search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TECHCHANNELPARTNER 12.2017


focus on


τότε ένας laser θα προσφέρει εντυπωσιακά γραφή- ματα και πεντακάθαρο κείμενο. Δεδομένων αυτών, οι φωτογραφίες παραμένουν πιο φυσικές, εφόσον εκτυπωθούν σε inkjet.


Φόρτος εργασίας Τελικά, το πόσες σελίδες εκτυπώνει μια επιχείρηση κάθε μήνα, αποτελεί και το workload ή το λεγόμενο «duty cycle». Οι εκτυπωτές διαθέτουν μηχανικά υ- ποσυστήματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Αυτό σημαίνει πως ο συνεργάτης θα πρέπει να προτείνει συσκευές που θα ανταποκριθούν στον φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί στον μέσο όρο αριθμού σελίδων που χρειάζεται η επιχείρηση να εκτυπώσει κάθε μήνα. Αφενός για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και αφετέρου για να μην προκύ- ψουν εκπτώσεις στην ποιότητα του αποτελέσματος.


Δικτύωση και ασφάλεια


Οι laser και inkjet εκτυπωτές συγκλίνουν σε έναν βαθμό, με πολλά μοντέλα να ενσωματώνουν υ- ψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα Ethernet ή Wi-Fi. Επιπλέον, εφόσον η επιχείρηση χρειάζεται να


εκτυπώνει ευαίσθητα έγγραφα, υπάρχουν πλέον μοντέλα στην αγορά που προσφέρουν δικλείδες ασφαλείας, όπως η εισαγωγή PIN ή εκτύπωσης αποκλειστικά από και για εγκεκριμένους χρήστες.


Χαρακτηριστικά


Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να κά- νουν περισσότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρή- ματα, ώστε να μειώσουν τις δαπάνες. Στις περιπτώ- σεις αυτές, ένας MFP αποτελεί την ιδανική επιλογή. Προκειμένου οι συνεργάτες να προτείνουν κάποια τέτοια συσκευή στους πελάτες τους, θα πρέπει να απαντήσουν πρώτα σε κάποια ερωτήματα: • Μπορεί η συσκευή που θα προτείνετε να διαχειρι- στεί το workload;


• Πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του scanning και printing για τον πελάτη;


• Είναι απαραίτητη η ύπαρξη fax για μια μικρομε- σαία επιχείρηση;


• Διαχειρίζεται ο πελάτης ευαίσθητες πληροφορίες; Είναι απαραίτητη η χρήση password, PIN ή απε- νεργοποίησης του USB;


• Χρειάζεται ο πελάτης remote printing; Χάρη στην SMB printing


ανάπτυξη του BYOD, η εκτύπωση από mobile συ- σκευές είναι ταχύτατη και αποτελεσματική.


Σε τελική ανάλυση, η προσεκτική εκτίμηση των εκτυπωτικών αναγκών της επιχείρησης θα την οδη- γήσει στη σωστή συσκευή με τα απαιτούμενα χαρα- κτηριστικά. Έχοντας κατά νου όλα τα προαναφερθέ- ντα κριτήρια, θα πρέπει η μικρομεσαία επιχείρηση με την αρωγή του συνεργάτη, να τα ζυγίσει και να δημιουργήσει μια λίστα αναγκών, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει για να βρει την κατάλληλη λύση.


Οι ανάγκες printing των SMBs αλλάζουν Το 81% των SMBs σκοπεύουν να περιορίσουν το χαρτί από τις διαδικασίες ροής εργασιών εγγράφων μέσα στον επόμενο χρόνο και οι περισσότερες από αυτές θα στραφούν στις ψηφιακές πρωτοβουλίες προκειμένου να το επιτύχουν, σύμφωνα με πρό- σφατη έρευνα της Xerox.


Η έρευνα αυτή διεξήχθη μεταξύ 1000 ιδιοκτητών


3 σημαντικές τάσεις στο SMB printing


Η βιομηχανία εκτύπωσης, όπως και πολλές άλ- λες, βρίσκονται στο όριο σημαντικών αλλαγών. Καθώς η βιομηχανία αντιμετωπίζει το θέμα των μειωμένων εκτυπώσεων, των χαμηλότερων margins, οι vendors επανεξετάζουν τη δομή των επιχειρήσεών τους και αναζητούν τρόπους για ακόμα πιο θετικές οικονομικές επιδόσεις. Όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα, η αγορά αναζητά νέες κατευθύνσεις. Οι vendors προσπαθούν να κατανοήσουν πού βρίσκονται οι νέες αγορές: στο cloud, στο mobile, στα big data και το Internet of Things. Μπορεί το νέο αυτό περιβάλλον να είναι ριψοκίνδυνο, αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές ευκαιρίες σε αυτό για όλους τους εμπλεκομέ- νους. Ας δούμε όμως τις κατευθύνσεις αυτές αναλυτικότερα.


