This page contains a Flash digital edition of a book.
7jh^cZhHeZX^VaghgZedgiZedgiq q7dVih]d8djcignlh
,
&%"25!2YZX^h^dcVcYi]jhi]ZhVaZ[Vaahdjid[i]Z
9UNTILu0u0&EB u0
h]dl[^\jgZhVcYhe^aah^cidF&hVaZh# lVciidhZZ!idjX]VcY[ZZai]ZegdYjXihVcY
¹DjggZiV^ahVaZh^cF&d['%%.!l]^X] l]ZgZZahZXVci]ViWZYdcZ^chjX]V
^cXajYZi]Z'%gZiV^ahVaZhgZXdgYZYVii]^h XdcXZcigViZYlVn4>i^hZk^YZcii]VihVaZh^c
nZVg¼hAdcYdch]dl!Zci^gZangZ[aZXii]^h iZgbhd[ZjgdhVcYjc^ihl^aaYZXa^cZi]^h
X]Vc\Zd[bddY!º8VgiZgidaY>7>#¹7jil]^aZ nZVg!Wji^i^hiddZVganidhVnWn]dlbjX]#
i]Zh]dl[^\jgZhVgZdkZg*%eZgXZciYdlc 6XXdgY^c\id;^ccWdViZhi^bViZh!dkZg,*
dc'%%,VcY'%%-VcYXdjaYWZXdch^YZgZYWn eZgXZcid[VaaWdVihVaZhhiVgiVii]Zh]dl#
hdbZidWZY^hVeed^ci^c\!l]Zck^ZlZY^ci]Z HZeedKZhiZg^cZcVi7ZaaV7dVih!
XdciZmid[i]ZcZlgZXZhh^dcVgnigVY^c\ ;^caVcY¼haVg\ZhiWdViWj^aYZg!WZa^ZkZhi]Vi
XdcY^i^dchVcYVheVgid[VWgdVYZghVaZh ^i¼h^bedgiVciidZm]^W^icZlbdYZahVii]Z
eZg^dY!i]ZnVgZZmigZbZanedh^i^kZ#º =Zah^c`^h]dl!YZhe^iZVh]g^c`^c\ZXdcdbn#
¹8dchjbZghlVciidhZZYZkZadebZci!º
¹*&hiIdgdcid>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl KZhiZg^cZcidaY>7>#¹DjgV^bdci]Z]dbZ
¹86C696 ¹(.i]=Zah^c`^>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl bVg`Zi!VcYVii]ZW^\\Zhih]dladXVaan!^h
¹u0*ANu0
u0u0*ANu0 ¹;>CA6C9 idh]dlVhaVg\ZVcjbWZgd[bdYZahVh
9ZVaZghVeegdVX]ZYi]^hnZVg¼hIdgdcid ¹u0&EBu0
u0u0&EBu0u0 edhh^WaZ#I]^hnZVglZ]VYbdgZWdVihdc
>ciZgcVi^dcVa7dViH]dlI>7Hl^i]VkZgn 9Zhe^iZVcZmeZXiZYYgde^ck^h^idghVii]^h h]dli]VcZkZgWZ[dgZ#8dchjbZghlVciid
V\\gZhh^kZhiVcXZdceg^X^c\#BVcn]VY[Zai nZVg¼hKZcZ7u128i!i]ZbddYVii]Z=Zah^c`^ XdbZidi]Zh]dlidXdbeVgZVaai]Vi^h
i]ZbVg`ZihjYYZcan\g^cYidV]VaiaVhinZVg! ;V^g8ZcigZ^c;ZWgjVgnlVhhjgeg^h^c\an VkV^aVWaZ!VcYYZVaZghYdc¼i]VkZhjX]Vc
VcYldgg^ZYi]Vii]ZnldjaYWZhijX`l^i] jeWZVi#6XXdgY^c\id;^ccWdVibVcV\^c\ ZmiZch^kZgVc\ZVii]Z^gegZb^hZh#º
cdc"XjggZciegdYjXi^[^iY^Yc¼ihZaaVii]Z Y^gZXidg?dj`d=j_j!ViiZcYVcXZ[ZaaWn&%#. AVhinZVg7ZaaVhdaY,(WdVihVii]Z
WdVih]dl#6ai]dj\]i]Zh]dladhidcandcZ eZgXZciid_jhi,.!)*'k^h^idgh!Ydlc[gdb =Zah^c`^h]dl!XdbeVgZYid_jhi)*jc^ih
Zm]^W^idgXdbeVgZYidaVhinZVg!ViiZcYVcXZ -.!'%%aVhinZVg#CZkZgi]ZaZhh!Wjh^cZhh i]^hnZVg#¹>c'%%-!i]^hlVh&)eZgXZcid[
