This page contains a Flash digital edition of a book.
Ad deadline is the 15th of the month. ĚƐ ŵƵƐƚ ďĞ ƌĞƐƵďŵŝƩĞĚ ĞĂĐŚ ŵŽŶƚŚ CEC reserves the right to edit or limit ads


ůĂƐƐŝĮĞĚƐ


ůů LJŽƵ ĐĂŶ ĞĂƚ Zŝď ŝŶŶĞƌ. s&t ŝŶ ƌĞƐĐĞŶƚ. ǀĞƌLJ ϯƌĚ &ƌŝĚĂLJ. ΨϭϬ.ϬϬ. ϲ WD ƵŶƟů Ăůů ŐŽŶĞ. ϭ/Ϯ ŵŝůĞ E ŽĨ ƌĞƐĐĞŶƚ ŽŶ ,ǁLJ. ϳϰ. ůƐŽ s&t Ladies Aux. Bingo. Mondays-6pm. ZĂLJŵŽŶĚ ^ŚŽƌƚ ϰϬϱ-ϲϰϮ-9Ϯϯϱ.


'ŽůĨ ĂƌƚƐ - LJ :ŝŵ. &Žƌ ůĂŬĞ, ŐŽůĨ, ƌĂŶĐŚ, ŚŽŵĞ, ŬŝĚƐ Žƌ ŐƌĂŶĚŬŝĚƐ. Ψϭ,ϱϬϬ ƚŽ Ψϰ,ϬϬϬ. tĞ ĂůƐŽ ŝŶƐƚĂůů ƌĞĂƌ ƐĞĂƚƐ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐĞ ŽƵƚ ďĂƩĞƌ- ŝĞƐ. ϰϬϱ-88ϲ-ϭ98ϱ.


Kī ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ŬĞŶŶĞů. ϱ ƐƚĂůůƐ. EŝĐĞ. ϱ8Ϭ-8ϮϮ-ϱϲϯϮ.


:ŽŚŶ ĞĞƌĞ ϯϮ9 ŝĞƐĞů ŶŐŝŶĞ ŝŶ ŐŽŽĚ ƌƵŶŶŝŶŐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. dŽ ďĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵ ϲϲϬϬ ĐŽŵďŝŶĞ. Ψϭ,ϬϬϬ. ϱ8Ϭ-ϳ9ϰ-ϬϮϲ8


h>>^: ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ >ŝŵŽƵƐŝŶ ƵůůƐ ,ŽŵŽ ůĂĐŬ Θ ,ŽŵŽ


WŽůůĞĚ, 'ĞŶƚůĞ, ĐĂůǀŝŶŐ ĞĂƐĞ, ǁŽƌŬƐ ǁŝƚŚ ŚĞŝĨĞƌƐ, ƐĞĞĚƐƚŽĐŬ Θ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽŐƌĂŵƐ. ϰϬϱ 8Ϯ8 ϰϮϳ9


Are you ready for the storm ƐĞĂƐŽŶ? Ăůů dŝŵ /ŶĐĞ ĨŽƌ LJŽƵƌ ' E Z dKZ ŶĞĞĚƐ. &ƌĞĞ ĞƐƟ- ŵĂƚĞƐ, ĐĂůů ϰϬϱ-8ϲϯ-8ϲϱϬ.


EĞǁ WƌŽĚƵĐƚƐ! / WŝƉĞΘ ^ƵƉ- ƉůLJ - ϯ DŝůĞƐ tĞƐƚ ŽĨ 'ƵƚŚƌŝĞ, K<WŝƉĞ ĨŽƌ &ĞŶĐŝŶŐ, ^ƵĐŬĞƌZŽĚƐ, 'ŽŽĚ ^ŚĞĸĞůĚ ĂƌďĞĚ tŝƌĞ, d WŽƐƚ,


tĞůĚŝŶŐ ^ƵƉƉůŝĞƐ, WŽƐƚ ĂƉƐ, ůŝƉƐ, tĞůĚ ŽŶ ^ĂĚĚůĞƐ, 'ĂƚĞ >ĂƚĐŚĞƐ, ,ŝŶŐĞƐ,


ƚĐ.


&Žƌ zŽƵƌ &ĞŶĐŝŶŐ EĞĞĚƐ - Ăůů: ϰϬϱ-Ϯ8Ϯ-ϳϯϳϯ.


ůĞĐƚƌŝĐ &ĞŶĐĞ ^ƵƉƉůŝĞƐ, ĂďůĞ,


,Žǁ dŽ ^Ƶďŵŝƚ


;ϰϬϱ) ϯϳϱ-ϰϭ8ϱ ;ϰϬϱ) ϯϳϱ-ϰϮϬ9


ĚƐ


-ŵĂŝů: ďĂƌƌLJΛĐŝŵĂƌƌŽŶĞůĞĐƚƌŝĐ.ĐŽŵ DĂŝů: W.K. Ždž Ϯ99, <ŝŶŐĮƐŚĞƌ K<. ϳϯϳϱϬ WŚŽŶĞ: &Ădž


