search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Franse boer wil niet de dupe worden van gele hesjes


VANDAAG WOENSDAG 12/12 – 2018


Timmerman Beton 0522 - 480761


Groot en sterk in betonwerk!! www.timmermanbeton.nl


PotatoNL corrigeert Fontane-notering


TENDENS Aardappelen DOOR ANNET SMALE


PotatoNL noteert voor fritesge- schikte aardappelen (categorie 1) € 0,25 hoger op € 26,50 tot € 30 per 100 kilo. De Fastfood-groep (Inno- vator et cetera) stijgt met 50 cent naar € 28,50 tot € 30, omdat de lan- gere fritesrassen goed worden ge- vraagd.


Het aanbod van deze langere fritesrassen is wat minder en doet daarom niet onder voor de groep Verse Frites (Agria’s et ce- tera) die op € 28 tot € 30 noteert. Voor de Regular Frites (Fontanes et cetera) is de notering met 75 cent gecorrigeerd, omdat afgelo- pen donderdag een grote partij Fontanes verkeerd is ingebracht. Het ging om een partij Fontanes die op langere termijn is gedaan. Prognose: stabiel tot stijgende aard- appelprijzen.


Correctie voor Fontane


PotatoNL-noteringen (2x per week), bovenkant Agria, Fontane en Innovator-groep notering. In € per 100 kilo.


Agria


26 27 28 29 30 31 32 33


Fontane Innovator ONAFHANKELIJKE KRANT VOOR DE ONDERNEMENDE BOER


ZWARTBONT STIERKALF Veemarkt Purmerend Prijs per dier


€ 70-€ 95 -5,00


FRITES, CAT. 1 PotatoNL


Prijs per 100 kilo € 26,50-€ 30


+0,25


BRUINE SCHARRELEIEREN Kruishoutem, klasse M Prijs per 100 stuks


€ 7,34 +0,09


Ongelijk speelveld middelen • EU-lidstaten geven vaker tijdelijke vrijstelling • Druk op minister Schouten groeit


Den Haag/Brussel – Europese lid- staten hebben steeds meer de neiging tijdelijke vrijstellingen te geven voor niet-toegelaten ge- wasbeschermingsmiddelen. Dat leidt tot een ongelijk speelveld.


Europees commissaris Vytenis Andriukaitis is bezorgd over het toenemende gebruik van tijdelijke vrijstellingen. In de vergadering van landbouwministers is dat pro- bleem aan de orde. De Oostenrijkse voorzitter Elizabeth Köstinger heeft eerder in het algemeen plant- gezondheid en gewasbescherming op de agenda gezet. De problema- tiek rond de vrijstelling voor ver- boden middelen is actueel, nu een aantal lidstaten heeft besloten neo- nicotinoïden bij uitzondering toe te staan, terwijl de middelen niet langer toegelaten zijn. Volgens landbouwminister Ca-


rola Schouten leidt het strenge goedkeuringsproces voor werkza- me stoffen tot een afname van het aantal beschikbare middelen. Daardoor komen boeren in proble- men als zich bepaalde ziekten of plagen voordoen in hun gewassen. “Dit leidt tot het steeds vaker ver- lenen van tijdelijke vrijstellingen door lidstaten en dus tot een onge- lijk speelveld”, zegt Schouten. Tijdens de vorige vergadering


23-10-2018


11-12-2018 Bron: PotatoNL


van landbouwministers, op 19 no- vember, betoogde Europees com- missaris Vytenis Andriukaitis dat lidstaten meer werk moeten ma- ken van het wederzijds erkennen van toegelaten middelen. Daar- mee krijgen boeren en tuinders de


Waterschappen stellen besluit belastingen uit


Den Haag – Waterschappen kun- nen het niet eens worden over de aanpassingen van het belasting- stelsel. De besluitvorming hier- over wordt daarom voor minstens een half jaar uitgesteld. Unie van Waterschappen-voorzitter Hans Oosters stelt aan de waterschap- pen voor om de besluitvorming over de verkiezingen in maart te tillen. De waterschappen zouden vrijdag 14 december overleggen over het huidige voorstel van de Unie.


In een brief aan de waterschap-


pen zegt Oosters dat de commis- sie die over de belastingvoorstel- len vergadert,


heeft De Unie van Waterschappen geconsta-


teerd dat er ‘onvoldoende draag- vlak is voor het voorstel op zowel de inhoud als het proces’. Hoe het nu verder moet, is aan de nieuwe algemeen besturen van de schap- pen, die na de verkiezingen ge- vormd worden.


weet dat de besturen van de wa- terschappen straks een (gedeelte- lijk) andere samenstelling heb- ben. “Het is dan aan hen om te beslissen hoe verder te gaan met het proces,’ aldus een woordvoer- der. “De besturen beslissen wat er met de huidige voorstellen gaat gebeuren.”


