search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
3


UNIFORME WALSTROOMKASTEN


9


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Gasolie (b0), GTL, of HVO nodig?


VIJF MAGERE JAREN


7


DRUKSTE REDDINGSJAAR OOIT


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


Proef van drie maanden met verlengde ligduur bij ligplaatsen


De nieuwe overnachtingsplaatsen aan het Merwedekanaal in de vluchthaven van Gorinchem. Foto Mediataal.com


ROTTERDAM Rijkswaterstaat houdt een proef met een aantal ligplaatsen waar de maxima- le ligtijd wordt verlengd. De maximale lig- duur zal langer worden dan de vaak gebruike- lijke 3x24 uur. Dit onder meer op aandringen van brancheverenigingen ASV en Koninklijke BLN-Schuttevaer.


De ligplaatsen zijn onder andere te vinden aan de Maas, vaarweg Lemmer-Delfzijl en aan het Merwedekanaal. Met een schip op de speci- fieke aangewezen ligplaatsen blijven liggen, kan tot maximaal twee weken, behalve aan het Merwedekanaal: daar gaat het van zeven dagen naar maximaal drie weken.


Voor deze proef was gestart, is er het afgelo- pen jaar eerst een motie over aangenomen in de Tweede Kamer, heeſt de ASV een enquête over het ligplaatsenbeleid gehouden en zijn er in juni 2020 gesprekken geweest tussen Rijkswaterstaat, de provincie en de branchever- enigingen. Daarbij is de ligplaatsenproblema- tiek aangekaart. Onder meer naar aanleiding van die gesprekken is er een lijst opgesteld met potentiele ligplaatsen voor een langere ligtijd. Daar is verdere analyse op verricht en voor een aantal van die aangedragen locaties is nu een langere ligtijd ingesteld. Die langere ligtijd is wel aan voorwaarden ge- bonden. Zo wordt onder andere genoemd dat de langere ligtijd veroorzaakt wordt door een langere wachttijd op lading in de heersende (co- rona-) omstandigheden.


De Algemeene Schippers Vereeniging is positief over de proef en is vooral blij dat Rijkswaterstaat de coördinatie op zich heeſt genomen en het lig- plaatsenbeleid landelijk heeſt afgestemd tus- sen alle vaarwegbeheerders. Helemaal tevreden is de vereniging nog niet: “Het lijkt nu eindelijk zo te zijn dat schippers weten waar ze dan lan- ger zouden mogen blijven liggen. Maar daarbij speelt helaas naast de provincie Zuid-Holland geen enkele andere provincie, waterschap of gemeente (behalve de haven van Amsterdam, maar dat hadden we al zelf met Amsterdam af- gesproken) een rol in deze situatie. De vraag is waarom niet.” Bovendien, kaart de vereni- ging aan: “Er komen vier extra ligplaatsen bij Gorinchem, maar, naast het feit dat dat er zeven minder zijn dan de bedoeling was, zijn er onder- tussen ook alweer ligplaatsen onttrokken omdat


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18


Te weinig goede ligplaatsen De ligplaatsenproblematiek is en blijſt een heikel punt in de binnenvaart. Als er al ge- noeg ligplaatsen beschikbaar zijn, zijn er op sommige locaties te weinig faciliteiten: geen auto-afzetplaats, geen walstroom en geen manier om van of aan boord te komen. De problematiek is nu extra zichtbaar vanwe- ge de problemen rondom corona, waardoor wachttijden voor schepen nog langer kunnen oplopen en de behoeſte aan een – langere – ligplaats nog duidelijker wordt. Het is meer- dere malen voorgekomen het afgelopen jaar


Een van de stickers die in het voorjaar is opgeplakt bij een van de schepen nadat de maximale ligduur zou zijn overschreden.


er door regelgeving opeens op een aantal plek- ken niet meer in dezelfde breedte afgemeerd mag worden als voorheen. Kortom, wat de schippers betreſt is er tot nu toe erg weinig opge- lost. Het is een begin om het rigide beleid aan de orde te stellen en het is goed dat dit opgepakt is. Maar dit is voor ASV nog maar het eerste kleine stapje dat gezet is om de situatie wat ligplaatsen betreſt in de binnenvaart te verbeteren.” De ASV pleit er nog steeds voor om geen maximale lig- duur in te stellen behalve op plaatsen waar het aantoonbaar nodig is.


De proefperiode is vanaf 10 januari tot en met 10 april 2021. In die tijd blijſt gewoon de norma- le procedure van het aanmelden gelden. Daarna volgt evaluatie en wordt bepaald of en hoe de proef wordt voortgezet.


13:41


dat schepen telkens opnieuw na een aantal dagen een andere ligplaats moeten opzoe- ken om de wachttijd door te komen, omdat er een maximumligduur bij bepaalde lig- plaatsen geldt. Volgens Rijkswaterstaat zijn de ligplaatsbeperkingen zoals maximale lig- duur geen doel op zich: het is een middel om te zorgen voor voldoende overnachtingsmo- gelijkheden voor de scheepvaart. Er zou vol- gens Rijkswaterstaat al langer coulant omge- gaan zijn met deze beperkingen als er geen alternatieve ligplaatsen meer beschikbaar zijn in de buurt.


Proeflocaties Op de volgende locaties mogen schepen in deze proef vanaf nu langer dan 3x24 uur blijven liggen tot aan april 2021. De exacte locaties zijn terug te vinden via BAS. Op en- kele locaties is de wijziging ook gepaard ge- gaan met een verbreding van de ligplaats. • Lemmer-Delfzijl bij Bloemhof, locatie Overschild


• Lemmer-Delfzijl bij Irnsum, rechteroever • Nijkerkersluis West en Oost • Ramspolbrug 2 • Vluchthaven Tolen 4 • Maas bij Born: de Berghaven • Maas bij Born: de beneden west sluis • Sluis Maasbracht (Julianakanaal) in Maasbrachthaven • Maas bij bovenzijde Panheel • Roermond: bij de deurenwerkplaats • Wilhelminakanaal: Kamer 12.1 bij Dongen • Wilhelminakanaal: Kamer 45 bij Oirschot • Zuid-Willemsvaart ná Veghel zuidwaarts tót aan de Belgische grens • Merwedekanaal: Grote sluis Vianen oost- en westzijde • Merwedekanaal bij Meerkerk westzijde • Merwedekanaal bij Arkel oostzijde • Merwedekanaal bij Kerkhofsluis Gorinchem oostzijde • Merwedekanaal bij Handelskade Gorinchem westzijde • Merwedekanaal bij Grote Merwedesluis


Archieffoto


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


VOORTVAREND DOOR techniek


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


MOURIK EGP DIESEL MARINE SERVICES


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 2-3 13.01.2021 I NUMMER 954
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44