This page contains a Flash digital edition of a book.
7jh^cZhHeZX^VaghgZedgiZedgiq q7dVih]d8djcignlh
id'%%.VcY!VhdcZb^\]iZmeZXi\^kZci]Z (
-!2#(¹&&i]6jX`aVcY>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl [^cVcX^VaXa^bViZ!i]ZcZlh[gdbi]Zh]dl
UNTILu0u0-AR ¹C:LO:6A6C9 [addglVhb^mZY#L^i]XjhidbZghdci]Z
¹u0-ARu0
u0u0-ARu0 add`"dji[dgWVg\V^ch!^ilVhi]Z`ZZcaneg^XZY
6iiZcYVcXZlVhd[[ha^\]ianVii]^hnZVg¼h egdYjXih[gdbYdbZhi^XWdViWj^aYZghhjX]Vh
6jX`aVcYh]dl!Ydlc[gdb&.!*%%^c'%%- <ja[8gV[iVcY6HBVg^cZ!VcYJ@Wj^aYZgh
id&.!%%%^c'%%.#I]ZcjbWZgd[Zm]^W^idgh hjX]Vh;V^ga^cZ!Eg^cXZhhVcYHjchZZ`Zg
VahdYZXa^cZY[gdb''*aVhinZVgid'&%[dg l]dhZWdVihlZgZ[VkdjgVWaneg^XZYV\V^chi
i]^hnZVg¼hZVganBVgX]h]dl!Vai]dj\] i]Z^g>iVa^VcXdbeZi^idghdl^c\idi]Z
Zm]^W^idgheVXZlVhViXVeVX^in#¹LZlZgZ higZc\i]d[i]ZZjgdV\V^chii]ZedjcY!i]Vi
eaZVhVcianhjgeg^hZY!ºhVnhEZiZg7jh[^ZaY! lZgZi]ZgZVal^ccZgh#6a^6a?V[aV!\ZcZgVa
ZmZXji^kZY^gZXidgd[i]ZBVg^cZ>cYjhig^Zh bVcV\Zgd[HjchZZ`ZgB^YYaZ:Vhi!hVnh/
6hhdX^Vi^dcB>6#¹6cjbWZgd[Zm]^W^idgh ¹LZ¼kZ\ZcZgViZYXadhZid6:9'%bldgi]
XVbZ^cVii]ZaVhib^cjiZ#º d[Wjh^cZhhVii]Z9jWV^WdVih]dlVcY
9Zhe^iZeddglZVi]Zgdci]Z[^ghiild XjggZcianXadh^c\bdgZYZVah#
YVnhd[i]Zh]dl¸*%`il^cYh[dgXZY^iid ¹LZlZgZeaZVhVcianhjgeg^hZYl^i]i]Z
XadhZYdlc[dgild]djgh¸ViiZcYVcXZ cjbWZgVcYi]ZfjVa^ind[i]Zk^h^idgh!cdi
dkZgi]ZlZZ`ZcYlVhVgZXdgY"WgZV`Zg# dcanXdjci^c\gZh^YZcihd[i]Z<88!WjiV
¹I]ZZm]^W^idghlZgZZfjVaaneaZVhZY! h^oZVWaZdkZghZVhXgdlY!ºhVnh<ja[8gV[i¼h
Xdch^YZg^c\i]ZgZXZhh^dcdkZgi]ZaVhi :gl^c7Vbeh#I]dj\]edciddchlZgZWjhn!
