This page contains a Flash digital edition of a book.
ÔÞw …tuELx-fwŒh‚e ËtikŒÞo {txu : (1) ntkze ¾tu (h) r«ÞŒŠþ™e (3) Äq… „Z ßÞtkÚte ËqÞtuoŒÞ ‚Útt ËqÞtoM‚ òuE þftÞ Au. yt MÚt¤ 44h9 Vqx™e Ÿ[tEyu ytðu÷ Au. (4) htsuLÿr„rh- …u™tuh{trn÷


yLÞ MÚt¤tu : (1) ðLÞs ðM‚wytu™wk BÞwrÍÞ{ (h) Äq…-„Z{tk …k[{Ze™e {trn‚e Œþtoð‚wk Vtuxt™wk BÞwrÍÞ{ (3) …k[{Ze ‚¤tð fu ßÞtk ƒtu®x„ ÚttÞ Au. (4) yuftu …tuELx ð„uhu MÚt¤tu™e rðrÍx fhu÷.


Ë‚…wzt ht»xÙeÞ Wãt™ (™uþ™÷ …tfo) : yt™u ™e÷Ät{ …ý fnuðt{tk ytðu Au. yt Wãt™ …h4 Mfuðh rf.{e.{tk Vu÷tÞu÷ Au. yt Wãt™{tk 3… rf.{e. ykŒh ËwÄe xÙu®f„ fhe y™u „tZt sk„÷™e ËwkŒh‚t™tk Œþo™ fhu÷. …k[{Ze{tk {ntðeh Mðt{e ¼„ðt™™wk yuf ËwkŒh rŒ„Bƒh rs™t÷Þ …ý ytðu÷wk Au, su{tk ƒÄt {w{wûtwytuyu Œþo™ fÞtO n‚tk.


…k[{Ze{tk ytðu÷ Œhuf MÚt¤tu ¾qƒ s f…ht


[Ztý W‚htý{tk ytðu÷ Au. Ëtð ft[t hM‚t fu su™t …h Vtuhðe÷ zÙtEð S… yÚtðt SÃËe s [t÷e þfu, „tZt sk„÷{tkÚte …Ëth Útðt™wk, ƒnw s Ëtkfze „wVt fu su{tk yuf ÔÞÂõ‚ ytze ÚtE™u s [t÷e þfu. ytðe ƒÄe søÞtytu{tk Vhe y™u fwŒh‚™e fht{‚ ‚Útt ËwkŒh‚t™tk Œþo™ Út‚tk n‚tk. ¾qƒ s …rh©{ …Ae MÚt¤ …h …ntU[e fwŒh‚™tk Œþo™ fh‚tk yÚtðt ÄtuÄ™t …týe™t «ðtn{tk …„ ƒtu¤e y™u Úttuztu 𾂠ƒuË‚tk ƒÄtu s Úttf Q‚he s‚tu.


Ë{„ú «ðtË ŒhBÞt™ xÙu™{tk/fth{tk fu ßÞtk


{wft{ ntuÞ íÞtk ƒÄu MðtæÞtÞ-¼Âõ‚-æÞt™ ‚Útt ytí{rËrØ™tu Œtuh [t÷w s hnu‚tu. xÙu™{tk {wkƒEÚte r……rhÞt ytð‚tk, ExthËe hu÷ðu Mxuþ™u yt.Þþtu{‚eƒu™ ‚u{™t …rhðth ËtÚtu [t-™tM‚tu ÷E™u …q.¼tE©e™t Œþo™tÚtuo ytðu÷. Þþtu{‚e-


30 ƒwrØ yux÷u ¿tt™tí{f ÔÞt…th.


ƒu™™e ™tŒwhM‚ ‚rƒÞ‚™u fthýu ½ýt ÷tkƒt Ë{ÞÚte ËtÞ÷t ytðe þõât ™ ntuðtÚte ‚u{™u ExthËe{tk s …q.¼tE©e™tk Œþo™ ÚtÞtk ‚uÚte ¾qƒ s ¼tðrð¼tuh ƒ™e „Þtk n‚tk. ‚t. 13-10 htºtu 8.3h ðtøÞu r……rhÞtÚte ntðzt{u÷{tk hðt™t ÚtE y™u ƒesu rŒðËu Ëðthu 11.00 ðt„u {wkƒE …ntUåÞtk n‚tk.


Ë‚T yux÷u [i‚LÞíð-yu Œhuf™t ÌŒÞ{tk ƒuXu÷wk


s Au. Võ‚ f{tuo™t ytðhýtu nuX¤ ytí{ßÞtu‚™tu «ftþ y™w¼ðe þft‚tu ™Úte. …q.„whwŒuð™e r™©t, fhwýt y™u {t„oŒþo™ ‚u Aq…tÞu÷t ‘Ë‚T’ «íÞu ©Øt fhtðu Au. f{tuo™t ytðhý™u Œqh fhðt™e fqk[e yt…u Au. y™u AuÕ÷u …tu‚t™t MðY…{tk s Ë{tE sðt™tu hM‚tu Œu¾tz™th sƒhŒM‚ {tæÞ{ ƒ™e hnu Au. …k[{Ze™t ËwkŒh ytæÞtÂí{f ðt‚tðhý{tk …q.„whwŒuð™e ytðe f]…t™tu Ëtûtt‚T y™w¼ð fh™th {w{wûtwytu {txu yu Þtºtt "Ä{oÞtºtt" ƒ™e „E. aaa


"™ð…Œ ytu¤e™e ythtÄ™t"


yü Ëf¤ Ë{]rØ™e ½x{tknu ÉrØ Œt¾e hu; r‚{ ™ð …Œ ÉrØ òýòu, yt‚{ht{ Au Ët¾e hu. ðeh rsýËuh.


Þtu„ yËkÏÞ Au. rs™ fÌtt, ™ð…Œ {wÏÞ ‚u òýtu hu; yun ‚ýu yð÷kƒ™u, yt‚{æÞt™, «{týtu hu. ðehu rsýËuh.


Œh ð»to™e su{, yt ð»tuo …ý ËtÞ÷t yt©{{tk


ytËtu ËwŒ-7 Úte ytËtu ËwŒ-…q™{, Ëkð‚ h064 ‚t. 6-10-h008 Úte 14-10-h008 ËwÄe ¾qƒ s WÕ÷tË y™u ¼tðÚte "™ð…Œ ytu¤e™e ythtÄ™t" fhðt{tk ytðe. ytþhu 30 sux÷tk {w{wûtwytuyu ÷t¼ ÷eÄu÷. 8 {w{wûtwytuyu …qýo ytu¤e™e ‚…MÞt ¾qƒ s


þt‚t…qðof fhu÷. fwÕ÷u 79 ytÞkrƒ÷tu ÚtÞt. ËŒT„whw «ËtŒ rzËuBƒh - h008✤


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44