,ĞƐƚŽŶ ϱ8ϱ ZŽƵŶĚ ĂůĞƌ ǁŝƚŚ ŵŽŶŝƚŽƌ. ĞĞŶ ƐŚĞĚĚĞĚ ŝƚƐ ǁŚŽůĞ ůŝĨĞ. ΨϯϱϬϬ. ϱ8Ϭ-88ϯ-Ϯ89ϲ


ϯ ĨŽƌ ^ĂůĞ: ϮϬϬϯ ĞŝŐĞ ĐŽůŽƌĞĚ DĞƌĐƵƌLJ hůƟŵĂƚĞ ĚŝƟŽŶ 'ƌĂŶĚ DĂƌƋƵŝƐ, ϳϮ< ŵŝůĞƐ. >ŽĂĚĞĚ, >ĞĂƚŚ- Ğƌ Ψϲ,ϱϬϬ. ϮϬϬ8 ZĞĚ ŽĚŐĞ ĐƌĞǁ ĐĂď ϭϱϬϬ ^yd, ϰϰ< ŵŝůĞƐ, ϯ.ϳ ĞŶŐ., ϲ ϯ/ϰ ďĞĚ, ƚŽǁ ƉĂĐŬĂŐĞ, ĐŚƌŽŵĞ ƌŝŵƐ, ŶĞǁ ƟƌĞƐ, Ψϭϲ,ϱϬϬ. ϮϬϬϰ zĂŵĂŚĂ ys^ϲϱϬ^ s-^ƚĂƌ, ůŽǁ ϲ< ŵŝůĞƐ. džƚƌĂƐ: ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚ, ĐŚƌŽŵĞĚ ƐŝƐƐLJ ďĂƌ,ůƵŐŐĂŐĞ ƌĂĐŬ ΘĞŶŐŝŶĞ ŐƵĂƌĚ; ŶĞǁ ďĂƩĞƌLJ; ŶĞǁ ƟƌĞƐ. Ψϯ,8ϱϬ. ϯϲϭ-ϰϮϱ-898ϭŽƌ ϰϬϱ-ϱ89- 8889.ĂůĂŵŽŶƐΛŐŵĂŝů.ĐŽŵ ĨŽƌ ƉŝĐƐ


&Žƌ ^ĂůĞ: ƐĞƚ ŽĨ ϮϬ >ď. ĚƵŵďĞůůƐ. ϰϬϱ-8ϰϯ-ϰϭϬϭ.


KE< z^: ϭ ŵĂůĞΘ ϭ ĨĞŵĂůĞ ĚŽŶ-


ŬĞLJ ƌŽƵŶĚ Ă LJĞĂƌ ŽůĚ, ŽƌŶ ĂŶĚ ƌĂŝƐĞĚ ǁŝƚŚ ĐĂƩůĞ ϰϬϱ Ϯϲ9 ϲϬϭϮ


,ŽƌƐĞďĂĐŬ ƌŝĚĞƐ ŽŶ ŽƵƌ ŚŽƌƐĞƐ, ƌŝĚŝŶŐ ůĞƐƐŽŶƐ, ůƵŶĐŚ/ĚŝŶŶĞƌ ƌŝĚĞƐ, ďƌŝŶŐ LJŽƵƌ ŚŽƌƐĞ ƚŽŽ,


/Zd, z


W Zd/ ^, ĂŶĚ ŵŽƌĞ! >ŝŬĞ ƵƐ ŽŶ &Ă- ĐĞŬ. KůĚ ĂůĚǁĞůů dƌĂŝů ^ƚĂďůĞƐ Θ 'ƵĞƐƚ ZĂŶĐŚ ďLJ &ĂLJ, KŬ. ϱ8Ϭ- ϯϬ9-Ϭϭϯϱ.


&Žƌ ^ĂůĞ: ĞĂƵƟĨƵů ,ĞĂǀLJ KĂŬ ,ƵƚĐŚ. Ϯ ƉŝĞĐĞƐ. 'ůĂƐƐ ĚŽŽƌƐ ŽŶ ƚŽƉ ĂŶĚ ƐŵĂůůĞƌ ĚƌĂǁĞƌƐ ĂŶĚ ƐƚŽƌ- ĂŐĞ ŽŶ ďŽƩŽŵ. DŝƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŽƉ Θ ďŽƩŽŵ. džĐĞůůĞŶƚ ĐŽŶĚ. ůƐŽ Ă ĞŶƚĞƌ /ƐůĂŶĚ ĨŽƌ ŬŝƚĐŚĞŶ ŽŶ


ǁŚĞĞůƐ.Ϯ ĚŽŽƌƐ ĂŶĚ ƐƉŝĐĞ ĚƌĂǁĞƌ. KĂŬ ǁŽŽĚ ǁŝƚŚ &ŽƌŵŝĐĂΘ ĐƵƫŶŐ ďŽĂƌĚ ƚŽƉ. ϱ’ dž ϯ’. ϰϬϱ-Ϯ8Ϯ-ϭϭϭϮ.