Bietenoogst. Telers vrezen lagere opbrengsten als er geen uitzondering komt op het verbod op neonicotinoïden. De druk op minister Schouten voor een tijdelijke toelating neemt toe.


beschikking over meer middelen. Schouten vindt dat de goedkeu-


ring van laag-risicostoffen een- voudiger moet, op zowel Europees niveau (toelating van werkzame stoffen) als lidstaatniveau (toela- ting van middelen waarin die werkzame stoffen zijn verwerkt). De druk op minister Schouten


rond de tijdelijke toelating voor neonicotinoïden neemt toe. Ter- wijl de Tweede Kamer om ophel- dering vraagt over de procedure en het verschil in beleid tussen Europese lidstaten, is het in de


praktijk al vijf voor twaalf. Als de toelating er komt, moeten verede- laars het zaad immers ook nog van de werkzame stoffen voor- zien. Bietenzaadbestellingen vin- den vooral de komende twee maanden plaats. “We hebben in- tensief contact met Suiker Unie, maar de tijd tikt door”, zegt Mar- cel Arts van KWS. “In Duitsland kunnen we tot 19 december zaad behandelen. Zo nodig bekijken we andere mogelijkheden.” Leendert Hanse van SESVan- derHave geeft aan dat de tijdnood


Kringloopboeren in petitie: benut praktijkkennis


In de eerste voorstellen zat voor boeren een flinke verhoging van de belastingdruk.


Den Haag – Kringloopboeren roe- pen de Tweede Kamer op om voor- al de praktijkkennis van boeren te benutten in de transitie van de landbouw naar kringloopland- bouw. “Zorg dat de praktijkkennis die we afgelopen 20 jaar hebben opgedaan niet verloren gaat”, is het pleidooi van de ondernemers. In een petitie aan de Tweede Kamerleden benadrukt de coali- tie van kringloopboeren dat zij de nieuwe koplopers van Nederland- se landbouw zijn en dat er al veel praktijkkennis beschikbaar is. De organisaties zitten inmiddels wel aan tafel bij het ministerie van landbouw over de omslag van de landbouw naar kringloopland- bouw. Toch zijn ze bezorgd dat het kringloopconcept te veel vanuit de huidige praktijk wordt ingevuld. Melkveehouder Dictus Hoeks- ma noemt de Kringloopwijzer als voorbeeld. Dit systeem was vol-


gens hem oorspronkelijk bedoeld om kringlopen te sluiten, maar is mede door het project Koeien en Kansen verworden tot een instru- ment om zoveel mogelijk koeien op een hectare te houden. Hoeks- ma wil voorkomen dat de gangba- re praktijk straks als kring- looplandbouw wordt aangemerkt. De kringloopboeren zijn boven- dien bezorgd dat het onderzoek voor kringlooplandbouw hoofdza- kelijk via Wageningen UR loopt. Netwerk Grondig heeft samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Louis Bolk Instituut een Praktijkpro- gramma ontwikkeld. Daarin wordt de kennis vanuit de prak- tijk gebundeld en is inzichtelijk gemaakt welk onderzoek nodig is. De partijen roepen de politiek op om dit Praktijkprogramma te be- trekken bij de uitwerking van de landbouwvisie van LNV .


per kweker en marktaandeel zal verschillen. “Wij bewerken zaden als de bestelling rond is, dus begin januari. Anderen hebben dat mis- schien al gedaan om aan de vraag tegemoet te kunnen komen .” De landbouwcommissie in de


Tweede Kamer heeft de minister gevraagd uiterlijk 23 januari te la- ten weten welke afweging Neder- land maakt. Tot nu toe heeft de minister steeds gezegd geen uit- zondering te willen maken voor de toelating van neonicotinoïden . > Pagina 3, 8


ONTEIGENING, VERKOOP OF VERPACHT?


VBO MAKELAAR AGRARISCH > SPECIALIST IN MAATWERK


PAGINA 4 NUMMER 54 JAARGANG 33


zoekt:


Samen met onze partner Farmel zoeken wij een


administratief medewerker


Financieel


personeels- diensten


agrarisch professionals


Kijk voor meer info op martho.nl


VANDAAG 2


0 5 4 www. MORGEN 4 -3 2 WEER


Ga voor agrarisch weer op maat naar


.nl


FOTO: MARK PASVEER


FOTO: JAN WILLEM VAN VLIET


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12