This page contains a Flash digital edition of a book.
WARTO WIEDZIEĆ Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada Zarabiam około 2000 € brutto i chciałbym przejść na


częściowe zatrudnienie w ramach tzw. Altersteilzeit. Od jakiej wysokcści zarobków muszę wówczas odprowadzać składki na rentę i ile punktów rentowych otrzymam za następne 8 lat? Czy pracodawca będzie odprowadzał składki od 90 % wymienionych zarobków, a ja od ich połowy? Długość rzeczonego okresu częś-


ciowego zatrudnienia przed przejściem na rentę zależy wyłącznie od pracodawcy. Regularną wysokością podstawy wymiaru składek rentowych jest 90% wynagro- dzenia. Na podstawie zakładowych lub taryfowych regulacji może on jednakże płacić więcej. Punkty zaliczeniowe oblicza się natomiast na podstawie następującej reguły: zarobki w wysokości podstawy wymiaru składek x współczynnik obra- chunkowy x aktualna wartość renty.


Jeśli jako wdowa z małą rentą będę


pracować za wynagrodzeniem 400 €, czy te zarobki będą również potrącane w całości od renty wdowiej? W wypadku pełnoetatowych pracowników potrącenie


następuje ryczałtowo od kwoty w wysokości 60 % renty wdowiej. Od 01.07.2007 kwota zarobku za tzw. mini-job nie ulega ryczał- towemu potrąceniu, któremu podlegała do tej daty.


Urodziłem się w 1951 roku i jestem w 50% od 01.11.2000 (legitymacja) niepełnosprawny. Od ubiegłego roku pobieram pełną rentę za niepełnosprawność (EMRente) oczywiście z potrąceniem 10,8%. Od kiedy jako rocznik 1951 mogę przejść na wolną od potrąceń rentę dla „Schwerbehinderte”? Z tzw. zasady ochrony zaufania korzystają renciści, którzy


urodzili się przed 17.11.1950. Bez potrącenia może Pan otrzymać rentę dla niepełnosprawnych z ukończeniem 63 roku życia. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, kiedy nie skorzysta Pan z renty dla w pełni niezdolnych do zatrudnienia pomiędzy 60 a 63 r.ż. W przeciwnym razie współczynnik potrącenia w wysokości 10,8 % pozostanie nadal.


Jestem rocznikiem 1950 i otrzymuję rentę z powodu niezdolności zarobkowania. Przy otrzymaniu renty w roku 2002 miałem 36 lat składek. Kiedy mogę otrzymać rentę bez współczynnika potrącenia? Czy będzie ona na nowo nali- czona? Z braku dalszych istotnych danych o charakterze właściwie prognozowym, takich jak wybór rodzaju renty starczej, czy należnego współczynnika potrącenia, w zakresie których istnieją różne warianty, nie sposób rozważyć w ogólnym zakresie wszystkie ewentualnie możliwe rozwiązania.


Moja żona jest w 80% inwalidką (Schwerbehinderte), jest chronicznie chora od trzech lat i wniosła o przyznanie jej renty z powodu niezdolności do zarobkowania. Wniosek został odrzucony, wobec czego wniosła odwołanie, które aktualnie trwa. Agentura Pracy, w której jest zameldowana, usiłuje wywrzeć nacisk, aby przyjęła pracę, nie zważając na jej stan zdrowia, w związku z którym nie może korzystać ani z publicznych środków transportu, czy też długo siedzieć lub stać. Urząd po prostu nie uznaje jej niezdolności, gdyż wnio- sek o rentę chorobową został odrzucony przez DRV. Czy przyjęcie jakiegoś minijobu może być niekorzystne dla niej w postępowaniu rentowym? Jeśli żona otrzymuje ALG 1 zgodnie z regułą ciągłości (tzw. Nahtlosigkeitsregelung), to w czasie, w którym toczy sie postęp-


Dom Seniora POGODNA JESIEŃ zapewnia: • możliwość pobytu stałego i czasowego • warunki sanatoryjne • wyjątkową opiekę • nadzór lekarski • zabiegi rehabilitacyjne • wspólne spędzanie czasu Seniorów • zajęcia kulturalne, spacery • nowoczesny budynek


Dom Seniora POGODNA JESIEŃ to miejsce spokoju i szczęścia. Nasz największy atut to łączenie opieki nad ciałem, z opieką nad umysłem i duszą.


ROKITNO 61 66-340 Przytoczna, woj. lubuskie


Anetta Marynowska tel. kom. +48 603 911 811 tel./fax +48 95 761 55 95


biuro@pogodnysenior.pl www.pogodnysenior.pl


owanie odwoławcze dotyczące przyznania renty chorobowej (EM - Rente), nie wolno Agenturze wywierać nacisku w sprawie pójścia do pracy. Dotyczy to również ewentualnie kontynu-owanego w tym przedmiocie postępowania sądowego. Należy w tym przypadku pisemnie wystapić do Agentury, najlepiej przy pomocy fachowca.


Mam 67 lat, wychowałam dziecko. Chciałabym nadpłacić składki, jednakże nie jestem w stanie zrobić to w jednej sumie. Ponieważ pracuję jeszcze (minijob), zamyślam podwyższyć nor- malne składki i w ten sposób przynajm- niej częściowo zmniejszyć jednorazową ich płatność. Czy przepisy zezwalają na taki tryb załatwienia? Jeśli była Pani zatrudniona przed 65 r.ż.


możliwe jest podwyższenie płatności składkowych, jednakże tylko w celu osiągnięcia minimum czasu ubezpie- czeniowego. Natomiast po osiągnięciu 65 r.ż. dopuszcza się jedynie uzupełnienie składek w jednorazowej kwocie.


Rechtsbeistand Helena Surmack


tel. 02115 - 800 80 30 wt.-czw. 10:00-18:00, pt. - 10:00-14:00


Dom Seniora POGODNA JESIEŃ w Rokitnie


str.33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36