This page contains a Flash digital edition of a book.
#/-0!.9u002/&),%u0!n:u0 0FEIFFERu0nu02ONDAL
VcYl^cYdlh[dgbVcnbV_dgnVgYh# XdViZYeV^cihVgZcdld[[ZgZYVhVcVaiZgcVi^kZid I]ZKdnV\ZgHZg^Zhd[adl"egd[^aZ
I]ZXdbeVcn!WVhZY^ci]ZIjg^cVgZV VcdY^hZYVajb^c^jb[^c^h]Zh# hiV^caZhhhiZZaYZX`]ViX]ZhlVh^cigdYjXZY
VcY[djcYZY^c&..*Wn8:DGdWZgid ¹Êmmm$f\[_\\[h#cWh_d[$Z[ ^c'%%-#I]Z]ViX]XVcWZ[^iiZYl^i]Z^i]Zg
HVXXd!]VhV]^hidgnd[Xdci^cjdjh VcVajb^c^jbWVhZ[gVbZdgVhiV^caZhh
ZmeVch^dcVcYidYVnZbeadnh'+%eZdeaZ# hiZZaWVhZ[dg]^\]"ZcYVeeZVa#HiVcYVgY
;dgbVcnnZVghDeVXbVgZ]Vhhjeea^ZY 0OMPANETTE [^ii^c\^hV\gZniZbeZgZY\aVhhaZchVcY^h
VjidbVi^XlZVi]ZgVcYlViZg"i^\]iYddgh VkV^aVWaZl^i]kVg^djhXdadjghd[VXgna^X#
idWj^aYZgh^cXajY^c\7ZcZii^VcYHjc 7Yj_l_jo/JH"WVhZYEdbeVcZiiZ]Vhh^m 7dbVg]VhVahd^cigdYjXZYVcZla^cZd[
NVX]ihid>HD&''&+/'%%)gZfj^gZbZcih! egdYjXia^cZhYZY^XViZYidi]ZgZXgZVi^dcVaVcY [ajh]bdjci]ViX]Zhi]ViXVcWZbVYZid
VYdei^c\VeViZciZYhnhiZbi]ViVaadlh XdbbZgX^VaWdVi^c\^cYjhignl^i][VX^a^i^Zh^c k^gijVaanVcnh^oZgZfj^gZbZci#;^cVaan!
nVX]ihidWZjhZY[dgX]VgiZg# ;adg^YV!EZcchnakVc^VVcYCZl=Vbeh]^gZ! 7dbVg]VhVYYZYhZkZgVacZlh]VeZhVcY
EgdYjXihidVkVajZd[æ)%blZgZhdaY i]ZaViiZgVahdhZgk^c\Vhi]ZXdbeVcn¼h h^oZhid^ihgVc\Zd[EgZb^ZgHZg^ZhNVX]i
^c'%%-!l]^aZæ'%b]VhWZZc^ckZhiZY ]ZVYfjVgiZgh#JcYZgi]Z7dbVgWgVcY!i]Z edgia^\]ih#I]^hgVc\Zd[edgia^\]ih]VhWZZc
dkZgi]ZeVhi[^kZnZVgh^ccZlegdYjXi^dc \gdjeegdYjXZhYZX`]ViX]Zh!edgia^\]ih! YZh^\cZY[dgaVg\ZgnVX]ihi]VigZfj^gZV
h^iZh!G9!Zfj^ebZciVcYcZl XjhidbYddghVcYl^cYdlh^cXVhiVajb^c^jb! YZZeZgig^bg^c\idVXXdbbdYViZi]^X`Zg
bVcj[VXijg^c\iZX]cdad\^Zh#Dl^c\id ZmigjYZYVajb^c^jbVcYhiV^caZhhhiZZa# ]jaah#I]Zedgia^\]ih[ZVijgZV]^\]an
]ZVkn[Vaah^cdjiejihj[[ZgZY^cgZXZci >c_ZXi^dc"bdjaYZYYZX`]ViX]Zh!VXXZhh eda^h]ZYXaZVc^ciZg^dgVeeZVgVcXZVcY
bdci]hWn^ihD:BXjhidbZgh!DeVXbVgZ ]ViX]Zh!edgia^\]ihVcYYZX`eaViZhVgZbVYZ VY_jhiVWaZ]VgYlVgZ[dgbVm^bjbhZVa^c\#
]VhgZhigjXijgZY^ihdkZghZVhegdYjXi^dc jcYZgi]Z<gVn:ciZgeg^hZhcVbZ#6ajb^c^jb ¹Êmmm$fecfWd[jj[$Yec
h^iZh#HZZdkZgk^Zl[dgbdgZYZiV^ah# YddghVcYl^cYdlh!^cXajY^c\l^c\Yddg!
