search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
LINNENKAMER IS VERLATEN


9 41 PROVINCIE KAMPT MET ONBENUTTE HAVENCAPACITEIT


‘Minder maar betere’ vaarwegen Noord-Holland BEDRIJFSPRESENTATIES


Panteia


HAARLEM De provincie Noord-Holland moet investeren in een select aantal vaarwegen en biedt ruimte op de bestaande container- terminals om jaarlijks 109.000 vrachtwa- genritten van de weg te halen. Als er ook nog eens nieuwe overslaghavens bijko- men, verdubbelt de potentie ruimschoots. Provinciale Staten hebben dit plan voorge- legd gekregen.


Het verscholen probleem van de onbenut- te havenruimte blijkt uit onderzoek van de bureaus Panteia en Sweco, uitgevoerd in opdracht van de provincie. In het rapport ‘Toekomst van goederenvervoer over water in Noord-Holland’ wordt echter geconstateerd dat de binnenvaart over de provinciale vaar- wegen juist afneemt.


Dit komt slechts ten dele door de strenge milieueisen die aan bestaande schepen wor- den gesteld. Vooral kleine schepen dreigen hierdoor te verdwijnen. Tegelijkertijd staat de hele binnenvaart in Noord-Holland on- der druk, omdat de bedrijvigheid aan de waterkant stilaan wordt verdrongen door woningbouw.


Neerwaartse spiraal Mede door het geringe perspectief van de binnenvaart in Noord-Holland kiezen bedrij- ven eieren voor hun geld en verlaten de wa- terkade als natuurlijke laad- en losplaats. De onderzoekers stellen in het rapport vast dat de binnenvaart hiermee in een neer- waartse spiraal terechtkomt, als provinciale


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP investeringen uitblijven.


“Door deze ontwikkelingen zullen de volumes op de Noord-Hollandse vaarwegen verder af- nemen en zal een negatieve modal shiſt van vervoer over water naar vervoer over de weg plaatsvinden. Bij continuering van het vige- rend beleid zal de binnenvaart marktaandeel verliezen aan het wegvervoer”.


De onderzoekers adviseren daarom: “Door in te zetten op groeimarkten voor de binnen- vaart, zoals bijvoorbeeld bij het vervoer van maritieme en continentale lading in contai- ners kan het dalende aandeel van de binnen- vaart in de modal shiſt worden tegengegaan”.


Kansen Want er liggen namelijk zeker ook kansen om de binnenvaart weer te laten groeien. Naast de ruimte die er nog is bij de huidige containerterminals zou het ontwikkelen van nieuwe overslagterminals jaarlijks nog eens 171.000 vrachtwagenbewegingen van de weg kunnen halen.


Een Platform Goederenvervoer Noord- Holland kan hierbij dienen als overlegorgaan tussen het bedrijfsleven en de verschillende overheden: “Wij adviseren om (waar mogelijk in samenwerking met de sector) de havenge- meenten bewust te maken van de implicaties van hun havengeldregime op de logistiek. Het is en blijſt de verantwoording van individuele gemeenten om de hoogte van hun havengeld te bepalen”.


UNDER CONTROL


ER IS AL GENOEG OM WAKKER VAN TE LIGGEN.


WE TAKE CARE OF IT. FOTOGRAAF


Als voorbeeld van een extra kans voor Noord- Holland wordt het Vlaamse concept voor Watertruck+ genoemd. Dit project is ontwik- keld om ook de ‘haarvaten’ in het vaarwe- gennet te blijven benutten. Initiatieven als Watertruck+ streven ernaar om de vaart over kleinere waterwegen te faciliteren. Hierbij ver- plaatst de duwboot één duwbak. Op grotere waterwegen worden verschillende bakken in koppelverband vervoerd.


Nieuwe terminals Nieuwe terminals worden voorgesteld voor Alkmaar, in de Kop van Noord-Holland, bij Schiphol en langs het Amsterdam-Rijnkanaal: “Een dergelijke terminal zou goed passen in het terminalnetwerk van CTU met terminals in Lelystad, Utrecht en Tiel”. Er zijn echter knel- punten op de vaarwegen die de inzet van gro- tere schepen nu verhinderen. De onderzoe- kers adviseren de provincie te investeren op de vaarwegen met de grootste vervoerspoten- tie. ‘Minder maar beter’, luidt het advies voor het provinciaal vaarwegenbeheer.


CV


Het gaat dan met name om verbetering van de Kosterverlorenvaart en Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, de Zuidelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en het westelijke vanaf de Kaag tot de Elsbroekerbrug, de vaarroute tussen Zaanstad en Alkmaar en die tussen Alkmaar en Den Helder. En er wordt geadviseerd om per direct klasse IV-schepen toe te staan op de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Overige vaarwegen


check CV


check DIESEL MARINE SERVICES SPEEDDATESES


Wij adviseren om de havengemeenten bewust te maken van de implicaties van hun havengeldregime op de logistiek


buiten het kernnetwerk zouden niet moeten worden opgewaardeerd. Dat zou de aandacht doen verschuiven van beroepsvaart naar re- creatief gebruik.


Woensdag 6


(Rotterdamse Droogdok Maatschappij) www.portexrotterdam.com


RDM


Donderdag 31


Port Exhibition Rotterdam 2018


7e editie (Mosselen aan de Maas)


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


donderdag 7 juni 2018


14.00 - 19.00 Evenementenha


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Offi cieel MAN


dealer


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN


met o.a. info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


www.pon-cat.com/ aggregraten


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


Offi cieel Cummins dealer


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 22-23 30.05.2018 I NUMMER 886


VACATUREWALL


Gasolie nodig?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56