This page contains a Flash digital edition of a book.
oncolog-hematolog
ro
Rezumat
ţesut provenite de la mai multe ca-
zuri, în condiţiile respectării stricte a
tehnicilor de încorporare, alături de
Premise: Limfoamele difuze cu celule mari B (LDCMB) reprezintă o categorie o bună concordanţă cu preparatele
heterogenă din punct de vedere biologic şi evolutiv. Imunohistochimia poate aduce imunohistochimice standard, o
informaţii preţioase nu doar diagnosticului pozitiv, dar şi calculului prognostic.
importantă economie de timp şi
Pacienţi şi metodă: Ţesutul (ganglionar) de la 28 LDCMB a fost inclus în piese tis-
reactivi
6
.
sue-microarray şi analizat imunohistochimic, panel: CD79a, CD10, bcl2, bcl6, CD5,
CD138, Ki67, p53, CD44s şi izoforme v3, v4, v5 şi v6. Rezultatele au fost corelate
Material şi metodă
statistic cu alţi indicatori prognostici clasici, cu evaluarea supravieţuirii generale (OS)
şi a supravieţuirii fără recidivă (RFS).
Mostre tisulare bioptice (ganglion),
Rezultate: Coexpresia CD44v6 şi bcl2 s-a observat mai ales în cazurile bcl6 negative,
incluse în parafină, aflate în arhiva
corelându-se cu stadiul avansat, clasă IPI H/I sau H, ECOG >/=2. CD44v3 se asociază
Laboratorului de Anatomie Patologi-
semnificativ cu invazia medulară tumorală. OS şi FFS au fost superioare în cazurile
că Târgu-Mureş, provenind de la 2
CD10+, bcl6+, cu fenotip de tip centru germinal sau CD44v6-, dar logrank p >0,05. de pacienţi cu LCMB CD20+ (debut
Stadiul III/IV, clasa IPI H/I sau H, ECOG >/=2, LDH crescut, hemoglobina <10 g/ primar nodal, fără component de tip
dl, albuminemia <3,5 g/dl, obţinerea remisiei, bcl2+, p53+, Ki67+>50% şi fenotipul
limfom folicular detectat morfologic,
de tip celulă activată (ABC) s-au asociat cu OS şi RFS inferioare, logrank p <0,05 la
subtip morfologic bogat în celule T/
analiza univariată. Fisher-exact test indică corelarea pozitivă a remisiei cu CD10+,
histiocite = 2 cazuri, în rest subtip
bcl6+, bcl2-, CD44v6- şi fenotip altul decât ABC.
morfologic neprecizat, trataţi ulte-
Concluzii: Imunohistochimia aduce informaţii utile calculului prognostic în LDCMB.
Tehnica tissue-microarray permite importante economii de timp şi reactivi, fiind
rior cu chimioterapie standard
utilă îndeosebi în studiile retrospective.
CHOP 6- cure) diagnosticaţi între
Cuvinte-cheie: limfoame cu celule mari B, prognostic, imunohistochimie
2001 şi 2006, au fost folosite la pre-
pararea a 2 blocuri tip tissue micro-
array. Acestea au fost utilizate pen-
tru studiul imunohistochimic, după
Introducere element predictiv util, fiind astăzi pe tehnica standard, anticorpi Dako,
Limfomul difuz cu celule mari B larg utilizat în evaluarea prognostică panelul incluzând CD79a, bcl2,
(LDCMB) cu debut primar gangli- a LNH
4
. Totuşi, în practica curentă, bcl6, CD10, Ki67, p53, CD13 (aflaţi
onar reprezintă, în arealul nostru, se remarcă o evoluţie diferită, atât în dotare) şi CD5, CD44s, CD44v3,
cel mai comun tip de limfom non- în ceea ce priveşte remisia, cât şi su- CD44v4, CD44v5 şi CD44v6 accesibili
Hodgkin (LNH). Chimioterapia con- pravieţuirea, în cadrul aceluiaşi sub- cu bunăvoinţa prof. dr. Tibor Kre-
venţională, asociată în unele cazuri grup IPI, sugerând o heterogenitate nacs, Universitatea Semmelweis
şi cu radioterapie, este însă capabilă reziduală. În ultimii ani asistăm la o Budapesta, Departamentul I de Pa-
să inducă remisii prelungite, ce ar adevărată „explozie” a studiilor gene- tologie şi Studii Experimentale în
putea fi considerate uneori chiar vin- tice şi de biologie moleculară, ce evi- Cancer. Rezultatele anatomo-pato-
decări ale bolii, doar la mai puţin de denţiază noi aspecte, noi markeri, logice au fost coroborate cu datele
jumătate din cazuri
1
. Această varia- unii chiar cu putere predictivă pu- clinice, paraclinice şi evolutive ale
bilitate a evoluţiei reflectă probabil ternică, independentă de subtipul pacienţilor, aflate în arhiva Clinicii
o heterogenitate, care încă nu este pe histologic şi scorul IPI
5
. Studiile per- Medicale I Hematologie, Spitalul Cli-
deplin clarificată
2
. Clasificarea OMS formante, genetice şi de biologie nic de Urgenţă Tg. Mureş. Studiul este
a neoplaziilor sistemului limfatic moleculară sunt însă costisitoare, retrospectiv, de tip cohortă, singu-
recunoaşte în cadrul LDCMB subti- accesibile doar unui număr restrâns rele criterii de selecţie a pacienţilor
puri distincte, mai ales din punct de de centre, neputând fi încă utilizate, fiind calitatea adecvată a piesei în-
vedere clinic (limfomul mediastinal din păcate, sub formă de instrument corporate în parafină şi existenţa
cu celule mari B, limfomul cu celule de evaluare prognostică în practica pacienţilor în evidenţele noastre, cu
mari B primar SNC, limfomul cu ce- curentă
2
. date complete. Din motive tehnice,
lule mari B primitiv al cavităţilor Imunohistochimia şi-a câştigat de- mostrele provenite de la unul dintre
seroase, limfomul intravascular cu ja de decenii un important loc în de- pacienţi au lipsit complet de pe lame;
celule mari B, limfomul mediastinal mersul diagnostic al LNH; de-a lungul excluzând reacţiile care, din motive
intravascular asociat cu pleurezie); va- timpului s-a acumulat şi un capital tehnice, au fost neinterpretabile,
riantele morfologice (centroblastic, de experienţă în ceea ce priveşte au rămas evaluabile 22-24 dintre ca-
imunoblastic, bogat in limfocite T/ tehnicile de lucru şi interpretarea zuri, în funcţie de reacţia imunohis-
histiocite, anaplazic cu celule mari rezultatelor. Costurile testărilor imu- tochimică respectivă (tabelele 1 şi 2).
B, plasmablastic, tip granulomatoză nohistochimice, deşi nu mici, nu par Pozitivitatea a fost cuantificată
limfomatoidă) sunt recunoscute, dar totuşi de nesurmontat, chiar şi la şi în funcţie de procentul celulelor
nu considerate entităţi specifice din nivelul unui laborator de patologie pozitive pentru markerul respectiv :
punct de vedere clinico-patologic
3
. obişnuit. Tehnica tissue microarray „-“ (absentă sau <10%), „+“ (10-25%),
Indicele internaţional de prognostic permite, prin încorporarea într-un „+ +“ (25-50%), „+ + +“ (>50%). Da-
în LNH (IPI) este acceptat drept singur bloc mai mare a mostrelor de tele oferite de imunohistochimie au
Nr. 7 (2)/2009
pag. 35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com