search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Page 2


NORTHWESTERN ELECTRIC COOPERATIVE, INC.


NORTHWESTERN ELECTRIC COOPERATIVE, INC.


2SHUDWLQJ ,Q %HDYHU 'HZH\ (OOLV +DUSHU 0DMRU :RRGV DQG :RRGZDUG &RXQWLHV LQ 2NODKRPD


TYSON LITTAU


CHIEF EXECUTIVE OFFICER BOARD OF TRUSTEES


.HQQ\ .QRZOHV 3UHV 5D\ 6PLWK 9LFH 3UHV


-RKQ %UXFH -U 6HF 7UHDV 0DUYLQ :LONLQVRQ &ODLU &UDLJKHDG :D\QH +DOO


'XDQH +HQGHUVRQ /HH +XFNDE\ *LOEHUW 3HUNLQV


-RQQD +HQVOH\ -RKQ 0HLQGHUV


$UQHWW 7DORJD 6KDURQ %XIIDOR


:RRGZDUG 0RRUHODQG 0RRUHODQG 6HOPDQ *DWH


(GLWRU $WWRUQH\


IN CASE OF TROUBLE CALL: 24 HOUR EMERGENCY 1-877-9NOPOWER (877.966.7693)


OFFICE HOURS


8 AM TO 4:30 PM MONDAY-FRIDAY


ADDRESS P.O. BOX 2707 WOODWARD, OK 73802


2925 WILLIAMS AVENUE WOODWARD, OK 73801 NOTICE


$ FRS\ RI 1:(& %\ODZV ZLOO EH PDGH DYDLODEOH IRU DQ\ PHPEHU XSRQ UHTXHVW


Web page: www.nwecok.coop E-mail: nwec@nwecok.coop


September 2016 Operating Report 2015


“NWEC is an equal opportunity provider and employer.”


5HYHQXH %LOOLQJ &RVW RI 3RZHU 0LOHV RI /LQHV 0HPEHUV &RQQHFWHG 'HQVLW\ SHU 0LOH $YHUDJH 0HPEHU .:+ $YHUDJH %LOO .:+ 3XUFKDVHG .:+ 6ROG


,QFRPH SHU 0LOH ([SHQVH SHU 0LOH


Member Appreciation Day


Friday, Dec. 9, 2016 from 9 a.m. to 4 p.m. 2925 Williams Avenue, Woodward, Okla. Enjoy hot wassail and cookies


Register for a $100 gift card Children receive a free ticket to ride the Kiwanis train at Crystal Christmas


December 2016


‘Tis the season to give I


I \RX DUH ORRNLQJ IRU ZD\V WR JLYH WKLV KROLGD\ VHDVRQ 1RUWKZHVWHUQ (OHFWULF FDQ KHOS \RX


,QVWHDG RI DQ ³DQJHO´ WUHH HDFK \HDU ZH GLVSOD\ DQ ³HQHUJ\´ WUHH LQ RXU PDLQ OREE\ ,W KDV OLJKW EXOEV RQ LW ZLWK DFFRXQW QXP- EHUV RI 1:(& PHPEHUV ZKR DUH LQ QHHG RI DVVLVWDQFH GXULQJ WKH KROLGD\ VHDVRQ 2QO\ DFFRXQW QXPEHUV DUH OLVWHG DV WKH QDPHV DUH WR UHPDLQ DQRQ\PRXV


$Q\RQH PD\ FRPH LQWR RXU OREE\ DQG SLFN RXW D OLJKW EXOE DQG GRQDWH WR DQ DFFRXQW WKDW LV KDQJLQJ IURP WKH WUHH $OO GRQDWLRQV DUH DSSUHFLDWHG QR PDWWHU KRZ ELJ RU VPDOO


2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132