This page contains a Flash digital edition of a book.
❋ su Aqxðt {txu Sðu Au ‚u ƒkÄ™{tk ytð‚tu ™Úte. su ËtÄf rËrØ RåAu Au ‚u «rËrØÚte …h hnu Au.


❋ ytí{t™e rðM{]r‚ yu s y¿tt™, ®™ÿt y™u «{tŒ Au. Ë‚‚ ytí{M{]r‚ …qðof™wk ytí{- «ð‚o™ yu y«{‚¥tt Au.


❋ òu™tht™u òuðtu y™u òý™tht™u òýðtu ‚u yæÞtí{ Au.


❋ {tLÞ‚t™e „w÷t{e ‚u s árü ht„. ❋ ykŒh s‚tu W…Þtu„ ½™e¼q‚ ƒ™e ytí{furLÿ‚ ÚtE yt™kŒ½™ Y…u …rhý{u Au.


❋ ¼tð«týÚte Sðu ‚u ytí{t, ÿÔÞ«týÚte Sðu ‚u Sð.


❋ su Œt™tk‚htÞ ‚tuzðt «Þí™þe÷ Út‚t ™Úte ‚u ÷t¼tk‚htÞ™tu ƒkÄ fhu Au.


❋ rððuf y™u ytir[íÞ Ä{o™t …tÞt Au. ❋ ËíËk„ yu 11{wk fÕ…ð]ût Au, su Sð™u „{‚wk ™Úte, yu s 11{wk ytùÞo Au. ytŒh y™u ƒnw{t™™e …]c¼qr{ W…h ËuðtÞu÷ ËíËk„ V¤ŒtÞe ÚttÞ.


❋ Mð…ûtu Ëwf]‚™t y™w{tuŒ™ fh‚tk Ëwf]‚™t rðM{hý™wk {qÕÞ Ÿ[wk Au.


❋ W…Þtu„ ÿüt{Þ ƒ™u Au íÞthu yuðe þÂõ‚ …uŒt ÚttÞ Au fu ÚttufƒkÄ f{o ƒnth ™ef¤u Au. ‘f{o™tu WŒÞ yu …hË¥tt Au.’ yu{ su òýu Au ‚u …hË¥tt™tu Ë{¼tðu r™ft÷ fhe þfu Au.


❋ ytí{tyu …tu‚u …tu‚t™u y™wþtË™ yt…e …tu‚t{tk hnuðt™wk Au, fthý fu „t{ ™rn Vhu „tzwk Vhu.


❋ [÷r[¥t yðMÚtt yu ËkËth Au. nsw ËwÄe WŒÞ™t Ët„h{tkÚte ƒnth ™eféÞt ™Úte, ‚uÚte


ËŒT„whw «ËtŒ rzËuBƒh - h008 ✤


[u‚™™t {ntËt„h™tu yt™kŒ {tÛÞtu ™Úte. ‚uÚte ËkËthËt„h ‚Þto ™Úte.


❋ „whwyt¿tt{tk rðfÕ… þtuÄðtu yu rþ»Þ™e y…tºt‚t Au. «ƒ¤ …wÛÞ™t WŒÞu s Ë‚T …whw»t™tu ËwÞtu„ ÚttÞ Au.


❋ …h{ …trhýtr{f¼tð MðY… rºtft¤e Äúwð ÿÔÞ sux÷wk rðþu»t Ë{òÞ ‚ux÷tu ûtÞtu…þ{ ¼tð ‚iÞth ÚttÞ. y¢{ ÚtðtÞ ™rn íÞtk ËwÄe yft÷ ƒ™tÞ ™rn.


❋ ËtÄ™t™tu „ðo ytðe òÞ ‚tu ËtÄ™tÚte Œqh sðt™wk ÚttÞ Au.


❋ ËntÞ fhu, Ën™ fhu, Ë{‚t ht¾u A‚tk y«{¥t hnu ‚u ËtÄw fu {wr™.


❋ yæÞtí{{tk Ëk½»to yux÷u [i‚LÞ MðY…™tu Mðefth y™u ƒnth™t ƒ™tðtu{tk ÿ»xt¼tð.


❋ …h{tí{ ‚¥ð™wk rðM{hý yu rºtft¤e Äúwð ‚¥ð™e ½tuh ytþt‚™t Au.


❋ …tiŒT„r÷f …ŒtÚttuo Sð™u fe{‚e ÷t„u Au, ‚u™t suðtu …t…tuŒÞ yufuÞ ™Úte.


❋ ËtÄ™t {txu {™tuÞtu„ MðåA ntuðtu òuEyu. ❋ ËkMfthÞwõ‚ …wÛÞ yu …wÛÞt™wƒkÄe …wÛÞ. ❋ …tu‚u …tu‚t™u …tu‚t™t{tk …tu‚t™t{tkÚte y™w¼ðu ‚u …h{ Ä{o Au.


❋ rð…he‚ …rhý{™ Þwõ‚ r¢Þt ‚u ƒkÄ™. ËBÞfT …rhý{™ Þwõ‚ r¢Þt ‚u {wÂõ‚. ytí{t{tk ÂMÚt‚ hnu™th™u ƒtÌt r¢Þt™tk ƒkÄ™ ÷t„‚tk ™Úte.


❋ f{o™t WŒÞ™tu Ëns Mðefth ‚u ytí{t W…hÚte y™k‚f{tuo ™ef¤e hÌttk Au ‚u™e «‚er‚ Au.


❋ Mð¼tð™wk yð÷kƒ™ Atuze ƒeò™wk yð÷k™ ÷u ‚u …hË{Þ. …tu‚u …tu‚t™wk su MðY… Au ‚u™u òýu y™u …Ae ©Øt fhu ‚u MðË{Þ.


‘nwk’ y™u ‘{thwk’ yu [eòu Sð™ ƒ„tze ™t¾u Au. 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44