search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5 CBRB 90 JAAR 17-20 EIGEN DUITSTALIG NIEUWS


 078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


VERLADERS WILLEN PRATEN OVER COMPENSATIE ‘Afsluiting Boskoopse hefbrug heeſt grote impact op handel en logistiek’


BOSKOOP De hefbrug in Boskoop is per don- derdag 10 oktober direct afgesloten voor al het weg- en scheepvaartverkeer. De brug is constructief onveilig. Op het water van de gekanaliseerde Gouwe is een pontonbrug in- gezet aan de zuidzijde van de brug voor het lokale autoverkeer en was er tijdelijk een veerpontje ingezet voor wandelaars en fiet- sers. Voor de binnenvaart heeſt deze strem- ming grote gevolgen.


Er kan op het moment van het ter perse gaan van deze krant niet gevaren worden op de Gouwe rondom Boskoop. Er is geen doorgaan- de verbinding over de Gouwe. Wel kan be- stemmingsverkeer vanaf Alphen tot aan het Alpherium en Otwegwetering (noord) en van- uit Gouda tot de spoorbruggen Gouda (zuid) varen.


Langdurige stremming van de Boskoopse hef- brug heeſt een grote impact op het goederen- vervoer over de weg en het water, stelt verla- dersorganisatie evofenedex. Vooral voor de handels- en productiebedrijven die hun lading via de binnenvaart over de Gouwe vervoeren, is dit een ramp, aldus evofenedex. “Naast het wegtransport van bloemen en planten van veel van de telers uit deze regio, raakt deze buiten- gebruikstelling ook het vervoer van goederen zoals zand, grind en containers met binnen- vaartschepen hard”, aldus algemeen direc- teur Machiel van der Kuijl van evofenedex. Zo vervoert bierbrouwer Heineken een deel van zijn productie met containerschepen over de Gouwe naar de haven van Rotterdam. Deze schepen zouden dan in het minst ideale geval een andere route moeten kiezen, waardoor het langer duurt om alles van A naar B te brengen én er minder meegenomen kan worden vanwe- ge lagere bruggen op die route.


Compensatie “Natuurlijk staat de veiligheid voorop, dus hebben we begrip voor dit besluit. Maar het is toch wonderlijk dat de monitoring van het onderhoud ook hier blijkbaar niet op orde is, wat een acute afsluiting noodzakelijk maakt.


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL MOURIK EGP


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


VELE MOGELIJ KHEDEN T +31 182 354666


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl www.pols-aggregraten.nl


pols.aggregaten@wxs.nl REPARATIE + LEVERING


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


OFFICIEEL CUMMINS DEALER ®


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


BY info@veth.net MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com DIESEL MARINE SERVICES


SPECIAL BINNENVAARTCARRIÈRE


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Achterstallig onderhoud van kunstwerken in onze infrastructuur is echt een groot probleem in ons land. We gaan met de gedeputeerde om de tafel om deze problemen zo snel mo- gelijk op te lossen. En daarbij moeten we het, naast over een goed communicatieplan over de duur van de stremming, ook hebben over compensatie voor de door handels- en produc- tiebedrijven geleden omvaar- en omrijschade”. Momenteel heeſt de provincie Zuid-Holland nog geen standpunt ingenomen over aanspra- kelijkheid. Eventuele schade kan wel gemeld worden bij de provincie.


Renovatieopgave Komende jaren staan er veel renovatieprojec- ten gepland in de dichtbevolkte provincie Zuid- Holland. evofenedex gaat op korte termijn in gesprek met de provincie om helder te krij- gen of andere bruggen of kunstwerken even- eens op instorten staan en er een goede onder- houdsplanning is. De brancheorganisatie: “Als kunstwerken op instorten staan en deze wor- den afgesloten, is de economische impact voor


het bedrijfsleven en de impact op de omgeving groot”.


Veiligheid


De rivier Gouwe loopt dwars door Boskoop heen. Het dorp heeſt maar één brug, en aan beide kanten van de Gouwe voorzieningen als winkels en basisscholen. Voor inwoners geeſt het dus behoorlijk wat overlast. Zij moeten om- reizen via de pontonbrug of de andere bruggen bij Waddinxveen en Gouwesluis: deze zijn nog wel veilig.


De onveiligheid kwam aan het licht na inspec- ties van de brug. De provincie verklaart: “In het begin van 2019 is roestvorming geconstateerd. Dit gaf aanleiding tot verdergaande inspecties en onderzoek door de onderhoudsaannemer. Vanwege de complexiteit van de brug hebben wij een second opinion gevraagd op de resul- taten van de onderhoudsaannemer aan een onafhankelijk ingenieursbureau. Op 10 okto- ber 2019 is er naar aanleiding van de lopen- de second opinion door het Ingenieursbureau


Rotterdam geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van aanvullende maatregelen op dit moment constructief niet veilig is”. Het zou dan gaan om een aantal ver- sterkingsmaatregelen die niet zijn genomen bij het aanleggen van de voetpaden aan het begin van de jaren ’90: de brug is dus bijna twintig jaar onveilig geweest. Hoe dit kon gebeuren, is nog niet duidelijk.


Hoe lang de stremming nog gaat duren, is on- duidelijk. De provincie Zuid-Holland is in over- leg met de onderhoudsaannemer om te bepa- len hoe de noodzakelijke maatregelen zo snel mogelijk genomen kunnen worden. Direct de zaterdag na het afsluiten van de brug is de on- derhoudsaannemer al gestart met de voorbe- reidingen voor herstelwerkzaamheden.


Kijk voor de laatste actuele informatie op onze website.


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


WEEK 42-43 16.10.2019 I NUMMER 922


Gasolie nodig?

5


2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64