search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
New


-9-; 3<8 '#9-;'


£-1-2!ধ2+ ;>3 1!$,-2' WWW.TAPMATIC.COM


8'='89!£9 6'8 ;!66'& ,3£' 8'!££@ 6!@9 3ø (38 @3<T @3<8 6!8;9 !2& @3<8 1!$,-2'W


News Flash! CASE HISTORY FILE: 032816 THORLABS


Background: 6JQTNCDU C NGCFKPI OCPWHCEVWTGT QH RJQVQPKEU RTQFWEVU YCU HQWPFGF KP VQ UGTXG VJG NCUGT CPF GNGEVTQ QRVKEU TGUGCTEJ OCTMGV 6JQTNCDU RTQFWEGU CRRTQZK


FKƇGTGPV RTQFWEVU #V 6JQTNCDU .6& 7- KP 'N[ %CODTKFIG CNWOKPWO VQQNKPI RNCVGU CTG OCPWHCEVWTGF YJKEJ OC[ KPENWFG OQTG VJCP


OCVGN[ / Z QT


TQNN HQTOGF VCRRGF JQNGU 1TKIKPCNN[ CNN JQNGU YGTG VCRRGF D[ TGXGTUKPI VJG OCEJKPG URKPFNG WUKPI TKIKF VCRRKPI


Application Requirements: 9GGMN[ XQNWOG DGVYGGP Tap Size: / Z CPF


TQNN HQTOU VQ Machine: *CTVHQTF $NQEMDWUVGT RTQ 8GTVKECN %0% /CEJKPKPI %GPVGTU Tapping Speed: CPF OO FGRVJ /CVGTKCN


VCRRGF JQNGU CNWOKPWO


#) *CCU 8( 55 3WCF 2CNNGV *CCU 8( 42/ Feed:


QH RKVEJ


Problem: 6JQTNCDU FGVGTOKPGF VJCV GXCNWCVKQPU YGTG PGGFGF KP QTFGT VQ TGFWEG E[ENG VKOG 4KIQTQWU SWCNKV[ EQPVTQN QP RKVEJ FKCOGVGT GƇGEVKXG FKCOGVGT DTWKUKPI FGHQT OCVKQP CPF OKPKOCN VJTGCF RKVEJ GNQPICVKQP CNUQ PGGFGF VQ DG EQPUKFGTGF 4GFWEVKQP QH OCEJKPG URKPFNG YGCT FWG VQ EQPUVCPV URKPFNG TGXGTUCN KU CNUQ C HCEVQT YJGP TKIKF VCRRKPI JQNGU QH VJKU SWCPVKV[


Solution: /WNVKRNG JKIJ URGGF UGNH TGXGTUKPI VCRRKPI JGCFU HTQO FKƇGTGPV OCPWHCEVWT GTU YGTG VGUVGF 6CROCVKE OQFGNU 4%6 CPF 4&6+% YGTG VJG RTGHGTTGF EJQKEG 6JG[ FG NKXGTGF QP CNN VJG CDQXG E[ENG VKOG CPF SWCNKV[ HCEVQTU CPF YGTG OQUV TGRGCVCDNG CPF TGNKCDNG


)LULÄ[Z! ň6CRRKPI E[ENG VKOG TGFWEGF D[ VKOG TGFWEGF HTQO


UGEQPFU RGT JQNG VQ


UGEQPFU 4GRGCVCDKNKV[ KU IQQF CPF TGNKCDKNKV[ KU IQQF YJKEJ NGCFU VQ C JKIJ NGXGN QH EQPƈFGPEG YJGP NGCXKPI OCEJKPGU VQ TWP NKIJVU QWV QRGTCVKQP 6JG 6CROCVKE WPKVU JCXG [GV VQ OCNHWPEVKQP CHVGT VJTGG [GCTU QH WUG # XGT[ YGNN GPIKPGGTGF CPF DWKNV RTQFWEV HQT VJG CR RNKECVKQP VJCV KV KU OGCPV HQT ʼn


TAPMATIC Corporation, 802 Clearwater loop, Post Falls, ID, 83854 TEL: 800-854-6019, FAX: 208-773-3021, EMAIL: info@tapmatic.com, www.tapmatic.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176