search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 50-51 13.12.2017 I NUMMER 874


ASV-PETITIE STOP DE KLOPJACHT


7 SEINPOST WEMELDINGE 50 JAAR 9


SCHEEPSSCHROEF UIT PRINTER


NEDERLANDS VOORSTEL VERSOEPELT TOEKOMSTIGE CESNI-REGELGEVING Binnenvaartschepen op leeſtijd langer in de vaart


zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen.


Worden er overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat ‘rede- lijkerwijs’ van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeſt hij dat gedaan, dan worden - bovenop de toe- gestane 60 dB(A) - overschrijdingen geaccep- teerd tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd volgt een voorstel over wat ‘redelijke eisen’ zijn.


Het geluidsniveau in een machinekamer - zoals hier bij de Veerhaven VII - vereist vaak al sowieso goede gehoorbescherming, maar bepalend zijn de slaapvertrekken voor de bemanning. (Archieffoto)


DEN HAAG Enkele duizenden binnenvaart- schepen op leeſtijd kunnen door tussen- komst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel langer in de vaart blijven. Een Nederlands voorstel om de sector te- gemoet te komen met versoepeling van ge- luidseisen voor oudere schepen, is overgeno- men door de internationale CESNI-autoriteit.


Dit betekent dat veel ‘oude’ en vaak kleine binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan ingaande strengere ge- luidseisen hoeven te voldoen. Bij ongewijzig- de regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen, wegens het niet kunnen voldoen aan wette- lijke geluidsnormen. Het Nederlandse voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.


Schepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder profiteren van deze versoepeling, die in 2020 ingaat. Nederland heeſt zich in de werkgroep van het Europees Comité voor de opstel- ling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hardgemaakt voor de aanpassing van de eisen. De EU-lidstaten verwijzen in hun wet- en regelgeving altijd naar de technische standaarden van CESNI. Het knelpunt treſt in de praktijk 95 procent van de hele Europese binnenvaartvloot. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 vooral oudere schepen de nieuwe eisen niet kunnen halen.


Gewogen gemiddelde Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluids- metingen voor het eerst ondergaan, zullen


De Nederlandse brancheorganisatie Konink- lijke BLN-Schuttevaer reageert opgelucht: “Op dit moment kan er voorzichtig vanuit worden gegaan dat schepen gebouwd voor 1976, na 2020 conform het enigs- zins aangepaste Nederlandse voorstel gecertificeerd kunnen worden. Positief is dat er dus een oplossing is gevonden. Want als er geen overeenstem- ming was bereikt, dan hadden alle schepen die gebouwd zijn voor 1976 na 2020 gewoon aan de eisen moeten voldoen. Achter de schermen hebben we veel werk verzet om ook andere lidstaten te overtuigen van het belang en de noodzaak van een oplossing.


Het Nederlandse voorstel geeſt de binnen- vaartondernemers de mogelijkheid en de prikkel om het geluidsniveau van hun sche- pen tegen aanvaardbare kosten te verbete- ren”.


Extra bedreiging De onafhankelijke schippersbond ASV beweert dat de oplossing juist een extra bedreiging betekent voor de oude vloot. In haar reactie stelt ASV-woordvoerster Sun- niva Fluitsma: “Het is schrijnend dat er net gedaan wordt alsof dit allemaal bedacht is voor de oudere schepen en dat die eigena- ren daarvan nu blij zouden moeten zijn. Om dit zo voor te stellen, is de mensen op het verkeerde been zetten. De ‘versoepeling’ bij de keuring van de geluidseisen is zo beperkt en vooral ongewis dat het voor velen een struikelblok zal blijken - zeker gezien de eisen die er verder nog gewoon blijven be- staan. Het is ronduit schandalig om mensen het gevoel te geven dat dit nu een oplossing is voor schepen van voor 1976!”


BLN-Schuttevaer


Achter de schermen hebben we veel werk verzet om ook andere lidstaten te overtuigen


Fluitsma vervolgt: “Ja, er zijn duizenden schepen gered. En de prijs daarvoor be- draagt de opoffering van een groot deel van de 2.600 schepen met een kiellegging van voor 1976. De tekst maakt duidelijk dat geen enkel schip aan de geluidseisen kan voldoen, maar alleen de oudere schepen zullen eraan móeten voldoen. En dat stelt men voor


als oplossing! Zou er niets gebeurd zijn, en de regelgeving dus voor alle schepen van toepassing wordt (wat eigenlijk bij alle CCR-regels zo is) dan zou zo ongeveer de hele binnenvaartvloot hier niet aan kunnen voldoen. Dat lijkt erger, maar dan zou het probleem wel over de hele linie gelden en daarmee zou men niet kunnen doen wat er nu gebeurt: sussen dat de kwestie ‘opgelost’ zou zijn”.


13


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


DIESEL MARINE SERVICES UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN


Offi cieel MAN


dealer


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Offi cieel Cummins dealer


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46