search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
SPECIAL GAMECHANGERS 15 ONBEMANDE DUWVAART DEUTSCHE SEITEN 17-20 GELD FÜR FORSCHUNG 17 MINISTER VAN NIEUWENHUIZEN: ‘GEEN KANSEN WILLEN MISSEN’ 30 miljoen extra voor versnelde inhaalslag onderhoud vaarwegen


Uit de nieuwe brief van de minister: “Ondanks de reeds genomen maatregelen en stappen heb ik aangegeven geen kansen te willen mis- sen. De toename van uitgesteld onderhoud leidt tot een vergrote kans op storingen en heeſt ook negatieve gevolgen voor de doel- matigheid van het onderhoud. Op mijn ver- zoek heeſt RWS onderzocht of de inpasbaar- heid van extra onderhoudsprojecten op korte termijn mogelijk is, onder andere door het ontstaan van vertraging bij andere projecten”.


Archieffoto van de verouderde sluis Weurt.


DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD/ Infrastructuur en Waterstaat) stelt nog eens 30 miljoen euro extra beschikbaar voor een versnelling van de inhaalslag in het uit- gestelde onderhoud van de Nederlandse vaarwegen.


Foto Wikipedia


Dat heeſt de minister op 18 november aange- kondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Met Prinsjesdag heeſt Van Nieuwenhuizen al 100 miljoen euro in haar ontwerpbegroting beschikbaar gesteld voor een ‘onderhouds- impuls’ van de infrastructuur, waarvan er 80 miljoen naar de hoofdvaarwegen ging.


Sluizen Op het hoofdwatersysteem gaat het om hy- draulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en be- dieningsinstallaties. Op het hoofdvaarwegen- net zijn nog enkele extra maatregelen naar voren geschoven ten behoeve van damwan- den, bedieningsinstallaties van sluizen en baggerwerkzaamheden. Bij de lijst van werk- zaamheden staan onder meer vermeld: sluis Weurt, sluis Farmsum, sluis Sambeek, de Zandkreeksluis en Volkeraksluis, alsmede de sluizen Belfeld, Grave, Bosscheveld en Born. Daarbij maakt Van Nieuwenhuizen meteen de kanttekening: “Er is geen sprake van een


intensivering binnen beheer en onderhoud van de Rijkswaterstaat-netwerken, maar van een versnelling van werkzaamheden die in la- tere jaren geprogrammeerd stonden”. En: “De eerder aangekondigde impuls en de in deze brief aangekondigde versnelling dragen bij aan het beperken van de groei van het uitge- stelde onderhoud”. Haar inschatting is dat de voorraad uitgesteld onderhoud desondanks nog verder zal toenemen.


Modaliteit-overstijgend Om het beeld van de langjarige instandhou- dingsbehoeſte te verscherpen, laat de mi- nister de financiële opgave voor de instand- houding bij alle modaliteiten extern toetsen. Ze schrijſt daarover: “Ten behoeve van het verbeteren van het inzicht gaan we de be- grippen, onderhoudsreeksen en afwegings- kaders bij instandhouding daar waar moge- lijk uniformeren. Dit biedt tevens voordelen om modaliteit-overstijgend te kunnen wer- ken. Deze verbetering is in samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat in gang ge- zet. Ik zal u medio 2020 informeren over de resultaten, tezamen met de langjarige instandhoudingsbehoeſte”.


Proef met ligplaatsadvisering via app voor de binnenvaart


ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam houdt een proef met het digitaal adviseren over openbare ligplaatsen voor de binnenvaart. Gebruikers van RiverGuide, een digitale rou- teplanner voor de binnenvaart, ontvangen zodra zij de Rotterdamse haven naderen een pushbericht met de vraag of er een ligplaats benodigd is.


Doel van het experiment is om te bekijken of er een passend ligplaatsadvies kan wor- den verstrekt op basis van de reisgegevens en scheepskenmerken. Tevens wordt daar- bij gevraagd of de schipper dit ligplaatsad- vies wel waardeert. De proef duurt tot eind ja- nuari 2020 en zal circa 500 scheepsbezoeken


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL Kwaliteitsverschil: Nee


Nog CCR2 motoren beschikbaar 102-350 pk


Prijsverschil: Ja REPARATIE + LEVERING ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


www.werkendammaritimeindustries.nl SCHROEVENDOK


tot 12.20 mbr. (max.650 t.) HELLINGEN tot 76 m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl


betreffen. Bij gebleken succes kan dit een per- manente functie worden binnen RiverGuide en andere reisplanners.


De binnenvaartschepen die de haven van Rotterdam bezoeken, moeten in de prak- tijk soms even wachten voordat zij bij een terminal terecht kunnen en zoeken dan een ligplaats.


Een andere reden waarom de binnenvaart ligplaatsen nodig heeſt, is omdat men moet wachten op nieuwe lading. Een ligplaats kan eveneens noodzakelijk zijn, omdat een schipper rust moet nemen vanwege de vaartijdenwet.


In de praktijk is gebleken dat schippers gere- geld moeten zoeken naar een geschikte plek, omdat de openbare ligplaatsen van hun voor- keur bij aankomst bezet zijn of niet voldoen aan hun kenmerken. Verspreid over de haven van Rotterdam zijn circa 150 locaties beschik- baar met een gezamenlijke capaciteit van cir- ca 500 schepen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over kegelvoering, in geval er gevaarlijke stof- fen aan boord zijn.


Tegelijkertijd ziet het havenbedrijf dat in som- mige gebieden in de haven vaak amper plek- ken vrij zijn, terwijl op andere locaties nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Dat ver- oorzaakt onnodige vaarbewegingen en is


daarmee weinig efficiënt. Met de proef hoopt het Havenbedrijf de bezoekende binnenvaart- schepen beter te kunnen faciliteren, door een zoveel mogelijk ‘tailormade’ advies aan te bieden.


Ook is gebleken dat de ligplaatsfunctie van BLIS lang niet altijd wordt geraadpleegd door schippers. Sinds enige jaren is via het Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS) online in te zien of ligplaatsen vrij of be- zet zijn. Deze functionaliteit is ook ingebouwd in RiverGuide, de app voor vlot, veilig en slim- mer varen, die is ontwikkeld in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam tezamen met acht andere vaarwegbeheerders.


WERKEN BIJ ONS? Kijk op Slurink.nl


078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WEEK 48-49 27.11.2019 I NUMMER 925


5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64