This page contains a Flash digital edition of a book.
869 | WEEK 40-41 04 OKTOBER 2017


17


MAGDA FRANKEN VAN DE SPITS NADENOS WIL BELEIDSMAKERS EN VERLADERS OVERTUIGEN “Wij zijn de kleine krachtpatsers die iets extra’s te bieden hebben”


BRUSSEL “Ik hoef geen geld, subsidie of andere staatssteun. Eigenlijk wil ik alleen een kans om te bewijzen dat hetgeen wij als spitsenschippers altijd hebben gedaan, enorm goed te gebruiken is om de maatschappelijke problemen van deze tijd aan te pakken. Verla- ders, met name in het midden- en kleinbedrijf, zouden het eens moeten proberen met de kleine binnenvaart. Beleidsmakers zouden in hun plannen de binnenvaart als goede en duurzame oplossing kunnen aanbieden bij de verladers in hun regio en ze stimuleren door maatregelen te nemen om een en ander te verwezenlijken. En tot slot zou de wereld van de marketing, ons product - de kleine scheepsruimte - extra aandacht moeten ge- ven. Het sterkste argument dat we hebben is dat we een oplossing brengen!”


JAN SCHILS


Aan het woord is Magda Franken, die samen met haar partner Johan Dibbets al meer dan tien jaar op hun spits ‘Nadenos’ actief is in de kleine binnenvaart. Franken: “Wij zijn instro- mers. Hiervoor waren we journalisten en hielden ons bezig met nieuws en communica- tieprojecten, gericht op een breed publiek”. Evenals haar collega-spitsenschipper Jos Evens elders in deze krant, legt zij nauwkeurig de problemen van de spitsenschippers bloot en rekent ze af met de vooroordelen rond de kleine binnenvaart. Bijna hartstochtelijk spoort zij beleidsmakers en verladers aan om de spitsenvaart te herontdekken en haar veelzij- dige vervoersmogelijkheden in te zetten om de verstopte Europese wegen te ontlasten.


Kleine krachtpatsers Franken: “Om de kansen voor de kleine bin- nenvaart waar te maken is het hard nodig dat het beeld dat er is van een verouderde vloot verandert in een, juist voor deze tijd en naar de toekomst toe, enorme goede mogelijkheid om het vervoer in Europa beter te regelen. We zijn geen achterhaalde-, maar een zeer levendige en levensvatbare tak van transport”.


Juist op lokaal en regionaal niveau zijn we nu en in de toekomst van groot belang!


“Een schip van 135 meter ziet er waarschijnlijk in de ogen van velen bijzonder sexy en stoer uit: groot, breed, imposant met de modernste tech- nieken van radarsystemen, satellietbollen en zo meer. Maar wij zijn de kleine krachtpatsers die iets extra’s hebben: we kunnen het door econo- men voorspelde verkeersinfarct oplossen. Een spits komt in de haarvaten van de Europese economie, kan in het hart van veel steden en diep in het achterland doordringen. Juist op lokaal en regionaal niveau zijn we nu en in de toekomst van groot belang! De honderdduizen- den vrachtwagens in Nederland en miljoenen vrachtwagens in Europa, die jaarlijks door het midden- en kleinbedrijf en de grote industrieën de weg op worden gestuurd, veroorzaken enorme problemen. Files, milieuvervuiling, ongelukken en daarmee hoge kosten voor de verladers. Dat zijn problemen die typisch bij het vervoer per vrachtwagen horen. Spitsen doen al meer dan 200 jaar datgene waarvoor ze zijn gemaakt en waar ze erg goed in zijn, namelijk met één motor varen naar daar waar ze nodig zijn. Twaalf tot vijſt ien vrachtwagenladingen gaan er in een keer mee en de voordelen daar- van zullen iedereen duidelijk zijn”.


Franken verzet zich dan ook pertinent tegen uitspraken, dat spitsen niet meer van deze tijd zouden zijn. “Het zet ons in een hoek waar we, als we niet oppassen, niet meer uitkomen. Dit


Magda Franken samen met haar partner Johan Dibbets: “We zijn geen achterhaalde tak van transport, maar een zeer levendige en levensvatbare tak”.


soort uitspraken wordt ook gemakkelijk opge- pakt door mensen die weinig inzicht hebben in de mogelijkheden van de kleine binnen- vaart en daarmee wordt het een selff ulfilling prophecy…”


Veel gesprekken De afgelopen jaren hebben Franken en haar partner Johan Dibbets als ondernemers in de kleine binnenvaart veel gesprekken gevoerd met mogelijke verladers, van klein tot groot. Ook hebben zij contact opgenomen met beleidsmakers en andere partijen om te pro- beren de kleine binnenvaart als oplossing naar voren te schuiven voor de file- en milieuproble- men in Europa. Franken: “In de gesprekken met verladers kwam een aantal problemen naar bo- ven die zij denken te hebben met onze vervoer- stak. Als we die weten te tackelen, hebben we als klein schip nog steeds veel kansen om ook in de toekomst een bestaansrecht te hebben. Veel bedrijven kennen domweg de mogelijkhe- den van het kleine schip niet. Ze denken al snel dat de aangeboden scheepsruimte te groot is voor hun hoeveelheid lading”.