FheZkYjZ[l[befc[dj/DeVXbVgZ¼hXViVad\jZ ha^Y^c\Yddgh!W^"[daYYddgh!hiVi^dcVgnVcY
a^hihbdgZi]Vc+%l^cYdlbdYZah#I]ZhZ ha^Y^c\l^cYdlh!l^cYh]^ZaYhVcYl^cYhXgZZch 2ONDAL
^cXajYZ^ihbdYZa',&-VjidbVi^Xl^cYdl XdbZjcYZgi]Z6ajb^c^jb'%%%WgVcY#I]Z
^cWaVX`"kVgc^h]ZYhiV^caZhhhiZZa!l]^X]^h 7dbVgegdYjXia^cZlVh[djcYZY^ci]Z 7Yj_l_jo/GdcYVa!l^i]^ih[VXidgncZmiYddg
ZaZXig^XVaanedlZgZYVcYha^YZhkZgi^XVaan#I]Z ZVgan&.-%hWn7dW9dinVcYWZ\Vcl^i]XVhi iddcZd[i]ZldgaY¼h^Xdc^XhjeZgnVX]i
l^cYdl^hhjeea^ZYVhVil^ceVX`gZVYn[dg YZX`]ViX]ZhVcYedgia^\]ih!VcYldg`WdVi Wj^aYZgh!GdnVa=j^hbVc!ViKdaaZc]dkZ^ci]Z
hnbbZig^XVaedgiVcYhiVgWdVgY^chiVaaVi^dc# ]ViX]Zh#I]ZhZZkdakZYdkZgi]ZnZVgh^cidV CZi]ZgaVcYh!]VhegdYjXZYVWdkZ"YZX`g^\\^c\
DeVXbVgZ]VhZmiZcYZY^ihgVc\Zd[ l^YZgVc\Zd[]^\]"VcYadl"egd[^aZZmigjYZY VcY]VgYlVgZ[dgaVg\ZgnVX]ihh^cXZi]Z
XjhidbegdYjXihid^cXajYZVgdjcY(% egdYjXih!l]^X]XjggZcianVXXdjcih[dgbdhi ZVgan&.,%h#6hlZaaVhheVgh!g^\\^c\VcYhV^a
Y^[[ZgZcih^YZVcYhiZgc]ViX]ZhVcYYddgh# ]ViX]egdYjXi^dc#=ViX]ZhVcYedgia^\]ih ]VcYa^c\Zfj^ebZci!GdcYVaVahdegdYjXZhV
I]ZeVcid\gVe]deZc^c\h^YZYddgbdYZah VgZVkV^aVWaZ^cVl^YZgVc\Zd[h]VeZhVcY [jaaVggVnd[]ViX]Zh[ajh]VhhiVcYVgY!Yddgh
'(+&"'(-&^hlZVi]Zgegdd[VcYdeZch [^c^h]Zh!^cXajY^c\XaZVgVcdY^hZY!Wg^\]i VcYedgia^\]ih[dgi]ZhjeZgnVX]ibVg`Zi^c
bVcjVaan#>i]VhWZZchjeea^ZYid7V^V[dg eda^h]ZYVcYedlYZg"XdViZY# Vajb^c^jb!XVgWdc[^WgZVcYhiV^caZhhhiZZa#
^ihDcZ=jcYgZYbdYZa# 7dbVg^hVahdVaZVY^c\egdk^YZgd[V >cVYY^i^dcid^ih*'%$*'%!+'%$+'%VcY
6cjelVgYhdeZc^c\XdcidjgZY]ViX] WgdVYgVc\Zd[hiV^caZhhhiZZaedgia^\]ihVcY ,'%$,'%YZX`Xji"djiVajb^c^jb]ViX]Zh!
bdYZa'(.&¸VahdgZXZcianYZa^kZgZY[dg YZX`]ViX]Zh!egdYjX^c\bdgZi]Vc,%h^oZh i]ZXdbeVcn^hVWaZidegdYjXZXjhidb
i]ZDcZ=jcYgZY¸^hVcA"h]VeZY d[8:"XZgi^[^ZYhiV^caZhhedgia^\]ih[gdb ]ViX]Zh^cVabdhiVcnh^oZ!XVbWZgZYidhj^i
lZVi]Zg"i^\]i]ViX]YZh^\cZYidWZ[^iiZY (+-bbm&*'bbbdYZahidG>C6"XZgi^[^ZY VcnYZX`egd[^aZVcY[^c^h]ZY^c\aVhh!
l^i]&*bb\aVhhdgeaZm^\aVhh#I]Z[gVbZ ZhXVeZedgia^\]ih#>cVaa!7dbVgXjggZcian EZgheZmdgiZV`#6aaGdcYVaVajb^c^jb
^h^c(&+hiV^caZhhhiZZa!i]Z]^c\ZhVcY egdYjXZhjelVgYhd[&*%Y^[[ZgZcih]VeZh ]ViX]ZhXdbZVhhiVcYVgYl^i]VedanZhiZg
ild]nYgVja^XXna^cYZghVaadli]ZYddgid VcYh^oZhd[edgia^\]iVcYdkZg*%h^oZhd[ edlYZgXdViZY[^c^h]#Ha^Y^c\Yddgh!