YgdeeZYid,+!.'%[gdb.&!))(^c'%%-# lVhWg^h`VcYVgdjcY.)eZgXZcid[ djghVaZh!hdi]Zh]dl^hkZgn^bedgiVci^c
8VcVY^VcYZVaZgh!i]ZbV_dg^ind[l]db ;^ccWdVi¼hbZbWZgXdbeVc^ZhXaV^bZYid iZgbhd[XadhZYYZVah#8dchjbZghhi^aa]VkZ
Wjni]Z^gcZlWdVih[gdbi]ZJH!]VYVahd ]VkZWZZchVi^h[^ZYl^i]i]Zh]dl# Vc^ciZgZhi^cWdVi^c\¸cdi]^c\]Vh
WZZcXdc[gdciZYl^i]Videhn"ijgknZmX]Vc\Z ¹I]ZgZ^hcdYdjWii]Vii]ZWdVih]dl^h X]Vc\ZY>i^hdcani]Vii]ZnVgZbjX]bdgZ
gViZ#¹>[ndjWdj\]iVWdVihZkZcbdci]hV\d VcYl^aagZbV^ci]Zbdhi^bedgiVci^c^i^Vidg XVgZ[jal]ZclZ^\]^c\i]Z^gdei^dch!VcY
l]Zci]ZildXjggZcX^ZhlZgZdceVg!VWdVi [dgWdViejgX]VhZh!º=j_jidaY>7>#¹EZdeaZ bVcnVgZlV^i^c\[dgeg^XZhid\dYdlc#º
ldjaYhZaa[dg8'%%!%%%!ºhVnhB^`Z<gZZcd[
6cX]dgNVX]ih#¹Cdli]VihVbZWdVildjaY
hZaa[dg8'+%!%%%#º<gZZchVnhi]Vi'%%-lVh <;8HK7HO BVhiZg8gV[i!l]^X]]VYVgZXdgYhVaZhnZVg
i]Z[^gb¼hldghi[^hXVanZVg^c&*nZVgh#¹LZ ^c'%%-!hV^Yi]VihVaZhVii]ZA6h]dllZgZ
lZci^cidi]Zh]dll^i]VhZchZd[jg\ZcXn!º ¹*(gYAdh6c\ZaZh7dViH]dl d[[WnVWdji)%eZgXZcii]^hnZVg#¹I]Vi
]ZhVnh#¹LZlZgZh^ii^c\dcVb^aa^dcVcYV ¹JH6 igVX`hl^i]l]ZgZlZVgZYdbZhi^XVaan^c
]Va[d[^ckZcidgn!VcYY^Yc¼ilVciid\ZihijX` ¹u0&EBu0
u0u0&EBu0 WdVih]dlh!ºhVnhBVhiZgXgV[i8:D?d]c
l^i]^i#LZeg^XZYi]ZbidhZaa!VcYi]Z 7di]k^h^idgVcYZm]^W^idgcjbWZghlZgZ 9dgidc#¹HdbZd[djg^ciZgcVi^dcVah]dlhVgZ
XdchjbZggZVa^hZYi]Vi#º<gZZchVnhi]Vii]Z YdlcVii]^hnZVg¼hAdh6c\ZaZh7dViH]dl! hi^aaje!i]dj\]#º
XdbeVcnhdaYhZkZc7u130cu130iZVjhVii]Zh]dl! i]ZaVg\Zhi^cYddgh]dldci]ZJHlZhiXdVhi# 9dgidcfjZhi^dchi]ZgZaZkVcXZd[WdVi
XdbeVgZYidi]gZZaVhinZVg# I]ZHdji]Zgc8Va^[dgc^VBVg^cZ6hhdX^Vi^dc h]dlh^cidYVn¼h^cXgZVh^c\an[Vhi"eVXZY
¹LZejh]ZYeg^XZ!ºV\gZZh7Zgc^ZAjiibZg H8B6!i]Zdg\Vc^hZg!YdZhc¼igZaZVhZ hdX^Zin#¹I]Z>ciZgcZi]VhYg^kZci]Vi
d[HlVcNVX]iHVaZh#¹LZhdaYc^cZWdVih¸ ViiZcYVcXZ[^\jgZh!WjihV^Yi]Vik^h^idg WZ]Vk^dgVaX]Vc\Z!º]ZhVnh#¹EZdeaZ]VkZV
i]gZZcZlVcYh^mjhZY¸VcYi]Vi¼hbdgZ cjbWZghYZXa^cZY&)eZgXZcii]^hnZVg ]VgYi^bZ\Zii^c\Ydlcidlcidh]dlh!Wji^i¼h
WdVihi]VcaVhinZVg#I]ZgZlZgZWjnZgh XdbeVgZYidaVhinZVg#HdbZ)%Zm]^W^idgh ZVhnidh]dedci]Z>ciZgcZi#7dVih]dlhVgZ
