεται πως λειτουργούν ευνο- ϊκά: Οι κατασκευαστές υποσυστημάτων δείχνουν να ρίχνουν το βάρος τους από την αγορά των desktop σε εκείνη των laptops, με συνέπεια να προσφέρουν στους πελάτες τους τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Ας δούμε όμως αναλυτικότε- ρα τα πλεονεκτήματά τους, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τα «unique selling points» που θα χρησιμοποιήσει το κανάλι συνεργατών.


Τα πλεονεκτήματα των mobile workstations Σε γενικές γραμμές τα οφέλη του mobile computing δεν είναι κάτι που η σύγχρονη ε- πιχείρηση έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει. Οι χρήστες το έχουν ήδη υιοθετήσει ήδη, αν και οι επαγγελματίες -ιδίως στο χώρο του design και του engineering όπου απευθύνονται πρωτίστως τα mobile workstations- δεν έδειχναν τον ίδιο ενθουσιασμό μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, εξαι- τίας κυρίως του γεγονότος πως οι συσκευές δεν διέθεταν την απαιτούμενη ισχύ και επιδόσεις, ενώ δεν υποστήριζαν και τα εργαλεία software που χρειάζονταν.


Η κατάσταση αυτή όμως έχει αλλάξει άρδην. Ο συνδυασμός βελτιωμένων επιδόσεων των συσκευών mobile workstations, η ευρεία δια- θεσιμότητα των υψηλής ταχύτητας δικτύων, η κυριαρχία των cloud υπηρεσιών και η αυξημένη ασφάλεια δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που μπο-


ρούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του mobile computing. Ας δούμε στη συνέχεια κάποια από τα βασικότερα οφέλη για την επιχεί- ρηση που προσφέρει η υιοθέτηση των mobile workstations.


1. Ευελιξία


Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πλεονεκτήματα των mobile computing λύσεων, δεδομένου πως προσφέρουν μεγάλες δυνατότη- τες από πλευράς χώρου και χρόνου εργασίας: α- πό το σπίτι, εν κινήσει, ακόμα και από άλλη χώρα. Εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες μπορούν να ωφεληθούν. Σκεφτείτε πως έστω και οι λίγες επιπλέον ώρες την εβδομάδα που θα κερδίσει η επιχείρηση σε χρόνο εργασίας, σίγουρα δικαιολογούν από πλευ- ράς παραγωγικότητας την επένδυση σε κάποιο mobile workstation.


2. Εργασία από το σπίτι


Η δυνατότητα αυτή βελτιώνει αισθητά την ικα- νοποίηση των εργαζομένων και έχει ως απο- τέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση στον κοινό σκοπό. Η εργασία από το σπίτι θα ελαχι- στοποιήσει το χρόνο μετακίνησης, αυξάνοντας τελικά τον ωφέλιμο χρόνο εργασίας. Εξάλλου, οι mobile λύσεις επιτρέπουν στην επιχείρηση να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο κατάλληλα το μερικής απασχόλησης προσωπικό που είναι απαραίτητο για να παρακολουθεί συγκεκριμένα projects και deadlines. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας συν- δυασμός mobile hardware, πρόσβαση στο δίκτυο και λύσεις ασφαλείας για να διασφαλιστεί πως η επιχείρηση προστατεύεται.


3. Ενισχυμένες επιδόσεις Τα mobile workstations είναι έτσι σχεδιασμένα


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32