WZdeZcZYVcYi^aiZYid+*u149#>iWZXdbZh ]ViX]^c&%Y^[[ZgZcih]VeZh# dg^\^cVaanZc\^cZZgZY[dgbdidgnVX]ih!VgZ
lZVi]Zg"i^\]il]ZcXadhZYl^i]Vc^ciZgcVa FheZkYjZ[l[befc[dj/7dbVg^hXdchiVcian cdlVahdegdYjXZY^ca^\]ilZ^\]ikZgh^dch
]VcYaZi]Vc`hidVh^m"ed^ci^ciZgcVa YZkZade^c\cZledgia^\]ih!]ViX]Zh!Yddgh [dghV^a^c\Xgj^hZgh#6aa]VkZVjc^fjZ
hZVa^c\hnhiZb!hZchdgh!h^a^XdcZhZVah VcYl^cYdlh^cY^[[ZgZcih]VeZhVcY he^cYaZbZX]Vc^hbid\^kZhbddi]VcY
VcY]dhZ[^ii^c\h[dglViZgYgV^cV\Z# h^oZhVhgZfjZhiZYWnYZh^\cZghVcYnVX]i h^aZcideZgVi^dc#
¹Êmmm$efWYcWh[$Yec bVcj[VXijgZgh#IdVXXdbbdYViZgZfjZhih FheZkYjZ[l[befc[dj/>begdkZbZcih]VkZ
[dgbdgZXdbeaZmh]VeZh!i]ZXdbeVcn]Vh WZZcbVYZidGdcYVa¼hegdYjXi^dchdi]Vi
^chiVaaZYhigZiX][dgb^c\XVeVW^a^i^Zhid^ih ^iXVccdld[[Zgh]dgiZg![^mZYaZVYi^bZh
0FEIFFERu0-ARINE [VX^a^i^Zh^c8]VgaZhidlcVcYA^i^io#>ci]Z [dgbdhia^cZh#I]Vi^cXajYZhi]ZXdbeVcn¼h
eVhinZVg7dbVg]Vh^cigdYjXZYVa^cZd[ cZl>cheZXi^dc=ViX]#I]^h[jaan8C8"b^aaZY
7Yj_l_jo/;dgbdgZi]Vc(%nZVgh<ZgbVc higZiX]"[dgbZYh^YZl^cYdlhVkV^aVWaZ^c egdYjXiXVcWZjhZYVhV]ViX]dgYddg[dg
XdbeVcnE[Z^[[ZgBVg^cZ]VhbVcj[VXijgZY Wdi]hiV^caZhhhiZZaVcYZmigjYZYVajb^c^jb# hidgV\Z!^cheZXi^dcdgadX`ZgejgedhZh#
hVailViZggZh^hiVci[^ii^c\h#>ihgVc\Z^cXajYZh 6kV^aVWaZ^ch^c\aZdgbjai^eVcZaaZYkZgh^dch! 8dbeaZiZanlViZgi^\]iVcYVkV^aVWaZ^cVl^YZ
VhZa["e^kdi^c\ZnZWVaakZcii]ViXVcZmXajYZ i]ZhZl^cYdlhXVcWZh]VeZYid[^ik^gijVaan gVc\Zd[Y^bZch^dch!^i^hVkV^aVWaZl^i]Z^i]Zg
lViZgl]^aZgZbV^c^c\deZc#I]ZkZcihVgZ VcnYZh^\cgZfj^gZbZciVcYXVcWZedlYZg" hiVcYVgYdg&-%u149]^c\Zh#
XjhidbZc\^cZZgZYl^i]heZX^Vaidda^c\ XdViZYidXdadjgbViX]ZVX]WdVi#I]^ha^cZd[ ¹Êmmm$hedZWb$Yec
egdYjXZY[dgheZX^[^XVeea^XVi^dch# l^cYdlhjhZhVc^ciZgcVaXaVbedgig^bg^c\!
8DCI>CJ:9DCE,'FheZkYjZ[l[befc[dj/G6AXdadjgedlYZg i]jhh^bea^[n^c\i]Z^chiVaaVi^dcegdXZhh#
>ciZgcVi^dcVa7dVi>cYjhign  lll#^W^cZlh#Xdb q 6eg^a·BVn'%%.  ,&u153
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com