This page contains a Flash digital edition of a book.
ZDROWIE


- odtruwanie - zabezpieczenia - nowość Nemexin!


ALKOHOLIZM Domowa Stacja Opieki "Galerie" MDK (Kontrola jakości) - Ocena: bardzo dobra


ul. Piotra Skargi 5, 71-422 Szczecin


tel. (0048) 605 665 819 lub (0048) 91 311 38 41


lek. med. Marek Kubicki specjalista intensywnej terapii


Dni przyjęć: poniedziałek i czwartek 18.00 - 19.30, wtorek, środa, piątek 14.00 - 15.30 www.marekkubicki.com


Renciści pytają, doradca rentowy odpowiada Rechtsbeistand Helena Surmack


tel. 02115 - 800 80 30; wt.-czw. 10:00-18:00, pt. - 10:00-1400


Od 2004 roku pobierałem rentę z powodu pełnej niezdolności zarobkowania EMR z po- trąceniem 10,8%. Aktualnie natomiast zawnio- skowałem rentę inwalidzką majac 60 lat i by- łem przekonany, że wymienione potrącenie odpadnie, w związku z czym renta będzie odpo- wiednio wyższa. Dziś otrzymałem decyzję ren- tową i stwierdziłem, że tak jednak nie jest. Jako czas poboru renty EMR zaliczone zostały jedy- nie miesiące do 31.03.2008. Wyjaśniono mi, że reszta czasu do 29/02/2012, czyli w sumie 48 miesiące, nie będą uwzględnione. Czy mam zło- żyć sprzeciw?


Chodzi tutaj w rzeczywistości o dwie różne sprawy. Po pierwsze: tzw. „Anrechnungszeiten” są to czasy, w trakcie których ubezpieczony pobierał rentę, jeśli te czasy zostały jednocześnie uwzględnione w rencie jako czasy doliczone (Zurechnungszeit), przy czym może to być także czas sprzed początku renty. Inną sprawą zaś jest czynnik wcześniejszego przejścia na rentę (Zugangs- faktor). Renta z powodu niezdolności zarobkowania przed 60 r. ż. związana jest zawsze z potrąceniem 10,8%. Po przejściu na rentę inwalidzką z osiągnięciem 60 lat o odpadnięciu potrącenia 10,8% decyduje początek potwierdzonego inwalidztwa względnie niezdolności zawodowej czy też zarobkowania przed 16.11.2000.


W 1959 roku byłam kilkakrotnie bezro- botna po kilka tygodni. Decyzja rentowa komentuje ten stan rzeczy jako niezali- czone bezrobocie. Czy to ma związek z tym, że nie były to pełne miesiące bez- robocia? W 1959 roku bezrobocie zaliczane było tylko wówczas, gdy trwało ono faktycznie pełny miesiąc kalendarzowy. Dodatkowo musiał być spełniony tzw. wa- runek przerwania uprzedniego zatrudnie- nia podlegającego obowiązkowi ubezpie- czenia rentowego, a sama przerwa nie przekraczała jednego miesiąca. Jeśli te warunki nie były spełnione, to bezrobocie jest wykazywane jako czas niezaliczony.


Otrzymuję bezterminową rentę z tytułu niezdolności zarobkowania i mam przy tym prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Jego składka jest jednak niewspół- miernie wysoka. Jakie mam w tym przy- padku możliwości ? W latach 2007/2009 wprowadzona została przez prawodawcę tzw. taryfa bazowa, aby umożliwić nieubezpieczonym ochro- nę systemu bez sprawdzania stanu zdro- wia. Obowiązująca taryfa standardowa jest wcześniejsza i jej wprowadzenie w 1994 roku miało dopasować wysokość


KONTAKTY | 30 | KONTAKTY


Opieka pielęgnacyjna i pomoc w gospodarstwie domowym (SGB XI) Wykwalifikowani pracownicy Bezpłatne porady (Pflegeversicherung) Ambulanter Pflegedienst "Galerie"


Pestalozzistr. 68 - 10627 Berlin, Tel. (30) 31 99 76 75 Mówimy w j. polskim w biurze i u klienta w domu Biuro czynne: poniedziałek – piątek (08:00-16:00)


składek w szczególności dla starszych ubezpieczonych. Radzę po prostu poprosić w swojej kasie zdrowotnej o ofertę w taryfie bazowej. Należy również poinformować się o poziomie i zasięgu świadczeń zdrowotnych zapewnionych w tej taryfie.


Jestem rocznikiem 1951 i zamierzam pójść w 2012 roku na rentę przy potrąceniu 0,3 % za miesiąc (18% przy 5-ciu latach). Dotyczy to też mojej renty zakładowej w sektorze państwowym? Jeśli chodzi o rentę zakładową w sektorze państwowym, tak jak i w koś- cielnym, omawiane potrącenie jest ograniczone do 10,8%. Znacznie gorzej jest w wypadku rent w zakładach gospodarki prywatnej, gdyż w tym przypadku dochodzi jeszcze dalsze odciągnięcie 17-tu % składki zdrowot- nej oraz pielęgnacyjnej, przy czym odmiennie do pierwszej kategorii za- kładów sektora państwowego nie otrzymuje się żadnych dopłat do składki zdrowotnej.


Moja żona zmarła przed trzema laty i nie złożyłem jak dotąd wniosku o rentę. Znajomy powiedział mi, że ubieganie się o rentę w moim przy- padku jest jeszcze możliwe. Za jaki okres czasu wstecz otrzymam wobec tego wdowią rentę? Renta wdowia jest wypłacana wstecznie do dwunastu miesięcy licząc od miesiąca złożenia odpowiedniego wniosku. Decyduje bowiem nie tyle termin do złożenia wniosku, ile materialno-prawne wykluczenie jeszcze dalej wstecznie biegnącego roszczenia.


Jeśli zgon rencisty nastąpił 1-go danego miesiąca, czy renta za ten mie- siąc będzie jeszcze przekazana? Nie ma w tym przypadku żadnych wątpliwości, bo reguluje to jasno przepis § 102 SGB VI, który przewiduje płatność renty także w miesiącu zgonu.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40