search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Canon Maxify και i-SENSYS Τεχνολογία που δημιουργεί ιδανικές λύσεις για το μοντέρνο ψηφιακό γραφείο.


Η εκτύπωση, η σάρωση και η διαχείριση εγγράφων αποτελούν διαχρονικά μια σημα- ντική ανάγκη για κάθε επαγγελματικό περι- βάλλον και ευκαιρία για την ανάπτυξη των πωλήσεων.


Οι συνεργάτες του καναλιού γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και την πα- ραγωγικότητα των νέων μοντέλων της Canon, μπορούν να καλύψουν με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες των πελατών τους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Εξηγώντας τη διαφο- ροποίηση σε σχέση με παλιότερες προτάσεις και τη δυνατότητα για τη μείωση του συνολι- κού κόστους εκτύπωσης, μπορούν να δείξουν στους πελάτες το δρόμο για εξυπνότερες πρα- κτικές στο εργασιακό περιβάλλον.


Αποδοτική Έγχρωμη Εκτύπωση με Canon Maxify Home Office: Τα μοντέλα πολυλειτουργικών συσκευών inkjet, Canon Maxify MB2750 και ΜΒ2150 προτείνονται για προσωπική επαγ- γελματική χρήση από ελεύθερους επαγγελ- ματίες και όσους εργάζονται από το σπίτι. Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη διάρκεια των μελανοδοχείων τους, χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα σε χαμηλό κόστος, ταυτόχρονα προσφέρουν ποιοτική έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση.


Small Office / Home Office – Small to Medium Enterprise – Enterprise: Το μοντέλο Maxify iB4150 και οι πολυλειτουργικές συσκευές ΜΒ5450 και ΜΒ5150 έχουν μηνιαίο όγκο εκτυ-


πώσεων έως και 30.000 σελίδες και με ανα- λώσιμα τύπου XL παράγουν υψηλή ποιότητα με σημαντική εξοικονόμηση κόστους.


Τα μοντέλα Maxify διαχωρίζονται σαφώς από τις συσκευές για προσωπική χρήση και είναι εύκολο να προταθούν στον επαγγελματία, κυρίως λόγω της μεγάλης τους ταχύτητας στην εκτύπωση και την υψηλή χωρητικότητα τροφοδοσίας τους σε χαρτί. Μπορούν να εκτυ- πώσουν την πρώτη σελίδα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιγραφικά με επίσης υψηλή ταχύτητα. Δυνατότητες και ευκολίες την αυτόματη α- ντιγραφή ταυτοτήτων διπλής όψης, τη μαζική σάρωση πολλαπλών σελίδων διπλής όψης και την ευελιξία παραγωγής φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για διάφορα περιβάλλοντα από δικη- γορικά γραφεία έως γραφίστες. Το συμπαγές μέγεθος, το εύχρηστο και απο- τελεσματικό panel ελέγχου, οι δυνατότητες δικτύωσης και άμεσης εκτύπωσης και σάρω- σης από ή προς USB stick, αποτελούν επιπλέ- ον πλεονεκτήματα που στοχεύουν ειδικά στις ανάγκες του επαγγελματία.


Τεχνολογία laser Canon i-SENSYS Ο συνεργάτης της Canon που προτείνει την κάλυψη αναγκών σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (Small and Medium-sized Enterprises – SME) έχει στη διάθεσή του τα μοντέλα laser εκτυπωτών και πολυλειτουργι- κών συσκευών Canon i-SENSYS.


Τα μοντέλα i-SENSYS δημιουργούν μια απλούστερη λύση με τη λογική των χαρα- κτηριστικών που απαιτούνται σε περιβάλ- λοντα MPDF (Managed Print and Document Services). Επίσης μπορούν να ενταχθούν και να επεκτείνουν τέτοιες λύσεις.


Ο συνεργάτης μπορεί να συμπυκνώσει τα χαρακτηριστικά των συσκευών i-SENSYS δίνοντας στον πελάτη 10 επιχειρήματα για να προτιμήσει την τεχνολογία laser της Canon: 1. Ευρύτατη γκάμα για να καλύψει ακριβώς τις ιδιαίτερες ανάγκες του.


2. Ιδανική υποστήριξη, είτε πρόκειται για μεμονωμένο επαγγελματία ή μεγάλη επι- χείρηση.


3. Μέγιστης ποιότητας εκτύπωση κειμένου για εντυπωσιακά έγγραφα.


4. Μέγιστη ταχύτητα και ποιότητα που καλύ- πτει και τους πιο απαιτητικές ανάγκες.


5. Απλούστατη λειτουργία για χρήση από τους εργαζόμενους αλλά και προηγμένες λει- τουργίες που απαιτούν οι IT managers.


6. Συμπαγείς σε μέγεθος, εξοικονομούν χώρο στον εργασιακό χώρο.


7. Αυτόνομοι εκτυπωτές ή συσκευές για πε- ριβάλλοντα ολοκληρωμένης διαχείρισης εγγράφων (MPDS).


8. Χαρακτηριστικά ελέγχου του όγκου εκτύ- πωσης και μείωσης των λειτουργικών εξόδων.


9. Συνεργασία με συνδεδεμένες και φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet κλπ)


10. Ενσωματωμένη τεχνολογία και υποστήρι- ξη για επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.


i-SENSYS: Προηγμένη τεχνολογία που κάνει τη διαφορά


Μοναδικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά της οικογένειας i-SENSYS διαφοροποιούν και απο- τελούν σημεία επιλογής:


Λειτουργία βιβλιοθήκης εφαρμογών: Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποθηκεύ- ουν και να εκτελούν συνήθεις εργασίες με μία και μόνο κίνηση, ενώ ο άμεσος διαμοιρασμός της πληροφορίας γίνεται ευκολότερος, απελευ- θερώνοντας τους χρήστες που διαθέτουν λίγο χρόνο στη διάθεσή τους, από μη αποδοτικές διαδικασίες.


Ασφαλής peer-to-peer λειτουργία: Χάρη στην απευθείας ασύρματη σύνδεση, με την οποία ε- πιτρέπουν την εύκολη εκτύπωση από σημείο σε


σημείο (peer-to-peer), χωρίς να γίνονται παρα- χωρήσεις όσον αφορά τη δικτυακή ασφάλεια.


Συνεργασία με mobile συσκευές: Η συμβα- τότητα με την εφαρμογή Canon mobile app και τις πλατφόρμες Canon PRINT Business, AirPrint, Mopria και Google Cloud Printing σημαίνει ότι οι ομάδες εργαζομένων μπορούν να τυπώνουν και να σαρώνουν εν κινήσει, χω- ρίς να χρειάζεται να εναλλάσσουν μεταξύ του desktop και του laptop.


Προηγμένη λειτουργικότητα PDF: Η ενισχυμένη λειτουργικότητα της εφαρμογής MF Scan Utility επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης, να επι-


συνάπτουν σαρωμένα αρχεία σε ένα e-mail και να αποστέλλουν άμεσα σε υπηρεσίες cloud.


Με τη γνώση των παραπάνω χαρακτηριστικών, ο συνεργάτης του καναλιού της Canon μπορεί αφενός να διαφοροποιήσει την προσφορά του από ανταγωνιστικές προτάσεις αλλά και να βοηθήσει τον πελάτη στη λήψη της καλύτερης απόφασης με βάση τις ανάγκες του διασφαλίζο- ντας ταυτόχρονα παραγωγικότητα και οικονομία. Επιπλέον, με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήρι- ξης για τις συσκευές Canon μπορεί να εξασφα- λίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί τις συνθήκες για επιτυχημένες πωλήσεις.


PUBLI


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32