[djgid[^kZbdci]h!ºhVnh7jh[^ZaY#¹I]Z ^ch^YZ]VaahlZgZfj^Zi!Y^k^Y^c\de^c^dc
Zm]^W^idghl^i]X]VcYaZgnhjeea^ZhVcY Vbdc\hiZm]^W^idgh#E]^aL^aa^VbhViJH :ec[ij_YXeWjXk_bZ[hifhel[Z
Zfj^ebZci]VYVkZgn\ddYh]dl#7jii]Z bVg^cZWVgWZXjZbVcj[VXijgZg@ZcndclVh j^[h[Wbm_dd[hi_d:kXW_Wi
cZlWdVibVg`Zi^hfj^iZhjWYjZY#HVaZh ]Veen!]Vk^c\hdaYVaai]ZegdYjXi]Z]VY beYWbibeea[Z\ehXWh]W_di
lZgZbVYZVii]Zh]dl!WjilZ¼aahZZ]dl Wgdj\]iidi]Zh]dl!l]^ahi8aVjh:]aZgi"
bVcnd[i]Zbhi^X`#º BZnZgVii]Z<ZgbVcBVg^cZ;ZYZgVi^dc
7gjXZBX<^aa!dlcZgd[GBVg^cZ!V WZbdVcZYi]ZaVX`d[[ddiigV[[^X# bVg`Zi^c\bVcV\Zg#6WdjihZkZccdc"
G^k^ZgV!<gVcY7Vc`hVcYEg^cXZhhYZVaZg! ?VeVcZhZZm]^W^idghlZgZVii]Zh]dl!
hV^Yi]VicdhVaZhXVbZ[gdbi]^hnZVg¼h ¹)-i]?VeVc>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl Vai]dj\]&%%[dgZ^\cXdbeVc^ZhlZgZ
h]dl#¹LZ¼kZ\diiZchVaZh[gdbegZk^djh ¹?6E6C gZegZhZciZYWn?VeVcZhZV\ZcX^Zh#
h]dlh!Wjii]^hnZVgZkZgndcZhZZbhidWZ ¹u0-ARu0
u0u0-ARu0u0 NVbV]V!l]^X]]VYdcZd[i]ZaVg\ZhiWdVi
h^ii^c\dci]Z^g]VcYh!lV^i^c\[dgV[^gZ 6iiZcYVcXZlVhYdlc&)eZgXZciVii]^h VcYbdidgY^heaVnhViNd`d]VbV!hV^Y^i
hVaZ#>i¼hY^[[^Xjaiid\Zii]ZbidheZcY nZVg¼h?VeVc7dVi^c\>cYjhign6hhdX^Vi^dc¼h cdi^XZYi]ZYZXgZVhZ^c[addgigV[[^XVcY[ZlZg
l]Zci]Zni]^c`V\gZViYZVa^h_jhiVgdjcY ?7>6VccjVah]dl^cNd`d]VbV![gdbi]Z dgYZghVii]Zh]dl#7jii]ZXdbeVcnhV^Y
i]ZXdgcZg#ºBX<^aahV^Yi]ZXdbeVcnY^Y gZXdgY]^\]d[),!&%(aVhinZVgid)%!*((i]^h i]Vi\jZhihl^i]heZX^Va^ck^iVi^dchid^ih
cdiZciZgi]ZWdVih]dll^i]i]Z^ciZci^dc nZVg#H]dldg\Vc^hZghhV^Yi]VieddglZVi]Zg Wddi]^cXgZVhZY!VcYi]Vi^ihbVg`Zi^c\ejh]
d[haVh]^c\eg^XZh#¹LZ¼gZd[[Zg^c\idYd dci]Zi]^gYYVnd[6h^V¼haVg\ZhiWdVih]dl^c [dg^ihHZV"HinaZWdVigZciVaegd\gVbbZlVh
YZVahWji^i¼hdcVdcZ"d[[WVh^h!º]ZhVnh# b^Y"BVgX]Xdcig^WjiZYidadlZgk^h^idg[^\jgZh# hjXXZhh[ja#I]ZXdbeVcnhV^YbZbWZgh]^eh
¹I]^h]VhcZkZgWZZcVW^\h]dl[dgjh!º I]ZVhhdX^Vi^dchV^YVWdji(!%%%k^h^idgh [gdbi]Zh]dllZgZjeWn*%eZgXZci
hVnh<g^[[H^behdc!egZh^YZcid[;^"<aVhh ViiZcYZY[gdb8]^cVVcYHdji]@dgZV# XdbeVgZYidaVhinZVg#
