search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NIEUW TOETERPROTEST 9 13 ‘EIGEN BAAS, VRIJHEID’ BLN-SCHUTTEVAER WIL TOEGANG TOT ROTTERDAMSE HAVEN VEILIGSTELLEN Voorstel ‘meten aan de pijp’ ingeruild voor ‘emissie-APK’


ZWIJNDRECHT Het principe van ‘meten aan de pijp’ wordt voorlopig niet de vervanger van een typegoedkeuring op scheepsmoto- ren. Dat meldt Koninklijke BLN-Schuttevaer in reactie op het onderzoeksrapport van ‘Green Deal COBALD’ (Continue Aan-Boord AnaLyse en Diagnose) - bedoeld om sche- pen met oude motoren tegemoet te ko- men en die bijvoorbeeld toegang tot de haven van Rotterdam te kunnen blijven ga- randeren. Het eindrapport is onlangs door VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer gestuurd.


BLN meldt dat bij de onderhandelingen voor de Green Deal Binnenvaart het voorstel van permanent ‘meten aan de pijp’ is aange- past in periodieke ‘metingen aan de pijp’. Uit de ledenbrief van de brancheorganisatie: “Dit houdt in dat meten op basis van vast te


van het onderzoek niet kunnen waarma- ken. Daardoor zijn voor het behoud van toe- gang tot het havengebied van Rotterdam na 2025 met niet type-goedgekeurde CCRII- motoren nog geen oplossingen voorhanden. Desondanks hebben de bevindingen aan- getoond dat COBM-systemen, zoals monito- rings- en signaleringsinstrument, een goed inzicht kunnen geven in de daadwerkelijke emissies van NOx. Maar volgens de onderzoe- kers zijn er veel verschillende externe facto- ren (zoals het vaarprofiel, vaargedrag, sluizen, drukte op vaarwegen, brandstofsamenstel- ling, buitenluchttemperatuur, luchtvochtig- heid en dergelijke), waardoor de NOx toch sterk kan variëren. “Formuleren van een har- de grenswaarde voor emissies is daarmee arbitrair”.


23


 078 61 33 177/ 0316 54 15 74 www.slurink.nl


HANAU IN BDB


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


Deelnamepercentage te gering om tot een gedragen voorstel te komen


De imposante machinekamer van Veerhaven X, actief op de zesbaksduwvaart met kolen en erts tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Hierin staan drie enorme MAK-diesels met elk 1850 pk opgesteld. Archieffoto’s


stellen normen en meetmethodieken ook pe- riodiek uitgevoerd kunnen worden. Een APK op de emissie zogezegd. Het COBALD-traject heeſt technisch aangetoond dat er zeker kan- sen zijn om het meten van emissies in de prak- tijk te gebruiken voor monitoring en signale- ring. We willen ook dat in de toekomst verder uitwerken”.


Binnen enkele maanden houdt BLN- Schuttevaer een aantal informatie-sessies waar de ontwikkelingen en conclusies wor- den voorgelegd aan de leden. Bij het onder- zoek naar Continueous On Board Monitoring


YOUR SHIP


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGHHIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


info@veth.net


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


(COBM) van scheepsemissies is namelijk ge- bleken dat de bereidheid onder schippers om data te delen en het deelnamepercentage te gering zijn geweest om tot een gedragen voor- stel te komen. Ook is het vooralsnog niet mo- gelijk om deze meetmethode in de Europese wetgeving vastgelegd te krijgen. En van meet af aan was overigens al bekend dat het meten van roet (PM) niet mogelijk is op basis van een continue meting.


Vaarprofiel Volgens de onderzoekers hebben de resul- taten de hoge verwachtingen bij aanvang


MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON BY


SERVICE MOTOREN - HERMOTORISERINGEN. LEVERING MOTOREN - LEVERING ONDERDELEN


DIESEL MARINE SERVICES


En ook monitoring van NOx volgens de zoge- noemde E3-cyclusmeting kan een afwijking opleveren met de daadwerkelijke gemiddelde praktijk-emissies. Deze methode wordt daar- om als minder nuttig gezien, vooral voor toe- komstige Stage V-motoren. “Met de verkregen inzichten is duidelijk geworden dat milieupres- taties middels een E3-cyclusmeting, geen goe- de methode is voor uitsluiting en toelating.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke omstandigheden en er wordt geen rekening gehouden met het vaar- profiel en -gedrag. Deze meetmethode geeſt daardoor evenmin een juist beeld van werke- lijke emissies. Op dit moment is er echter geen beter alternatief voorhanden”.


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


met o.a. MEER DAN 100 JAAR


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


OFFICIEEL CUMMINS DEALER ®


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 10-11 06.03.2019 I NUMMER 906


Reddingsjas 310N nodig?

5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52