search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 12.2017


SMB printing


και υψηλόβαθμων στελεχών στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές SMBs, όπου εκείνοι που ανταποκρίθη- καν δήλωσαν πως ξοδεύουν αρκετό χρόνο σε δι- εργασίες που απαιτούν χαρτί σε καθημερινή βάση. Μεγάλο ποσοστό των SMBs έχουν αποφασίσει πως θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, ενώ το 37% δήλωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την προσπάθεια. Το 12% θα ξεκινήσει την προσπάθεια αλλαγής μέσα στον επόμενο χρόνο. Επιπρόσθετα, 1 στις 5 επιχειρήσεις θα ήθελε να ξεκινήσει τη διαδι- κασία ψηφιοποίησης, αλλά δεν είναι ενημερωμένη σχετικά με τις paper-free επιλογές και προϊόντα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να παρατηρήσει κάποιος το πόσο γρήγορα οι SMBs σπεύδουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των μεγάλου με- γέθους επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές για κάποιο μεγάλο διάστημα δήλωναν πως θα ήθελαν να βρουν τρόπο να μην χάνουν χρόνο σε χρονο- βόρες διεργασίες, και σε αυτό περιλαμβάνεται και η διαχείριση του χαρτιού. Μπορεί μέχρι πρότινος να νομίζαμε πως οι σκέψεις αυτές αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων επιχειρή-


focus on


Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο της ωριμότητας για τις SMBs, οι οποίες μπορούν πλέον πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να εντάξουν στις τάξεις τους λύσεις εκτύπωσης, κάτι που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνόμιο μεγαλύτερων επιχειρήσεων.


σεων, αλλά πλέον αυτό δεν είναι αλήθεια, καθώς συμβαίνει και στις SMBs.


Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο όμως είναι η πλήρης εικόνα. Η ίδια έρευνα απο- κάλυψε πως οι Managed Print Services (MPS) πα- ρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη μεταξύ των SMBs. 42% των επιχειρήσεων, οι οποίες ερωτήθηκαν,


δήλωσαν πως έχουν υιοθετήσει MPS, με το 40% να σκοπεύει να εγγραφεί σε κάποια σχετική υπηρεσία μέσα στον επόμενο χρόνο.


Αυτό που έχει αποδειχτεί είναι πως όταν κάποια SMB δοκιμάσει κάποια MPS δεν μπορεί μετά να κάνει χωρίς αυτή. Η υπηρεσία προσφέρει υψηλή αξία από πλευράς κάλυψης αναγκών των πελατών της. Προσφέρει την απαραίτητη εξοικονόμησης


Άρθρο εκ μέρους της Epson


Η τεχνολογία inkjet ως απάντηση στις σύγχρονες επιχειρηματικές απαιτήσεις


Σήμερα, καθώς οι απαιτήσεις για καινοτομία, υ- ψηλότερη παραγωγικότητα, χαμηλότερο κόστος και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, από την τεχνολογία αυξάνονται, η εκτύπωση business inkjet, έχει κα- τορθώσει να επαναπροσδιοριστεί και να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες της αγοράς.


Οι λύσεις της Epson για την αγορά των SMBs περι- λαμβάνουν τη σειρά εκτυπωτών και πολυμηχανη- μάτων WorkForce Pro με φύσιγγες μελανιών και WorkForce Pro RIPS με Packs – σακούλες μελα- νιών, καλύπτοντας όλες τις εκτυπωτικές εργασίες, από μεσαίου έως μεγαλύτερου όγκου.


Μείωση κόστους και επίτευξη περι- βαλλοντικών στόχων Οι σειρές Epson WorkForce Pro & RIPS, διαθέτουν τρία βασικά πλεονεκτήματα:


• Ένα τύπο αναλωσίμων (μελάνια & waste ink box - δεν απαιτείται fuser, developer, drum, κ.ο.κ.), άρα εύκολη διαχείριση στοκ και μείωση απορ- ριμμάτων


• Χαμηλό κόστος αναλωσίμων, ως 50% ενός αντί- στοιχου laser


• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ως -80% ενός αντίστοιχου laser


Ταυτόχρονα η τιμή κτήσης τους είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ξεκινώντας από λιανική τιμή 230€ (συμπ. ΦΠΑ) για τον WF-5620DWF και φτάνουν τα


1.000€ (συμπ.ΦΠΑ) για τον επαγγελματικό Α3 WF- 8510DWF.


Αξιοπιστία και ταχύτητα Οι Epson WorkForce Pro προσφέρουν μηδενικό χρόνο προθέρμανσης και άρα υψηλή ταχύτητα που ξεπερνά αυτή αντίστοιχων laser προϊόντων, καθώς από standby ή sleep mode, η εκτύπωση είναι άμε- ση. Αντίστοιχα, στα πολυμηχάνηματα των σειρών Workforce Pro 6xxx (Α4) 8xxx (A3) η σάρωση είναι μονού περάσματος, έτσι ο χρήστης δε χάνει χρόνο και μπορεί να αφοσιωθεί στη δική του εργασία.


Πέρα από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, οι εκτυπω- τές Business Inkjet της Epson απαντούν και στις ανάγκες ασφαλείας. Με μια σειρά από αξιόπιστες, αλλά και απλές στην εφαρμογή, λύσεις (Epson Print Admin, Epson Print server IP limitation, EpsonNet authentication Print, κλπ) εξασφαλίζεται η παροχή δικαιωμάτων χρηστών, η χρήση κωδικού ασφαλεί- ας PIN ή κάρτας πρόσβασης, καθώς και ελαχιστο- ποίηση κινδύνων από εξωτερικές «απειλές».


Case Study


Σε πρόσφατη εγκατάσταση 13 WorkForce Pro RIPS, WF-R8590 D3TWFC, σε αντικατάσταση laser μη- χανημάτων, τα οφέλη της τεχνολογίας inkjet ήταν εξαιρετικά προφανή και εντυπωσίασαν τον τελικό πελάτη. Οι εργασίες όλων των τμημάτων διεκπε-


ραιώθηκαν με εξαιρετικές ταχύτητες, ειδικά σε σύ- γκριση με τους αντίστοιχους laser, ενώ λειτουργίες όπως Scan to Folder και Scan to Mail, βελτίωσαν τη λειτουργικότητα και μείωσαν την παραγωγή εκτυ- πώσεων κατά περίπου 17%. Παράλληλα, το συνο- λικό κόστος εκτύπωσης μειώθηκε κατά 42%, λόγω της υψηλής χωρητικότητας Ink Packs (ως 75.000 σελίδες), με μικρό κόστος σελίδας καιμείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 96% καθώς τα μηχα- νήματα που εγκαταστάθηκαν καταναλώνουν μόλις 22 W κατά την εκτύπωση και 2,6 W σε standby.


Αξιοπιστία, οικονομία, ταχύτητα, ασφάλεια και επί- τευξη των περιβαλλοντικών στόχων είναι λοιπόν λί- γα μόνο από τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία εκτύπωσης inkjet έναντι της αντίστοιχης laser. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2017, η αγορά των business inkjet εκτυπωτών στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση 6% σε τεμάχια , συ- γκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, με αντίστοιχη πτώση των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. Η αύξη- ση αυτή, μεταφράζεται σε 13.217 επαγγελματικούς inkjet εκτυπωτές, μόνο για τους πρώτους έξι μήνες του 2017. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά στην ΕΜΕΑ το μερίδιο της EPSON στους business inkjet έφτασε το 36%, το πρώτο εξάμηνο του 2017 με περί- που ίδια πορεία και στην Ελλάδα.


www.epson.gr/make-the-switch 21


PUBLI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32