7dVih#¹LZ¼gZVigV^aZgWdVibVcj[VXijgZg 7jii]Z?VeVcZhZZXdcdbn]VhVahdWZZc Jca^`ZgZedgih[gdbdi]Zg^ciZgcVi^dcVa
VcYi]^hiZcYhidWZVW^\"WdVih]dl#LZ ZmeZg^ZcX^c\h^\c^[^XVcilZV`cZhhdkZgi]Z h]dlh!i]ZNd`d]VbVZm]^W^idghY^Yc¼ihZZb
hdaYbdgZi]VclZY^YaVhinZVg! eVhih^mbdci]h!l^i]XdchjbZgXdc[^YZcXZVi id[dXjhdchZaa^c\WdVihWnadlZg^c\eg^XZh#
l]^X]^hZcXdjgV\^c\! [^kZ"nZVgadlh#GZiV^ahVaZh^c?VeVc]VkZ ¹LZYdc¼id[[ZgY^hXdjcihidXjhidbZghVii]Z
Wji^i¼hegZiinidj\]Vi [VaaZc[dgi]ZaVhih^mbdci]h!VcY;ZWgjVgn¼h WdVih]dlh!WjiZm]^W^idghhdbZi^bZhd[[Zg
i]ZbdbZci#º cjbWZghlZgZd[[Wn*#-eZgXZci! di]Zg^cXZci^kZha^`ZadlZg^ciZgZhigViZhdg*
¹:kZgndcZ^h^c i]Zh]VgeZhi »egZhZcih¼¸WdVi^c\VXXZhhdg^Zh¸[dg[^gb
-!2#(hjgk^kVabdYZ!ºVYYh YZXa^cZ^chZkZc dgYZgh!ºhV^YVhed`ZheZghdc[gdbNVbV]V#
UNTILu0u0-AR
BX<^aa#¹Jc[dgijcViZan! nZVgh#?VeVcZhZ I]dj\]i]Zh]dllVhgZVhdcVWanhigdc\!
lZY^Yc¼ibZZicZl Zc\^cZ cdWdYnZmeZXihVgZWdjcY^ccZlWdVihVaZh
eZdeaZVii]^hnZVg¼h bVcj[VXijgZgh ^c?VeVci]^hnZVg#I]Z>ciZgcVi^dcVaBdcZiVgn
h]dl#ºBX<^aahVnh]Z ]VkZ^chi^ijiZY ;jcY>B;egZY^Xihi]Vii]ZZXdcdbnl^aa
]VhWjnZgha^cZYje egdYjXi^dc[jgadj\]h h]g^c`Wn*#-eZgXZci^c'%%.!Vai]dj\]bVcn
[dgcZlWdVih!Wji ^cdgYZgidYZVal^i] adXVaZXdcdb^hihi]^c`^iXdjaYWZ[VgldghZ#
i]ZnVgZjcVWaZid YZXa^c^c\YZbVcY#
hZaai]Z^gjhZY 9Zhe^iZi]ZlZV` ¹),i]CdglZ\^Vc>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl
dcZh#¹I]Vi¼hi]Z ZXdcdbn!i]ZcjbWZg ¹CDGL6N
bdhi[gjhigVi^c\ d[Zm]^W^idghgdhZWn ¹u0-ARu0
u0u0-ARu0
eVgid[i]Z i]gZZ HVaZhlZgZWZiiZgi]VcZmeZXiZYVii]^hnZVg¼h
Wjh^cZhhg^\]i id'&%i]^hnZVg#¹>i CdglZ\^Vc>ciZgcVi^dcVa7dViH]dl!l]^X]
cdl#LZdWk^djhanigVYZ^c hZZbhi]VidjgWdVih]dl gVc[gdbBVgX]&("''^cDhad!CdglVn#
daYWdVih!WjilZYdc¼ilVciid\ZihijX` d[[ZghVcZmXZaaZci ¹LZgZVX]ZYdjg\dVal^i])&!%%%k^h^idgh!º
l^i]egdYjXii]Vi^hcdihZaaVWaZ#º Wjh^cZhhdeedgijc^inid
8DCI>CJ:9DCE(-Zm]^W^idgh!ºhVnh=^YZcdg^DcdoVlV!?7>6¼h
>ciZgcVi^dcVa7dVi>cYjhign  lll#^W^cZlh#Xdb q 6eg^a·BVn'%%.  (,u153
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84
Produced with Yudu - www.yudu.com