This book includes a plain text version that is designed for high accessibility. To use this version please follow this link.
4


 


Sut i’w wneud?


Mynychodd ysgrifenyddion rhanbarth ac aelodaeth ledled Cymru gynhadledd trefnu ac aelodaeth cyntaf yr NUT yn Llandrindod ym mis Tachwedd. Ystyriwyd ffyrdd i sicrhau cynrychiolydd ym mhob ysgol, rhannwyd syniadau ar drefnu digwyddiadau a helpu aelodau i fod yn weithredol yn yr undeb.


Am fwy o fanylion ar sut y gallwch chwarae rhan yn eich rhanbarth NUT, ewch i’ch cyfarfod rhanbarthol nesaf. Cysylltwch â Lisa Taverner yn NUT Cymru ar 029 2049 1818, neu ewch i www.teachers.org.uk/getinvolved.


Hyfforddiant min nos


Yn ystod y flwyddyn diwethaf, llwyddodd NUT Cymru i gynyddu’r nifer o aelodau sy’n weithredol dros yr undeb, sydd hefyd eisiau bod yn gynrychiolwyr ysgol. Llwyddodd y sesiynau hyfforddi min nos i sicrhau bod cynrychiolwyr newydd a phrofiadol dros Gymru yn mireinio eu sgiliau.


Mae bwriad trefnu rhagor ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont, Conwy, Sir Fynwy a Thorfaen.


Os ydych yn gynrychiolydd ysgol, neu â diddordeb bod yn gynrychiolydd ac yr hoffech dderbyn hyfforddiant, cysylltwch â Lisa Taverner ar 029 2049 1818 neu e bostiwch cymru.wales@nut.org.uk.


 


Myfyrwyr yn dangos y cerdyn coch i hiliaeth


Cynhaliwyd ail gynhadledd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth i athrawon y dyfodol yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd ym mis Ionawr. Noddwyd y digwyddiad gan yr NUT a bwriad y gynhadledd oedd addysgu myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i ddelio gyda hiliaeth ac anoddefiad crefyddol mewn ysgolion, a sut i addysgu anghyfiawnder hiliaeth mewn gwersi addysg bersonol a chymdeithasol.


Gwyliodd y myfyrwyr ddrama rhyngweithiol ar hiliaeth a berfformiwyd gan Theatr Fforwm Cymru, dilynwyd hyn gan weithdai.


Trefnwyd cynadleddau pellach ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe a Phrifysgol Caerllion, Casnewydd. Am ragor o fanylion, cysylltwch â NUT Cymru ar 029 2049 1818. 


Athrawon ifanc yn rhannu syniadau


Mynychodd athrawon ifanc o Ogledd Cymru i gyd, gynhadledd gyntaf NUT Gogledd Cymru i athrawon ifanc, yn Llandudno ym mis Ionawr.


Un o’r pynciau llosg oedd peryglon posib rhwydweithio cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar Facebook. Trafodwyd gôd ymddygiad newydd Cyngor Cyffredinol Athrawon Cymru a sut i ddenu athrawon ifanc i gyfrannu’n weithredol i bolisïau ac ymgyrchoedd yr NUT.


Cynhelir cynhadledd athrawon ifanc yn Ne Cymru yn Abertawe ym mis Hydref. Er mwyn cadw lle, cysylltwch â Lisa Taverner yn NUT Cymru ar 029 2049 1818.


Cymorth Cadarn…


Fel yr undeb athrawon mwyaf, gallwn gynnig y gwasanaeth gorau i’n haelodau. Mae ein tîm proffesiynol yn barod i gynnig eu harbenigedd i’n rhwydwaith o gynrychiolwyr mewn ysgolion a cholegau ac ysgrifenyddion cymdeithasau a rhanbarthau. Os oes gennych broblem yn y gwaith neu yr hoffech wybod mwy yngl^ yn â gwasanaethau i aelodau’r NUT, cysylltwch â: 


• eich cynrychiolydd ysgol neu goleg


• ysgrifennydd eich cymdeithas neu ranbarth


• swyddfa NUT Cymru.


NUT Cymru Ty Sinnott, Llys Neifion Ffordd Vanguard Caerdydd CF24 5PJ Ffôn: 029 2049 1818 Ffacs: 029 2049 2491 Ebost: cymru.wales@nut.org.uk


Ysgrifennydd Cymru: David Evans


Swyddogion Cymru: Gareth Lloyd, Debbie Scott


Swyddog Trefnu a Chyfathrebu Cymru: Stuart Williams


Cyfreithiwr Cymru: Sarah Morgan


Aelodau ‘r Pwyllgor Gwaith: Angela Davies, Beth Davies, Neil Foden


Prif Swyddfa’r NUT National Union of Teachers, Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BD


Ffôn 020 7388 6191


Ffacs: 020 7387 8458


Gwefan yr NUT: www.teachers.org.uk


Llywydd: Gill Goodswen


Ysgrifennydd Cyffredinol: Christine Blower

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4