search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AUTONOOM MODEL


9


SPECIAL GAMECHANGERS


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


VROUWELIJKE 13 VBW-VOORZITTER AANGEVAREN PADDEPOELSTERBRUG ZEKER EEN JAAR GESTREMD ‘Stevige opwaardering’ hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl


DEN HAAG Rijk en regio hebben afspraken gemaakt voor een verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, zo- dat de binnenvaart er sneller en veiliger doorheen kan. Bruggen, oevers, ligplaat- sen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak van de brug- gen in Friesland en Groningen heeſt mi- nister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in totaal 162 miljoen euro gereserveerd.


De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de belangrijkste waterwegen van het land, zeker in het Noorden. De vaarweg zorgt voor de ontsluiting van de binnen- vaart in Groningen en Friesland. De overhe- den willen de vaarweg beter bereikbaar te maken voor grotere (klasse Va) schepen. In het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben Van Nieuwenhuizen, de provincies Groningen en Fryslân en de stad Groningen afspraken gemaakt over de verdere aanpak.


De VVD-minister: ‘De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een belangrijke verbin- ding over water tussen Noord-Duitsland en de havens van Amsterdam en Rotterdam.


Uitwellingerga het beste kunnen worden ver- vangen. Ook start er een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een aquaduct ter vervanging van de bruggen Kootstertille en Schuilenburg. De minister heeſt tijdens het bestuurlijk overleg met de provincie Fryslân van eind november de startbeslissing gete- kend voor de aanpak voor deze vijf bruggen. Naar verwachting zijn eind 2027 alle vijf de bruggen daadwerkelijk vervangen.


Gestremd De Paddepoelsterbrug is in september 2018 aangevaren en sindsdien is deze oeververbin- ding gestremd. Minister Van Nieuwenhuizen en gemeente Groningen hebben afgespro- ken om versneld onderzoek te doen naar de structurele oplossing voor deze smalle en on- veilige oeververbinding in de hoofdvaarweg.


Gedeputeerde Sietske Poepjes en minister Cora van Nieuwenhuizen (rechts) houden de zojuist getekende startbeslissing omhoog.


De vaarweg is ook van groot belang voor de economie in Noord-Nederland. Het scheep- vaartverkeer zal hier de komende jaren gaan toenemen. Mooi dat we samen met de re- gio afspraken hebben gemaakt om de vaar- weg te verbeteren, zodat het vervoer van


Foto Rijkswaterstaat


goederen verder kan groeien op een veilige vaarweg”.


Aquaduct In Friesland wordt bekeken hoe de brug- gen van Spannenburg, Oude Schouw en


CONTAINEROVERSLAG HAVEN ANTWERPEN KRAAKT IN ZIJN VOEGEN ‘Flink puzzelen om kleinere spoedpartijen te bundelen’


ANTWERPEN De maatregelen tegen de con- gestie voor de containeroverslag in de ha- ven van Antwerpen doen steeds meer pijn, terwijl de eindejaars-drukte er nog aankomt.


Diederik Antvelink van APS (Antwerp Port Shuttle) waarschuwt zijn klanten alvast per brief over de aanscherping van minimum call- sizes voor binnenvaartschepen.


YOUR SHIP UNDER CONTROL HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL met


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


“De impact is enorm op ons werk”, schrijſt Antvelink. De minimale containeraantallen gelden bij de verschillende diepzeeterminals in Antwerpen. De eerste maand is dit mini- mum 20 moves per call geweest. Per 3 decem- ber gaat dit naar minimaal 30. “Als vlet-opera- tor die containers binnen de haven vervoert, is het essentieel dat als wij een laad- en los- planning maken deze tijdig uitgevoerd kan worden. Zodat wij genoeg containers kunnen


SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


laden om ook te lossen. Zo kunnen wij ook de volumes bundelen om de callsizes te verhogen”.


Verlaat “Afgelopen weken hebben uitgewezen dat het flink puzzelen is om bij kleinere spoed- partijen te bundelen en 20 moves bij elkaar te krijgen. Zeker als de teruggekoppelde tij- den verlaat zijn. Toch hebben we de overgrote


meerderheid aan containers tijdig kunnen ver- voeren per lichter”. Een geluk is nog dat er ook sinds vier weken een centrale barge-planning in de haven van Antwerpen bestaat, via het CBPA/ ATS. Antvelink: “Wij zien dat de afgelo- pen maand toch menig container per vracht- wagen vervoerd is om closings te halen. Wij hopen echt dat bij verhoging van de minimum callsize van 30 er niet nog meer reverse modal shiſt zal ontstaan”.


DIESEL MARINE SERVICES


Samen met omwonenden en de gemeen- te Groningen, komt Rijkswaterstaat binnen een jaar met een voorstel. De brug blijſt hier- door nog circa een jaar gestremd. De vervan- ging van de Gerrit Krolbrug, al gestart in 2017, loopt intussen door. Aanvullend starten de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat een onderzoek naar een ‘nieuwe multimodale ontsluiting’ voor de Oosterhamrikzone.


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


WEEK 48-49 28.11.2018 I NUMMER 899


Gasolie nodig?


5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48