search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9 SOCIALER VAREN


SPECIAL BINNENVAARTCARRIÈRE


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


BEATRIXSLUIS SCHIPPERSBOND ASV HOUDT VURIG PLEIDOOI OP MINISTERIE ‘Vertrouwen in de binnenvaart moet weer terugkeren’


DEN HAAG Schippersbond ASV noemt het te- rugbrengen van het vertrouwen in de bin- nenvaart als belangrijkste punt om deze sector weer gezond te maken. Dat stelt de Algemeene Schippers Vereeniging in haar visiedocument (een zogenoemde position paper), zoals dat eerder deze maand is ge- presenteerd aan de ambtelijke top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


“Boven alles staat: het is noodzakelijk dat er vertrouwen (terug)komt in het voortbestaan van deze sector”, zo luidt het standpunt van de belangengroep voor met name particulie- re scheepvaartondernemers. “Dat geldt zowel voor schippers als voor verladers, overheids- instellingen, financiers en potentiële instro- mers”. Onder de verladers zou het noodzakelijk zijn om te willen en durven kiezen voor ver- voer over water. Bij overheidsinstellingen is het hoog tijd om over te gaan tot investeringen ten behoeve van de binnenvaart. Voor banken en andere financiers is het nodig om kredieten te verstrekken, zodat schippers kunnen blijven in- vesteren. Vertrouwen onder potentiële instro- mers is noodzakelijk om een bepaalde conti- nuïteit in de binnenvaart te waarborgen. Voor schippers is het van belang om hun investerin- gen zinvol te laten zijn. Zo geldt er een terug- verdientijd om schepen up-to-date te houden en nieuwe vergroeningsinvesteringen te doen.


Het pleidooi van de schippersbond is positief in Den haag ontvangen, zo stelt ASV-woord- voerster Sunniva Fluitsma. “Voor het eerst in alle jaren zien we een uitgestoken hand van het ministerie. Het stuk wordt bestudeerd en we zijn al uitgenodigd voor een vervolggesprek. De situatie is niet best en misschien is het al veel te laat, maar we doen ons uiterste best om het tij te keren”.


Om ervoor te zorgen dat er een gezonde bin- nenvaart overeind blijſt, somt de ASV de vele deelbelangen op. Zo willen verladers kunnen rekenen op het voorbestaan van een waarde- volle, complete, betrouwbare binnenvaart- vloot: “Een vloot die just-in-time kan leveren tegen lage kosten”. De verschillende overheden


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


® YOUR SHIP UNDER CONTROL


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl met


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


Tel. +31(0)78 3039700 powertransmissionsdordrecht.com


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


worden die investeringen niet meer gedaan”.


willen vaarwegen die regelmatig bevaren wor- den. En kunstwerken die optimaal gebruikt worden, zodat de onderhoudskosten opwegen tegen het gebruik, ook zodanig opleveren in de vorm van de ontwikkeling dat het vervoer over de weg opgevangen kan worden door het ver- voer over water. “De financiers hebben het no- dig dat ze weten waar ze aan toe zijn: wordt de lening en rente op tijd terugbetaald? Een sta- biele, economisch gezonde binnenvaartsec- tor, zodat kredieten veilig zijn. Een sector die ook stabiel is wat regelgeving betreſt, zodat niet opeens een deel van de vloot economisch waardeloos wordt (en daarmee het onderpand voor de banken). Dan zal geen bank erin willen investeren”.