Η άνοδος του “As-a-service” Η προτίμηση των καταναλωτών στις υπηρεσίες αντί των προϊόντων, και στο συνδρομητικό μοντέ- λο σε σχέση με τις αγορές, αρχίζει και εισχωρεί και στην business αγορά. Η προτίμηση αυτή βασίζεται στην αυξανόμενη ανάγκη των πελατών για ευελιξία που θα τους επιτρέψει να εκμεταλ- λευτούν τις νέες τεχνολογίες.


Με το as-a-service μοντέλο, οι πελάτες δεν επιβα- ρύνονται με δαπάνες αναβάθμισης και μπορούν να υπολογίσουν επακριβώς τις δαπάνες πρόσβα- σης στην τεχνολογία. Οι MPS αποτελούν ένα καθι- ερωμένο μοντέλα υπηρεσίας στην αγορά, προσφέ-


20


ροντας ένα προσοδοφόρο μοντέλο εσόδων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει και το loyalty του πελάτη μετά την πώληση των εκτυπωτικών συσκευών. Αν και η αγορά των MPS είναι σχετικά ώριμη στον χώρο του enterprise, είναι σίγουρο πως υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες στη μεγάλη και ανεκμετάλλευτη αγορά των SMBs. Όσον αφορά το κανάλι, οι ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τα διαγνωστικά των συσκευών και την προληπτική συντήρηση έχουν δυνατότητες που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Οι MPS vendors θα πρέπει από τη μεριά τους να καθοδηγήσουν τις ε- ξελίξεις στο cloud, στην ασφάλεια και το mobility.


Ψηφιακή μεταμόρφωση Μπορεί να έχουν ειπωθεί πολλά για την εξα- φάνιση του εντύπου, αλλά το χαρτί παραμένει βασικό στοιχείο του connected χώρου εργασίας και παίζει ακόμα κρίσιμο ρόλο στις επιχειρησι- ακές διεργασίες πολλών επιχειρήσεων. Οι print vendors βρίσκονται στην προνομιούχο θέση να συνενώσουν τον έντυπο με τον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες που οι συ- νεργάτες μπορούν να προσφέρουν στη συνέχεια στους πελάτες τους.


Σε αρκετές περιπτώσεις, η επένδυση στα έξυπνα MFPs, που έχουν πλέον εξελιχθεί σε ολοκλη- ρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας εγγράφων, προσφέρει στους vendors και στο κανάλι την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την αξία των προ-


σφορών τους. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνουν πιο εύκολα αποδεκτοί ως έμπιστοι συνεργάτες στο νέο αυτό «τοπίο» της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Οι επιχειρησιακές διεργασίες και οι βελτιώσεις στο workflow θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα δια- φοροποίησης για τους vendors στον κλάδο, απαι- τώντας μια ισορροπία μεταξύ hardware, software και υπηρεσιών.


Η δύναμη του ΙοΤ


Οι εκτυπωτές είναι εμπίπτουν και αυτοί στην κατηγορία των «things» και τα connected MFPs είναι και αυτά μέρος τού ΙοΤ οικοσυστήματος. Οι vendors μπορούν να εκμεταλλευτούν την τερά- στια παραγωγή δεδομένων για να παρακολουθή- σουν τα προϊόντα και τη χρήση των υπηρεσιών. Τα δεδομένα θα επιτρέψουν στους κατασκευα- στές να προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις μέσω των predictive data analytics, ενώ συγκεντρώνο- ντας πληροφορίες σχετικά τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών, οι vendors θα βελτιώσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων και θα επιταχύνουν την καινοτομία.


Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών με τους vendors ανοιχτής τεχνο- λογίας θα ανοίξει τον δρόμο για απρόσκοπτη εν- σωμάτωση των εκτυπωτών/ MFPs με τις mobile συσκευές, οδηγώντας την ανάπτυξη για ακόμα πιο προωθημένες mobile λύσεις και του οικοσυ- στήματος υπηρεσιών.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32