Page 4 of 4
Previous Page     Next Page        Smaller fonts | Larger fonts     Go back to the flash version

4

 

Sut i’w wneud?

Mynychodd ysgrifenyddion rhanbarth ac aelodaeth ledled Cymru gynhadledd trefnu ac aelodaeth cyntaf yr NUT yn Llandrindod ym mis Tachwedd. Ystyriwyd ffyrdd i sicrhau cynrychiolydd ym mhob ysgol, rhannwyd syniadau ar drefnu digwyddiadau a helpu aelodau i fod yn weithredol yn yr undeb.

Am fwy o fanylion ar sut y gallwch chwarae rhan yn eich rhanbarth NUT, ewch i’ch cyfarfod rhanbarthol nesaf. Cysylltwch â Lisa Taverner yn NUT Cymru ar 029 2049 1818, neu ewch i www.teachers.org.uk/getinvolved.


Hyfforddiant min nos

Yn ystod y flwyddyn diwethaf, llwyddodd NUT Cymru i gynyddu’r nifer o aelodau sy’n weithredol dros yr undeb, sydd hefyd eisiau bod yn gynrychiolwyr ysgol. Llwyddodd y sesiynau hyfforddi min nos i sicrhau bod cynrychiolwyr newydd a phrofiadol dros Gymru yn mireinio eu sgiliau.

Mae bwriad trefnu rhagor ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont, Conwy, Sir Fynwy a Thorfaen.

Os ydych yn gynrychiolydd ysgol, neu â diddordeb bod yn gynrychiolydd ac yr hoffech dderbyn hyfforddiant, cysylltwch â Lisa Taverner ar 029 2049 1818 neu e bostiwch cymru.wales@nut.org.uk.

 

Myfyrwyr yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth

Cynhaliwyd ail gynhadledd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth i athrawon y dyfodol yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd ym mis Ionawr. Noddwyd y digwyddiad gan yr NUT a bwriad y gynhadledd oedd addysgu myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i ddelio gyda hiliaeth ac anoddefiad crefyddol mewn ysgolion, a sut i addysgu anghyfiawnder hiliaeth mewn gwersi addysg bersonol a chymdeithasol.

Gwyliodd y myfyrwyr ddrama rhyngweithiol ar hiliaeth a berfformiwyd gan Theatr Fforwm Cymru, dilynwyd hyn gan weithdai.

Trefnwyd cynadleddau pellach ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe a Phrifysgol Caerllion, Casnewydd. Am ragor o fanylion, cysylltwch â NUT Cymru ar 029 2049 1818.


 

Athrawon ifanc yn rhannu syniadau

Mynychodd athrawon ifanc o Ogledd Cymru i gyd, gynhadledd gyntaf NUT Gogledd Cymru i athrawon ifanc, yn Llandudno ym mis Ionawr.

Un o’r pynciau llosg oedd peryglon posib rhwydweithio cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar Facebook. Trafodwyd gôd ymddygiad newydd Cyngor Cyffredinol Athrawon Cymru a sut i ddenu athrawon ifanc i gyfrannu’n weithredol i bolisïau ac ymgyrchoedd yr NUT.

Cynhelir cynhadledd athrawon ifanc yn Ne Cymru yn Abertawe ym mis Hydref. Er mwyn cadw lle, cysylltwch â Lisa Taverner yn NUT Cymru ar 029 2049 1818.


Cymorth Cadarn…

Fel yr undeb athrawon mwyaf, gallwn gynnig y gwasanaeth gorau i’n haelodau. Mae ein tîm proffesiynol yn barod i gynnig eu harbenigedd i’n rhwydwaith o gynrychiolwyr mewn ysgolion a cholegau ac ysgrifenyddion cymdeithasau a rhanbarthau. Os oes gennych broblem yn y gwaith neu yr hoffech wybod mwy yngl^ yn â gwasanaethau i aelodau’r NUT, cysylltwch â: 

• eich cynrychiolydd ysgol neu goleg

• ysgrifennydd eich cymdeithas neu ranbarth

• swyddfa NUT Cymru.


NUT Cymru Ty Sinnott, Llys Neifion Ffordd Vanguard Caerdydd CF24 5PJ Ffôn: 029 2049 1818 Ffacs: 029 2049 2491 Ebost: cymru.wales@nut.org.uk

Ysgrifennydd Cymru: David Evans

Swyddogion Cymru: Gareth Lloyd, Debbie Scott

Swyddog Trefnu a Chyfathrebu Cymru: Stuart Williams

Cyfreithiwr Cymru: Sarah Morgan

Aelodau ‘r Pwyllgor Gwaith: Angela Davies, Beth Davies, Neil Foden

Prif Swyddfa’r NUT National Union of Teachers, Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BD

Ffôn 020 7388 6191

Ffacs: 020 7387 8458

Gwefan yr NUT: www.teachers.org.uk

Llywydd: Gill Goodswen

Ysgrifennydd Cyffredinol: Christine Blower

Previous arrowPrevious Page     Next PageNext arrow        Smaller fonts | Larger fonts     Go back to the flash version
1  |  2  |  3  |  4