In het visiedocument van de ASV moeten schippers en toekomstige instromers zeker kunnen zijn van een betrouwbare overheid die kiest voor vervoer over water, daarin wil in- vesteren en de schippers wil ondersteunen. “Zij moeten zich beloond weten voor inzet en daar ook een boterham in kunnen verdienen. Zij moeten op een normale wijze hun schepen kunnen financieren en in een markt opereren waar zij hun ondernemersrol kunnen spelen. Schippers moeten kunnen functioneren in een (vrije) markt, waar de marktmachtsverhoudin- gen door haar transparantie een eerlijk speel- veld bieden. Zij moeten investeringen kunnen doen om hun schepen up-to-date te houden op de manier die het beste is voor hun bedrijf


SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


en de maatschappij. Zij moeten kunnen func- tioneren in een omgeving waarin blokkades die de uitoefening van het werk belemmeren tot het minimum beperkt zijn: spertijden, be- perking vaart door achterstallig onderhoud, onmogelijkheid tot (goed) ligplaats nemen, te grote (CCR-) regeldruk, te grote controle- druk (boete en handhavingsbeleid), onnodige keuringen (leeſtijdskeuring schippers) en cer- tificeringen (NIWO, GMP) etcetera dienen ver- meden te worden, zodat men wil en durſt te investeren”.


Waardedaling In het document gaat de schippersbond ook ver terug in de tijd. “Na de afschaffing van de gereguleerde markt eind negentiger jaren en in 2003 de invoering van de CCR-regels voor bestaande schepen is de waarde van schepen stelselmatig gezakt. Eind negentiger jaren was een schip nog 1.000 gulden per ton waard; dus voor een schip van 500 ton betaalde je 500.000 gulden. Dit was een redelijke waarde, omdat het inkomen toen dusdanig was dat je in zes jaar dat schip kon aflossen. Nu is de waarde van een schip van 500 ton 80.000 euro; dat is een schijntje en het verschil met nieuwbouw is zo groot geworden dat het onoverbrugbaar is. Dit toont aan dat er geen vertrouwen meer is in dat marktsegment. Te weinig verdiensten en (CCR-) regelgeving die investeringen vragen, die niet kunnen worden terugverdiend en de waarde van het schip niet meer verhogen. Dus


Verder uit het stuk: “Wat we nu zien, is dat de diversiteit van de binnenvaartvloot al ern- stig aangetast is - waarbij het maar de vraag is of het tij nog gekeerd kan worden. Maar het is van essentieel belang dat deze sector opti- maal ingezet kan worden, dat kan alleen als er een grote diversiteit is binnen de vloot. Op dit moment is er al een tekort aan schepen tot 1.500 ton. Op langer termijn zou er wellicht ooit nieuw gebouwd kunnen worden maar voor de eerstkomende 15 jaar moeten we in ieder geval zorgen dat zo min mogelijk sche- pen uit die categorie uit de markt verdwijnen. Waar we zien dat Frankrijk al tientallen jaren haar vloot subsidieert met 50 procent van alle investeringen, waar we zien dat België bedrij- ven weet te verleiden om over te stappen naar vervoer over water en veel investeert in voor- zieningen voor de binnenvaart (ligplaatsen, af- giſte afval, nieuwe kades) zien we in Nederland achterstallig onderhoud en afname van voor- zieningen zoals ligplaatsen en dergelijke.


Wie wil er nog varen? Opnieuw een citaat: “Het feit dat schippers zich ‘niet gewenst’ en zelfs ‘geweerd’ voelen (en weten!) maakt dat het sociale aspect in- middels de sector gaat bedreigen. Opvallend is dat er al een tekort is aan instromers in de binnenvaart en de huidige ondernemers het bestaan als ‘weinig sociaal’ ervaren. Van be- drijfsopvolging door kinderen is veel minder sprake dan de gewoonte was. Kortom: de in- komsten van de schipper en het rendement moeten aanmerkelijk verbeteren, hiervoor is markttransparantie een absolute noodzaak”. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de diversiteit van de binnenvaartvloot behou- den blijſt en verbetert (om te beginnen met het aanpakken van de CCR-regelgeving). Vervoer over water moet aantrekkelijker en betrouw- baarder worden voor vervoerder en verlader. Daartoe is een ‘gelijk speelveld’ voor concur- rerende vervoersmodaliteiten noodzakelijk. En tot slot: “De overheid moet een proactief be- leid voeren om de binnenvaart te stimuleren. Dat betekent: investeren”.


13


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


WEEK 08-09 20.02.2019 I NUMMER 905


Reddingsjas 310N nodig?


5


2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64