i]ZgZ!Wjii]ZnlZgZWVg\V^c]jciZgh#º deiZYcdiidXdbZWVX`[dgi]^hnZVg¼hh]dl! Vh^bedgiVciVhi]ZnlZgZ^ciZgbhd[hZZ^c\
7dW<dhha^c\d[7dbWVgY^ZgGZXgZVi^dcVa Vai]dj\]&*cZlZm]^W^idghlZgZegZhZci# egdYjXi!Wjii]Z^cYjhignXVc¼iZmeZXii]Zbid
EgdYjXih7GEhVnhi]Vi]^hXdbeVcnlVh >cidiVa!i]Zh]dl]VY&!%%%WdVih!Zfj^ebZci WZVhegdYjXi^kZ#IZcid&*eZgXZcid[i]Z
¹kZgnV\\gZhh^kZºl^i]^iheg^X^c\VcYV VcYWddi]h^ci]ZheVXZd[bdgZi]Vc&' WdVih]dlh^ci]ZXdjcignlZgZXVcXZaaZYi]^h
i]gZZ"nZVgZmiZcYZYlVggVcinegd\gVbbZ# [ddiWVaa[^ZaYh# nZVg!VcY>i]^c`i]Zn¼aa`ZZeYl^cYa^c\#º
¹LZVahdY^YVbVhhbV^a^c\idgZ\^hiZgZY 9VkZ<Zd[[gZn!ZmZXji^kZY^gZXidg!hV^Yi]Z BVg`HeZV`h!egZh^YZcid[NVbV]VLViZgXgV[i
dlcZghVcYVWdji&!*%%ijgcZYjeVii]Zh]dl!º h]dl]VhViigVXiZYVWdji*%cZlZm]^W^idgh <gdje!hV^Yi]Vijc^ihVaZh[dg]^hWdVihlZgZd[[
]ZhVnh#¹LZlZci^cidi]Zh]dll^i]i]Z\dVad[ dkZgi]ZaVhii]gZZnZVgh#6edhi"h]dlhjgkZn Wn(%eZgXZciViAdh6c\ZaZh!WjiViig^WjiZh^iid
hZaa^c\(*%jc^ihVcYZmXZZYZYi]Vi#I]ZXgdlYh [djcYi]Zh]dlbZidgZmXZZYZYZmeZXiVi^dch Vcdi]ZggZVhdc#¹EaVXZha^`Z8Va^[dgc^VVcY
lZgZi]ZgZVcYh]dee^c\[dg\ddYYZVah#º [dgVWdji+*eZgXZcid[Zm]^W^idgh!jeha^\]ian ;adg^YVVgZ[VX^c\VYdjWaZl]Vbbn[gdbi]^h
7Zgc^ZAjiibZgd[HlVcNVX]iHVaZhidaY [gdbi]ZegZk^djhnZVg# gZXZhh^dc¸YZegZhhZY]dbZkVajZh^ci]dhZ
>7>i]Vi8VcVYVlVhc¼igZVaan]^ii]ViWVYWn ¹>ci]ZeVhi!i]ZA67dViH]dl]VhValVnh hiViZhiZcYidWZbdgZZmigZbZ!VcYVadid[
i]ZgZXZhh^dcYjg^c\i]Zh]dl^c?VcjVgn# WZZcVc^cZ"YVnh]dl[gdbHVijgYVni]gdj\] XjhidbZghgZa^ZYdcejaa^c\Zfj^indjid[i]Z^g
¹LZ_jhihiVgiZYi]ZbVhhaVnd[[hildbdci]h i]Z[daadl^c\HjcYVn!ºhVnh<Zd[[gZn#¹7ji ]dbZhidWjnWdVih#Cdli]ZgZ^haZhhdeedgijc^in
V\d!VcYcdldjgjcZbeadnbZcigViZ^h i]^hnZVglZXadhZYi]Zh]dl[dgBdcYVnVcY [dgeZdeaZidYdi]Vi#º
,#-eZgXZci#I]Vil^aa\dje!ºhVnhAjiibZg# IjZhYVn!VcYi]ViegdkZYidWZVWZcZ[^X^Va 7jihdbZZm]^W^idgh]VY\ddYi]^c\hid
¹I]ZZmX]Vc\ZgViZ^h`^aa^c\cZlWdVihVaZh# ZmeZg^bZci#>i]ZaeZYXdcYZchZh]dligV[[^X! gZedgi#?GBZVchd[7VnedgiNVX]ihhV^YhVaZh
>i¼h\d^c\id\ZiVadildghZWZ[dgZ^i\Zih \VkZdjgZm]^W^idghVWgZV`!VcYY^YcdiV[[ZXi
8DCI>CJ:9DCE()VcnWZiiZg#º idiVaViiZcYVcXZ#º
('  >ciZgcVi^dcVa7dVi>cYjhign  lll#^W^cZlh#Xdb q 6eg^a·BVn'%%.u153
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com