This page contains a Flash digital edition of a book.
The game is in your hands. Take good care of it.


THE KEEPER OF LACROSSE PROJECT – >ÊVh>À>VÌiÀÊ>n`ÊVÕlÌÕÀiÊi`ÕV>ÌionÊV>m«>i}nÊvoVÕÃi`Ê onÊ«ÀiÃiÀÛin}Ê>n`Ê«ÀomoÌin}ÊÌhiÊÛ>lÕiÃÊovÊl>VÀoÃÃiÊqÊ im«oÜiÀÃÊ«l>ÞiÀÃÊÜiÌhÊÌhiÊÛ>lÕiÃÊinÊÜhiVhÊÌhiÊëoÀÌÊÜ>ÃÊLÕilÌ°


Cradle The Keeper Code: UÊ *l>ÞÊinÊÌhiÊëiÀiÌÊovÊÌhiÊ}>mi UÊ onoÀÊÌÀ>`iÌionà UÊ ÝhiLiÌÊÌhiÊÛiÀÌÕiÃÊovÊhonoÀ]ÊinÌi}ÀiÌÞÊ>n`ÊÀiëiVÌ UÊ nVoÕÀ>}iÊ>VÌÃÊovÊ}oo`ÊëoÀÌÃm>nÃhi« UÊ 6>lÕiÊÌhiÊim«oÀÌ>nViÊovÊÌi>mÜoÀk UÊ "ÜnÊÌhiÊVonniVÌionÊÌoÊÌhiÊVommÕniÌÞ


Join the Keeper Project today and receive a free Keeper Kit at uslacrosse.org/keeper


This program is funded entirely by donations to the US Lacrosse Foundation. To empower lives through lacrosse,please consider making


a donation at uslacrosse.org/donate


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100