This page contains a Flash digital edition of a book.
l>ÃÃiwi` č`Ã


,ĂƌƚnjĞůů’Ɛ ,ĞĂƚ Θ ŝƌ. ϯϮ LJĞĂƌƐ ŝŶ ,s /Z ĮĞůĚ. >ŝĐĞŶƐĞĚ, ďŽŶĚĞĚ ĂŶĚ ŝŶƐƵƌĞĚ. tĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ Ă ƐŵŝůĞ! ƐŬ ŵĞ ĂďŽƵƚ ŐĞŽ- ƚŚĞƌŵĂů ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ. ϱ8Ϭ-ϯϯϰ-Ϯ8ϭϰ ŚĂƌƚnjĞůůƐŚĞĂƚĂŝƌ.ĐŽŵ


ϱϬ zĞĂƌůŝŶŐ ƵůůƐ - ϭϯ-ϭϰ ŵŽŶƚŚ ŽůĚ ^ŝƌĞ ŽƵƚ ŽĨ ϭϬy ŶŐƵƐ ĂŶĚ ŽŶǀŝĞǁ ŶŐƵƐ. dŚĞƐĞ ^ŝƌĞƐ ĂƌĞ ƚŚĞ ƚŽƉ ďƵůůƐ


for heifers in the Angus breed Myrl tĂŐŐŽŶĞƌ-'ƵƚŚƌŝĞ ϰϬϱ-ϲϰϬ-ϭϮϮϬ.


ϭ98ϭ tŝŶĚƐŽƌ DŽďŝůĞ ,ŽŵĞ ϭϰyϳϱ ϯ ďĞĚƌŽŽŵ, Ϯ ďĂƚŚ, ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ŵŽǀĞĚ. ^ŽƵƚŚ ŽĨ >ĂnjLJ , ďĞƐƚ ŽīĞƌ ϰϬϱ-ϮϮϲ-89ϳϮ


&ƌĞĞ ƚŽ Ă ŐŽŽĚ ƉĂƐƚƵƌĞ. 'ƵĂƌĚ ŽŶŬĞLJƐ, ŵŽŵ ĂŶĚ ĚĂƵŐŚƚĞƌ. ĂƵŐŚƚĞƌ ďŽƌŶ ƐƉƌŝŶŐ ϮϬϭϭ. dŚĞƐĞ


ĂƌĞ ŶŽƚ ƚĂŵĞ ĚŽŶŬĞLJƐ, ďƵƚ ĂƌĞ ŐŽŽĚ ĂƌŽƵŶĚ ĐĂƩůĞ. E. ŽĨ tĂƚŽŶŐĂ ϱ8Ϭ-ϲϮϯ-ϮϮϳϮ, ĐĞůů ϰϬϱ-ϯϬ8-ϳϰϲϮ


“&Žƌ ^ĂůĞ: ^ŶĂƉƉĞƌ dZ/ϮϬ,W ƌŝŐŐƐ Θ ^ƚƌĂƩŽŶ, ϰϮ ŝŶ ĚĞĐŬ Θ ϭϯϬ džĐĞůůĞŶƚ ĐŽŶĚ./ĂůǁĂLJƐ ƐŚĞĚ-


ŚƌƐ. ĚĞĚ. Ψϭ,ϱϬϬ.ϬϬ K Z ϱ8Ϭ-Ϯϳϰ-ϯϰϱϬ


ϭ9ϳϬ’Ɛ &ůĞĞƚǁŽŽĚ ϭϰ dž ϳϬ DŽďŝůĞ ,ŽŵĞ. ΨϱϬϬ. hƐĞĚ ĂƐ ĂƌĞƚĂŬĞƌ’Ɛ ŚŽŵĞ Ăƚ ŚƌŝƐƟĂŶ ĂŵƉ. ŝƐ ŽŶůLJ ϱ LJƌƐ. ŽůĚ. zŽƵ DƵƐƚ DŽǀĞ dƌĂŝůĞƌ. >ŽĐĂƚĞĚ ϲ ŵŝ. t. ŽĨ 'ĞĂƌLJ.


88ϰ-Ϯ8ϳ8 Žƌ Ğ-ŵĂŝů: ĐĂƌĞƚĂŬĞƌΛ ůĂƌŝĂƚĐƌĞĞŬ.ŽƌŐ ĨŽƌ ƉŝĐƐ ŽĨ ƚƌĂŝůĞƌ.


