search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 18-19 01.05.2019 I NUMMER 910


5 RIDDER PIERRE VERBERGHT 15


THEMASCHIP ZAND EN GRIND


SCHEEPMAKERSSTRAAT 8A ZWIJNDRECHT | 078 6771166 | WWW.LEEMBERG.NL


7.8.9 MEI 2019 13.00 - 21.00


EVENEMENTENHAL GORINCHEM DINSDAG


WOENSDAG 13.00 - 21.00 DONDERDAG 13.00 - 21.00


MEER INFORMATIE EN TICKETS VIA EVENEMENTENHAL.NL/ MARITIME-GO


WIJ ZIJN LEEMBERG BUNKERBOOTKAPITEIN AL 50 JAAR EXPERT IN LEIDINGSYSTEMEN


GEZOCHT in Lobith!


 0316 54 15 74 A. Slurink www.slurink.nl


Vlaamse werkgevers vragen 500 miljoen euro extra voor binnenvaart en andere vervoersinfrastructuur


BRUSSEL Aan de vooravond van de Europese, nationale- en regionale verkiezingen in België, op 26 mei aanstaande, hebben 18 Vlaamse werkgeversorganisaties uit verschil- lende sectoren, waaronder het transport, tien gezamenlijke prioriteiten op de tafel ge- legd voor de volgende Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat de Vlaamse werkgevers op deze manier hun krachten bundelen.


JAN SCHILS


De werkgeversorganisaties pleiten onder meer voor extra investeringen in de vervoers- infrastructuur (zoals voor de vaarwegen) en in onderzoek en ontwikkeling ter waarde van 500 miljoen voor elk van deze sectoren. Dat is samen een bedrag van een miljard euro bo- venop de reeds in het kader van de gewestbe- groting besloten investeringen in de verschil- lende vervoerstakken. De werkgevers vragen parallel ook de invoering van een minimale in- vesteringsnorm voor de Vlaamse overheid. Zo willen zij de garantie afdwingen dat de over- heid elk begrotingsjaar minstens een vast mi- nimumbedrag investeert in de weg-, spoor- en binnenvaartinfrastructuur.


Enkele maanden geleden riep de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka bij de lancering van een studie over het vervoer in Vlaanderen de Vlaamse gewestregering als eens op om iets te doen aan de chronische onderbenut- ting van de binnenvaart en van het spoor in het goederenvervoer. De werkgeversorgani- satie vindt de ambitie van de Vlaamse rege- ring om tegen 2030 minstens 30 procent van het goederenvervoer in Vlaanderen via de bin- nenvaart en het spoor te laten verlopen on- voldoende en pleit voor een totaal aandeel van minstens 34 procent tegen 2030 en van 40 procent tegen 2050.


Verzadigd Want volgens het Belgisch Planbureau zal het goederenvervoer tegen 2030 met 45 procent zijn toegenomen, hetgeen betekent dat het


Beursspecial


HÉT PLATFORM IN DE BENELUX VOOR DE GEHELE MARITIEME SECTOR


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


wegvervoer deze groei onmogelijk zal kunnen opvangen via het bestaande wegennet, dat nu al op bepaalde uren totaal verzadigd is. Alleen al tussen 2014 en 2019 zijn de files op de Belgische wegen dubbel zo lang geworden. Daartegenover zou een substantiële groei van het binnenvaart- en spoorvervoer het goede- rentransport op de wegen merkbaar kunnen verlichten.


Maar daarvan is nog altijd geen sprake, ook al worden her en der binnenvaartinitiatieven ontwikkeld die samen al vele tienduizenden vrachtwagens van de weg hebben gehaald. De vele vertragingen op de wegen kosten de be- drijven elk jaar tientallen miljoenen, terwijl binnenvaart en spoor een relatief goedkoop alternatief betekenen.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18


Troeven Bij de lancering van de studie over het ver- voer in Vlaanderen verklaarde Voka-directeur Hans Maertens destijds dat onder de vele troeven die binnenvaart en spoor kunnen uitspelen ook hun voorspelbaarheid erg be- langrijk is doordat ze onder meer zekerheid bieden die het wegvervoer niet kan garan- deren. Maertens: “We moeten echt op zoek gaan naar alternatieven. Willen we onze re- gio leefbaar houden en ons als draaischijf van Europa blijven profileren, dan moet er


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


desmibv@desmi.com www.desmi.com


BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL MOURIK EGP DIESEL MARINE SERVICES


efficiënter, maar ook minder transport via de weg verlopen”.


Samen met verschillende schippersorganisa- ties pleit ook de Voka voor meer investerin- gen in de waterwegen en meer concreet in de kleinere waterwegen, zodat ook deze mee in- geschakeld kunnen worden in de logistieke keten. Nog altijd worden de kleinere waterwe- gen alleen maar gebruikt voor de pleziervaart en andere recreatieve bezigheden, hetgeen druk zet op de capaciteit, meent Maertens.


Concurrentiekracht De concurrentiekracht van de binnenvaart moet worden vergroot en zowel voor het be- drijfsleven als voor de overheid ligt hier een taak, zo klinkt het al langer uit de sector. Nog te vaak worden lege containers de weg of het water opgestuurd. Rederijen en bedrijven moeten op dat vlak beter samenwerken en het hergebruik van containers moet worden gestimuleerd. Ook het inschakelen van spoor en binnenvaart bij het vervoer van bepaalde goederen en het bundelen daarvan kan om verschillenden redenen de beste oplossing bieden qua duurte en milieu.


13:41


Het is toch curieus dat het spoor in België maar 10 procent van het totale goederen- vervoer voor zijn rekening neemt en de


binnenvaart niet veel meer, terwijl de ca- paciteit als het ware voor het grijpen ligt. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland worden zowel spoor als bin- nenvaart procentueel drie keer zoveel als in België benut voor het goederenvervoer en zijn ook de investeringsinspanningen niet te ver- gelijken wat er op dat vlak in Vlaanderen en Wallonië gebeurt.


Lokken


De Vlaamse minister van mobiliteit, Ben Weyts, was het destijds niet eens met de stu- die van de Voka. Legendarisch is zijn volgende uitspraak die moet aantonen dat Vlaanderen ‘volop investeert’ om ondernemers naar de binnenvaart te lokken: “Sommige onderne- mers staren zich blind op de file aan hun voor- deur, zonder oog te hebben voor de blauwe boulevard, die open ligt aan hun achterdeur”. Volgens Weyts “groeit het goederenvervoer via de watersnelweg al vijf jaar achter elkaar en is er nog veel potentieel”. Over dit laatste gaat het nu juist. Dat potentieel wordt niet be- nut, onder andere omdat de overheid de bin- nenvaart onvoldoende stimuleert, zo zegt de sector zelf. De onderbenutting van de binnen- vaart en het spoor is sedert de studie van de Voka (zes maanden geleden) ongewijzigd, zo zeggen ook de vervoersvakbonden in beide transportsectoren.


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


met o.a. MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


OFFICIEEL CUMMINS DEALER ®


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com

5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96