&Žƌ ^ĂůĞ: ^ĞƌǀŝĐĞ ĂŐĞ ŶŐƵƐ ƵůůƐ. ϰϬϱ-ϯϲ8-8ϮϮϳ


^ĞĂƚŽŶ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ: ĂƌŶ ĂŶĚ ,ŽƵƐĞ ƌĞƉĂŝƌƐ, ĂĚĚ- ŽŶƐ, ǀŝŶLJů ƐŝĚ- ŝŶŐ, ƌŽŽĮŶŐ, ǁŝŶĚŽǁƐ, ŵĞƚĂů ďƵŝůĚ- ŝŶŐƐ ĂŶĚ ƌĞƉĂŝƌƐ. ϰϬϱ-ϯϲ8-ϭϱϬϬ Žƌ ϰϬϱ-ϯϲ8-Ϯϭϲ8


:. . ^^d ϭ , ϰϮ”, ƐƉŝŶ ƐƚĞĞƌ, njĞƌŽ ƚƵƌŶ ůĂǁŶŵŽǁĞƌ. Ψϭ8ϬϬ. K K. ůƐŽ Ă ϯ ƉŽŝŶƚ, ϰ8” ,ŽǁƐĞ ďƌƵƐŚ


ŚŽŐ. ΨϯϬϬ K K. ŽƚŚ ŵŽǁĞƌƐ ŐŽŽĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. ϱ8Ϭ-ϲϳϬ-ϰϭϯϮ.


&Žƌ ^ĂůĞ: ϮϬϭϰ :ĂLJĐŽ tŚŝƚĞŚĂǁŬ Ϯϳ ^Z> ƚƌĂǀĞů ƚƌĂŝůĞƌ. ϭ ƐůŝĚĞ. KƵƚ- ƐŝĚĞ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚŽƌ. ůĞĐƚƌŝĐ ĂǁŶŝŶŐ ǁŝƚŚ >


ůŝŐŚƚƐ. EĞǁ ŵĂƩƌĞƐƐ.


ZĞĂƌ ůŝǀŝŶŐ ĂƌĞĂ. ϭ ŽǁŶĞƌ. sĞƌLJ ŐŽŽĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. >ŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ,ĞŶŶĞƐ- ƐĞLJ. ΨϮϰ,ϬϬϬ.ϬϬ ŽďŽ Ăůů ƌLJŽŶ Λ ϰϬϱ-ϱϯ8-ϱϰϬϬ.


&Žƌ ƐĂůĞ: WĂƌƚƐ ƚƌƵĐŬ. 9ϱ ŚĞǀLJ ϭ/Ϯ ƚŽŶ. ,ĂƐ ďĞĞŶ ǁƌĞĐŬĞĚ, ďƵƚ ŵĞ- ĐŚĂŶŝĐĂůůLJ ƐŽƵŶĚ. >ĞƐƐ ƚŚĂŶ ϲϬ,ϬϬϬ ŵŝůĞƐ ŽŶ ƌĂƚĞ ϯϱϬ ŵŽƚŽƌ . Ăůů ŚƌŝƐ :ϱ8Ϭ-ϲϮϯ-9ϭϰϳ


^ĐĞŶĞ ^ĂĨĞƚLJ ^ƚŽƌŵ ^ŚĞůƚĞƌƐ, ƐƉĞ- ĐŝĂůŝnjŝŶŐ ŝŶ ƉƌĞĐĂƐƚ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ƐƚŽƌŵ ƐŚĞůƚĞƌ ƐĂůĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ <ŝŶŐĮƐŚĞƌ ŽƵŶƚLJ ĂƌĞĂ. ^ĞǀĞƌĂů ĚŝīĞƌĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ǁŝƚŚ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ƉƌŝĐĞƐ ƐƚĂƌƟŶŐ Ăƚ ΨϮ,ϮϬϬ. ϰϬϱ-8Ϯϯ-ϲϰϯϮ Žƌ Ğ-ŵĂŝů: ůŝīΛƐĐĞŶĞƐĂĨĞƚLJƐƚŽƌŵ.ĐŽŵ


EŝĐĞ ƐĂĚĚůĞΘ ƚĂĐŬ, Ăůů Ƶ ŶĞĞĚ ƚŽ ƌŝĚĞ, ΨϱϬϬ ŽďŽ, ƌŽŽƐƚĞƌƐ,ŚĂǀĞ ƚŽŽ ŵĂŶLJ, ŚĞůƉ! ϰϬϱ-ϱϭϯ-Ϭ9ϬϮ Žƌ ƉĂƚ- ŶĂǀĂƌƌŽϭ9ϰ9ΛŐŵĂŝů.ĐŽŵ! ƚŚĂŶŬƐ!


dǁŽ ĐĂƩůĞ ŐƵĂƌĚƐ ĨŽƌ ƐĂůĞ ŽŶĞ ϭϲ’ ΨϳϬϬ ĂŶĚ ŽŶĞ ϭϰ’ ΨϰϬϬ ůƐŽ ŵĂŶƵĂů ĐĂƩůĞ ĐŚƵƚĞ ĨŽƌ ƐĂůĞ ΨϭϱϬϬ ĐĂůů ϰϬϱ-8ϯϭ-ϱ98ϳ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142