&Žƌ ^ĂůĞ: sŝĐƚŽƌ Žǁ WĞĂƐ. ϱ8Ϭ-ϲϮϯ-ϭϭϰϯ, ϱ8Ϭ-ϲϮϯ-ϭ9ϰϯ.


ϯ zĞĂƌ KůĚ Ƶůů ĨŽƌ ƐĂůĞ. &ƌŽŵ WŽůůĂƌĚ &ĂƌŵƐ, W & &ƌĞĞĚŽŵ. Ψϰ,ϱϬϬ.ϬϬ


Ăůů ϰϬϱ-ϯϲ8-ϭϰϭϲ.


&Žƌ ^ĂůĞ Žƌ dƌĂĚĞ: Ϯ <ĂǁĂƐĂŬŝ ϮϮϬ zKh ϰ ǁŚĞĞůĞƌƐ, ŐŽŽĚ ĐŽŶĚ, ŶĞǁ


ďĂƩĞƌŝĞƐ; ΨϲϱϬ. Θ ΨϱϱϬ., Žƌ ΨϭϭϬϬ. ĨŽƌ ďŽƚŚ. ĐĂůů: ;ϰϬϱ) 8ϱϯ-ϭϯϭϰ ƉŝĐ- tures available.


ϰd ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ ĨĂƌŵ ƌĞƉĂŝƌ ƐƉĞĐŝĂů- ŝnjŝŶŐ ŝŶ ƵůƟǀĂƚŽƌƐ, ^ǁĞĞƉ ƉůŽǁ ĂŶĚ ŚŝƐĞů ƉŽŝŶƚ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ. tĞ ĂůƐŽ ƌĞƉůĂĐĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ĂŶĚ ŶŽ Ɵůů Ěƌŝůů ŽƵůƚĞƌ ĂŶĚ ^ĞĞĚ KƉĞŶĞƌ ďůĂĚĞƐ ĂŶĚ ďĞĂƌŝŶŐƐ. ^ĂǀĞ ǀĂůƵĂďůĞ ƟŵĞ ĂŶĚ ΨΨ. Ăůů ƌĞƩ dLJůĞƌ ĨŽƌ LJŽƵƌ ƐĞƌǀŝĐĞ ŶĞĞĚƐ. ϰϬϱ-ϳϲϬ-9ϲϰϬ.


ZŽƵŶĚ ĂůĞƐ ŽĨ ĞƌŵƵĚĂ ŐƌĂƐƐ -Ψ8Ϭ/ ƚŽŶ. ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ.DŽĚĞů ϰϱϬ : 'ƌĂŝŶ ƌŝůů. ϭ9ϳ8 ĂƐĞ ϱ8Ϭ- ĂĐŬŚŽĞ. zĞĂƌůŝŶŐ ,ĞƌĨŽƌĚ ƵůůƐ


ĂŶĚ ĐŽǁ/ĐĂůĨ ƉĂŝƌƐ, ϯ ƚŽ ϱ LJĞĂƌƐ ŽůĚ. ϰϬϱ-8ϱϯ-ϱϮϰϬ.


ǀŽůƵƟŽŶ ĞdžĞƌĐŝƐĞƌ ǁ/ůĞŐΘ Ăƌŵ


ǁŽƌŬŽƵƚ ǁ/ĞůĞĐƚ. ŵŽŶŝƚŽƌ-ĐĂůů ĨŽƌ ƉŝĐƚƵƌĞƐ Ψϳϱ; ƌĞĐůŝŶĞƌƐ Ψϳϱ; ůŝŌ ƌĞĐůŝŶĞƌ ΨϯϬϬ; ĐŽīĞĞ ƚĂďůĞƐ Ψϰϱ; ĞŶĚ ƚĂďůĞƐ Ψϭϱ-Ψϯϱ; ĚŝŶŝŶŐ ƚĂďůĞ Θ ϲ ĐŚĂŝƌƐ ΨϮϬϬ; ĚƌĞƐƐĞƌ ǁ/ŵŝƌƌŽƌ ΨϭϬϬ; ĐŚĞƐƚ ŽĨ ĚƌĂǁĞƌƐ Ψϯϱ; ĨƵůů Θ ƋƵĞĞŶ ďĞĚ ΨϭϱϬ; ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ĨƵƌŶŝ- ƚƵƌĞ ĨŽƌ ƐĂůĞ. Ăůů ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϬϮϳϯ.