“Het blijkt ook dat bijna iedereen bij een schip denkt aan de enorme containerschepen die op de grote rivieren varen. Het kleine schip is blijkbaar bij mensen van het netvlies en dus uit beeld geraakt als mogelijkheid van vervoer. Wat betreſt de grote hoeveelheid lading die wij meenemen tegenover vrachtcapaciteit van de vrachtwagen, denken ondernemers in het mid- den- en kleinbedrijf al snel dat ze een probleem zullen hebben om de scheepsruimte te vullen. Niet genoeg te vervoeren, bang voor de bulk aan materialen die opeens op de kade staat, overslagkosten enzovoorts. De kansen die het kleinere verladers biedt om een andere vorm van vervoer te onderzoeken, worden vaak niet gezien, totdat we ze uitleggen wat er allemaal mogelijk is met een klein vrachtschip en waar we kunnen komen. Zo kun je bedenken dat de Randstad doorsneden wordt met kanalen en andere wateren waar we vaak makkelijk in kun- nen komen en waar we vroeger ook kwamen. We kunnen dwars door Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Delſt , Leiden en Utrecht, om maar


eens een paar steden te noemen. Dat biedt natuurlijk enorme mogelijkheden voor leve- ranciers, die hun vrachten in de binnensteden moeten afleveren”.


Franken noemt de oplossingen die zij aandra- gen simpel: “Met gemiddeld 420 m3 laad- ruimte, zo’n 370 ton aan mogelijk laadgewicht en een rechthoekig ruim kunnen we allerlei soorten lading vervoeren. Niet alleen bulk maar ook pallets, bigbags, kleine containers en alle mogelijke pakken en zakken. Voor elk soort vervoer is er wel een oplossing. Het vraagt van de verladers wellicht een wat andere planning om ons voor de wal te krijgen, maar wij zijn flexibel en natuurlijk altijd bereid om te helpen


Ik ben er van overtuigd dat een intensieve campagne veel meer en sneller resultaat op zou leveren


met oplossingen op maat. “Juist omdat we klein zijn, kunnen we zo flexibel zijn. We komen niet alleen in de kleinste hoeken en gaten van Europa, maar door ons formaat zijn we ook aantrekkelijk voor de grote groep ondernemin- gen die niet met enorme partijen te maken heb- ben, maar toch vele vrachten per jaar moeten transporteren”.


Duurder dan vrachtwagen? Een van de argumenten van ondernemers is vaak dat de kleine binnenvaart veel duurder zou zijn dan de vrachtwagen. Franken: “Wij geven dan als antwoord dat de tarieven van de vrachtwagen te laag zijn. Die sector maakt voor zichzelf en voor de andere vervoersmo- gelijkheden, zoals kleine binnenvaart, op den duur veel kapot. Het is een neergaande spiraal


waar uiteindelijk de verlader de dupe van wordt. Bovendien is het nog maar de vraag of we echt duurder zijn. Door het grotere tonnage, door andere planning, en niet te vergeten de kosten van de files, kan het wel eens zo zijn dat de kosten van extra overslag die soms nodig is, daartegen weggestreept kunnen worden. Dit moet dus per individueel bedrijf berekend worden. Bovendien zijn er soms ook nog eens oplossingen vanuit lokale en regionale overhe- den mogelijk, waar de verlader nog geen kennis van heeſt en die zijn overslagkosten kunnen beperken”.


Uit de gesprekken die zij en haar zakenpartner met beleidsmakers van provincies hebben gevoerd, blijkt dat de lokale en regionale over- heden bijzonder kien zijn op het verminderen van de file- en milieudruk in hun regio. Franken: “Maar telkens blijkt ook dat beleidsambtenaren geen idee hebben van de mogelijkheden van de spits en de kempenaar. Als je hen informeert wat het kleine schip kan, worden ze enthou- siast en gaan ze meedenken”. Het tweetal heeſt ook de milieuorganisatie Mi- lieudefensie erop gewezen dat mestproducten, afkomstig van de Nederlandse mestoverschot- ten, tegenwoordig in grote hoeveelheden per vrachtwagen naar het buitenland gaan. Op de opmerking dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat het probleem van de bodemvervuiling zo wordt afgeschoven naar de lucht door de vele uitstoot van CO2, antwoordde de milieuor- ganisatie “niet in te zien hoe zij een klein schip zou kunnen gebruiken als oplossing…..”


Goede marketing is de juiste weg Dat de spitsenschippers als beroepsgroep bij bedrijven en overheden aan de wal grotendeels uit beeld zijn geraakt heeſt veel oorzaken, maar een belangrijke daarvan is volgens Franken een slechte marketing: “We worden veel te weinig aangeboden als de oplossing. Dat zal zeker ook aan ons zelf liggen, maar het is als kleine ondernemer in de binnenvaart, die nooit op een vaste plek is, ook wel erg moeilijk om je ‘marketing’ helemaal zelf te verzorgen. Daarom hebben we ook organisaties in de binnenvaart die dat doen. Ik vind het jammer dat er bij een aantal daarvan al zo lang zo weinig aandacht is voor de mogelijkheid om de kleine binnen- vaart aan te bieden als een oplossing voor de vervoersproblemen in Europa. Praten met ondernemers en beleidsmakers, ze bij de hand nemen en naar een punt brengen waarop ze het op zijn minst een keer per klein schip gaan proberen, dat is in onze visie de beste weg. Dit doen Johan en ik nu als individuele schippers, maar ik ben er van overtuigd dat een intensieve campagne veel meer en sneller resultaat op zou leveren”.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46