search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
C A N A D I A N December 2016


V ELECTRALITE SUPPLEMENT TO OKLAHOMA LIVING


Canadian Valley Hosts 16th Annual American Flag Retirement Ceremony


For the 16th time, CVEC hosted WKH 'LJQL¿HG 'LVSRVDO RI 8QVHUYL- FDEOH $PHULFDQ )ODJV FHUHPRQ\ DW FR RS KHDGTXDUWHUV QHDU 6HPLQROH RQ 7XHVGD\ 2FW


3RVW


&RQGXFWHG E\ $PHULFDQ /HJLRQ 6HPLQROH DQG 3RVW


:HZRND WKH FHUHPRQ\ KDV EHHQ D QDWLRQDO $PHULFDQ /HJLRQ ULWXDO VLQFH


$VVLVWLQJ ZLWK WKH FHUHPRQ\ ZHUH WKH 6HPLQROH 1DWLRQDO +RQRU &RORU *XDUG 6HPLQROH 1DWLRQDO 7ULEDO 5R\- DOW\


PHPEHU $OOHQ +LJK 6FKRRO


EDQG $PHULFDQ /HJLRQ $X[LOLDU\ 3ULQFHVVHV DQG &9(& VWD㑅 PHPEHUV ,Q DGGLWLRQ WR UHWLULQJ WKH XQVHU- YLFHDEOH ÀDJV ZLQQHUV RI WKH FR RS¶V DQQXDO HVVD\ FRQWHVW ZHUH UHFRJQL]HG 7KLV \HDU¶V ZLQQHUV ZHUH $O\VVD


0RRUH ZKR DWWHQGV 7HFXPVHK +LJK 6FKRRO DQG .RQQRU $OPDQG ZKR DWWHQGV &KDQGOHU -XQLRU +LJK 6FKRRO 7KH VWXGHQWV JDYH RUDO SUHVHQWDWLRQV RI WKHLU ZLQQLQJ HVVD\V RQ WKH WRSLF ³:K\ 6KRXOG , EH 3DWULRWLF"´ 0RRUH DQG $OPDQG HDFK UHFHLYHG


A


L


L


E


Y


Attendees at the American Legion Unserviceable American Flag ceremony recite the Pledge of Allegiance.


FDVK


VFKRODUVKLSV %RE :HDYHU UHFHQWO\ UHWLUHG &9(& 0HPEHU 6HUYLFHV 'LUHFWRU ZDV DOVR UHFRJQL]HG IRU KLV PDQ\ \HDUV VHUYLQJ RQ WKH )ODJ 5HWLUHPHQW &RPPLWWHH DQG KHOSLQJ ZLWK WKLV FHUHPRQ\ :HDYHU KDV LQGLFDWHG WKLV ZDV WR EH KLV ODVW WLPH WR KHOS ZLWK WKH FHUHPRQ\


5HSUHVHQWLQJ &9(& RQ WKH FRP- PLWWHH QRZ ZLOO EH &ROLQ :KLWOH\ DQG -DUURG 9DQ=DQW


CVEC offices will be closed Friday, Dec. 23 and Monday, Dec. 26, and Monday, Jan. 2 to allow our employees to enjoy the Holidays with their families.


Service personnel will be on duty through- out the Holidays should you experience an interruption in our electric service.


Happy Holidays!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132