tŝůĚĐĂƚ ^ƚŽƌĂŐĞ ϭϬdžϭϬ hŶŝƚƐ/ Ψϰ9 Ă ŵŽŶƚŚ. ϭϬdžϭϱ hŶŝƚƐ/ Ψϲ9 Ă ŵŽŶƚŚ. ĂƐŚŝŽŶ, K< ϰϬϱ-Ϯϰϱ-ϬϱϮϯ


^ĞƉƟĐ dĂŶŬ


ůĞĂŶŝŶŐ ďLJ :ΘW ^ĞƉ-


ƟĐ ^ĞƌǀŝĐĞ: džĐĞůůĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽŵƉƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďLJ DŝŬĞ :ĂŵĞƐ ŽǁŶĞƌ/ŽƉĞƌĂƚŽƌ. 'ŝǀĞ ƵƐ Ă ĐĂůů Ăƚ ϰϬϱ-9ϲ9-ϯ8ϯϯ Žƌ ϰϬϱ-8Ϯϲ-Ϭϲϭ9.


“&Žƌ ^ĂůĞ: >ĂƐĞƌ ĂƐƐ ŽĂƚ/ϭϳ Ō 9ŝŶ ǁŝƚŚ ϭϱϬ,W DĂƌŝŶĞƌ, ůŽĂĚŝŶŐ ŐƵŝĚĞƐ ŽŶ ƚƌĂŝůĞƌ, ƚƌŽůůŝŶŐ ŵŽƚŽƌ, ĮƐŚ ůŽĐĂƚŽƌ, ůŝǀĞ ǁĞůůƐ Θ ^Ŭŝ ZŝŐ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ.


ĂůǁĂLJƐ ŬĞƉƚ ŝŶ ƐŚĞĚ. Ψϯ,ϱϬϬ.ϬϬ K Z ϱϬ8-Ϯϳϰ-ϯϰϱϬ


&ĂŝƌǀŝĞǁ tƌĂŶŐůĞƌƐ ŝƐ ůŽŽŬŝŶŐ ĨŽƌ ůĂĚŝĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŐĞ ϲ ĂŶĚ Ϯϰ ƚŽ ƌƵŶ ĨŽƌ ƋƵĞĞŶ Žƌ ƉƌŝŶĐĞƐƐ ĨŽƌ ŽƵƌ ϱϮŶĚ ŶŶƵĂů ZŽĚĞŽ :ƵůLJ ϮϮŶĚ ĂŶĚ ϮϯƌĚ


WƌŝnjĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ: ƐĂĚĚůĞ, ďƵĐŬůĞ, ĂŶĚ ƟĂƌĂ. WůĞĂƐĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ^ƵƐĂŶ ^ůŽĐƚĞƌ ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϮϭϮϬ Žƌ ďƐůŽĐƚĞƌΛŚŽƚ- ŵĂŝů.ĐŽŵ Žƌ ŽŶ &ĂĐĞŬ: &ĂŝƌǀŝĞǁ tƌĂŶŐůĞƌƐ ZŽĚĞŽ ůƵď


WĂƌŬ LJŽƵƌ ϱƚŚ ǁŚĞĞů Žƌ ŵŽďŝůĞ ŚŽŵĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌLJ. sĞƌLJ ƉƌŝǀĂƚĞ, ĐůŽƐĞ ƚŽ ů ZĞŶŽ. ϰϬϱ ϮϲϮ ϭϮϱϭ ĂŶĚ ůĞĂǀĞ ŵĞƐƐĂŐĞ. ΨϯϬϬ.ϬϬ ƉĞƌ ŵŽŶƚŚ, LJŽƵ ƉĂLJ ĐŝŵĂƌƌŽŶ ĞůĞĐƚƌŝĐ ĨŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ.


Please Look Up For Power Lines this Harvest Season.


Ăůů ϰϬϱ-


Chisels and plows are tall when folded up. Look for Overhead Lines going in or out VM H ÄLSK


Watch out for guy wires at- [HJOLK [V WVSLZ PU [OL ÄLSK Hooking a guy wire can pull a line down on top of you!


Be aware of underground wire and pad mount transformers with new services or homes.


džĐĞůůĞŶƚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ/


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142