search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 12.2017


SMB printing Π


λέον, έχουμε φθάσει στο σημείο της ωριμότητας για τις SMBs, οι οποίες μπορούν πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά να εντάξουν στις τάξεις τους λύσεις εκτύπωσης, κάτι που


μέχρι πρότινος θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήματα στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικά, ενώ οι κατασκευαστές εκτυπωτικών λύσεων έχουν α- ντιληφθεί την ευκαιρία που ανοίγεται σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη βάση αυτή έχουν παρουσιάσει ειδικές λύσεις για τη συγκεκριμένη αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και προσαρμόζοντας τα προϊόντα τους σε επίπεδο κόστους, κατανάλω- σης, χώρου, δυνατοτήτων και επιδόσεων. Σε αυτό συντείνουν και οι παγκόσμιες τάσεις του mobile και του cloud printing, ταυτόχρονα με την επέκταση των multifunction συσκευών στις SMBs και σε συνδυ- ασμό με τη συνολικότερη διαχείριση εγγράφων και εκτυπώσεων στην εν λόγω αγορά.


Επιλογές για SMBs


Ας δούμε όμως τις διαθέσιμες επιλογές που οι συ- νεργάτες μπορούν να προτείνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάσει συγκεκριμένων κατηγοριών εκτυπωτών:


1. Inkjet εκτυπωτές


Όπως αφήνει να εννοηθεί και το όνομά τους, οι inkjet printers χρησιμοποιούν υγρό μελάνι που ψεκάζεται στο χαρτί για να επιτύχουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι inkjets συνεχώς αναβαθμίζουν τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνατότητές τους και αποτελούν την πλέον ευέλικτη μορφή εκτυπωτικής συσκευής που μπορεί να αποκτήσει μια επιχεί- ρηση. Είτε πρόκειται να εκτυπώσει έγγραφα είτε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, υπάρχει πάντα κάποιος inkjet εκτυπωτής που θα καλύψει τις απαι- τήσεις της επιχείρησης.


2. Laser εκτυπωτές Για πολλά χρόνια οι laser εκτυπωτές υπήρξαν πολ- λοί ακριβοί για χρήση στις μικρές επιχειρήσεις, αλ- λά πλέον είναι σαφώς πιο οικονομικοί, αλλά και βο- λικοί σε μέγεθος. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι προφανώς η ταχύτητά τους. Ακόμα περισσότερο επειδή η χρήση των toner και η χωρητικότητα των cartridges προσφέρουν σαφώς μεγαλύτερο όγκο εκτυπώσεων από τα inkjet μελάνια. Επομένως, κα- θίστανται ιδανικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζεται να εκτυπώσουν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, με ταχύτητα και οικονομία.


3. All-in-one εκτυπωτές


Πρόκειται για τις συσκευές που είναι εξίσου γνω- στές ως Multi-Functional Printers (MFPs), δηλαδή εκτυπωτές που διαθέτουν δυνατότητες scanner και fax. Ιδανική επιλογή για μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται έναν compact εκτυπωτή, ο οποίος


focus on


όμως ενσωματώνει δυνατότητες scanning και fax. Πολλές SMBs διαθέτουν πλέον high-end MFPs με εξαιρετικές δυνατότητες εκτύπωσης, υποστήριξη Α3 και ποικίλα features φινιρίσματος (συρραφή, διάτρηση, δίπλωση).


4. A3 εκτυπωτές


Πολλές επιχειρήσεις μπορεί να διαθέτουν ειδικές απαιτήσεις εκτύπωσης, ανάλογα με τον κλάδο δρα- στηριοποίησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως απαιτηθεί να εκτυπώσουν μεγαλύτερα έγγραφα, μεγέθους Α3. Υπάρχουν ακόμα πολλοί δύσπιστοι που πιστεύουν πως οι Α3 εκτυπωτές αφενός είναι ακριβοί για την επιχείρησή τους και αφετέρου είναι ογκώδεις για μικρούς χώρους γραφείου. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις όμως, τα ζητήματα αυτά δεν ισχύουν. Οι τιμές έχουν σαφώς βελτιωθεί (ιδίως σε σχέση με τη οικονομία που προσφέρουν μακρο- πρόθεσμα), ενώ οι multifunction A3 συσκευές είναι διαθέσιμες σε compact desktop μορφή, παρόμοια με εκείνη των Α4.


5. 3D εκτυπωτές


Η τεχνολογία 3D συνεχίζει να εξελίσσεται και να γί- νεται ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο προσβάσιμη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποι- ούνται σε συγκεκριμένους κλάδους. Οι συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν πως η καινοτομία στα υλικά, στα χρώματα, στις τεχνικές εκτύπωσης, ακόμα και στο software έχουν δώσει μεγάλη ώθηση στην αγορά αυτή.


Τέλος, μια ευρεία ποικιλία από εκτυπωτές είναι πλέον ασύρματοι, το οποίο σημαίνει πως μπο- ρούν να εκτυπώσουν από desktop PCs, tablets ή smartphones, μέσω του ασύρματου δικτύου της επιχείρησης.


Κριτήρια επιλογής


Με τόσες διαθέσιμες επιλογές, ίσως αποδειχθεί δύσκολο για μια επιχείρηση να πάρει τη σωστή απόφαση. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται ο ρόλος του καναλιού που χάρη στην τεχνογνωσία του θα βοηθήσει τους πελάτες στη σωστή επιλογή. Ας δού- με όμως κάποια βασικά κριτήρια:


Ταχύτητα


Σε ένα πολυάσχολο γραφείο, η ταχύτητα αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής εκτυπωτή. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή ενός laser εκτυπωτή αποτε- λεί μονόδρομο. Για όσες επιχειρήσεις μάλιστα εκτυ- πώνουν σε ασπρόμαυρο, οι laser θα προσφέρουν υψηλότατες, ασυναγώνιστες ταχύτητες.


Ποιότητα


Ο τύπος των αναγκών του printing μιας επιχείρη- σης, θα την καθοδηγήσει και στο θέμα της ποιότη- τας που απαιτείται. Μπορεί λοιπόν οι inkjet να έχουν σημαντικά βελτιωθεί τα πρόσφατα χρόνια, αλλά σε τελική ανάλυση, εφόσον η ποιότητα είναι το ζητού- μενο, τότε η πρόταση παραμένει ένας laser. Εφόσον η επιχείρηση χρειάζεται εκτύπωση παρουσιάσεων,


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32