search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WEEK 40-41 04.10.2017 I NUMMER 869


17 21


‘ZWEDEN EN ENGELAND KUNNEN VEEL VAN ONS LEREN’ Aſt rap breed Europees project voor nieuwe oplossingen in binnenvaart


De Maritieme Academie Harlingen neemt het voortouw en is de afgelopen week gastheer geweest voor twintig binnenvaartexperts, meest afkomstig uit de landen rondom de Noordzee. Deze partners hebben vrijdag het samenwerkingscontract ondertekend bij de nieuwe vaarsimulator op de school, die gelijk werd uitgeprobeerd.


“In eigen land zijn wij sterk in de binnenvaart, maar bijvoorbeeld in Zweden is die bijna niet meer te vinden. Ook in Engeland is de kleine binnenvaart vrijwel helemaal verdwenen. Die landen kunnen veel van ons leren”, zegt pro- jectmanager Jorn Knoll. Zo komt er expertise van de provincie Friesland en de gemeente Smallingerland.


De internationale projectpartners proberen de binnenvaartsimulator uit.


HARLINGEN Voor het vernieuwende bin- nenvaartproject Inland Waterway Transport Solution (#IWTS) is afgelopen vrijdag 29 sep- tember in Harlingen het startsein gegeven.


(Foto Maritieme Academie Harlingen)


Dit interregionale project voor noordwest Europa moet de bestaande binnenvaart ver- der ontwikkelen en terugbrengen in landen als Zweden en Groot-Brittannië.


Maar ook de echte binnenvaartlanden Neder- land, België en Duitsland gaan profiteren van het WTS-project. Het moet nieuwe logistieke oplossingen bedenken, beter gebruikmakend van de bestaande vaarwegen; nieuwe sche- pen ontwikkelen met innovatieve laad- en lostechnieken en bemanningen van schepen trainen.


De pas aangeschaſt e binnenvaartsimulator in het academiegebouw van Harlingen zal


‘Nederland aan zet voor soepeler estuaire vaart’


BRUSSEL Vlaanderen zit met smart te wachten op het Nederlandse antwoord op het voorstel om het Koninklijk Besluit Estuaire Vaart te ver- soepelen. Een wijziging van dit KB is nodig om de estuaire vaart (deels over zee) concurreren- der te maken. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) heeſt hierover vragen ge- steld aan minister Ben Weyts.


Estuaire vaart is het met versterkte binnenvaart- schepen langs de kustlijn varen naar bij voor- beeld de Westerschelde. Gedeeltelijk buiten- om varen biedt nieuwe perspectieven voor de


toekomst. Het maakt goederentransport, bij- voorbeeld tussen de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen, vlotter en eff iciënter. Als zelfver- klaarde logistieke draaischijf van West-Europa wil Vlaanderen investeren in de logistiek van de toekomst.


“Het huidige Koninklijk Besluit Estuaire Vaart is zeer streng geformuleerd. Versoepeling van de bemanningsregels en technische vereisten voor schepen is noodzakelijk. Dat zal de estuaire vaart aantrekkelijker maken, zodat de haven van Zeebrugge beter verbonden wordt met andere


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


SCHROEVENDOK UNDER CONTROL


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200 - F: 0180 - 518658


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


havens en ons sterk uitgebouwd Vlaams binnen- vaartnetwerk”, zegt Maertens.


Voortstuwing In mei 2017 werd een eerste voorstel met wijzigin- gen aan het KB Estuaire Vaart afgewerkt. Enkele aspecten die voor versoepeling in aanmerking ko- men, zijn onder meer de vereisten inzake stabili- teit en voortstuwing van het schip. Maar ook de klasse-vereisten voor de machine-installaties en de categorieën van schepen waarvoor een risico- analyse verplicht is, wordt bekeken.


Aangezien het betreff ende traject ook door de Nederlandse wateren gaat, moeten deze wij- zigingen worden voorgelegd aan Nederland. “Concreet wordt het voorstel met Nederland besproken in de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Nederland is mo- menteel de voorgestelde tekstwijzigingen aan het bestuderen. Minister Weyts verwacht een eerste reactie in de loop van deze maand”, zo weet Bert Maertens. Aangezien het over technische regelge- ving gaat, moet het voorstel ook nog bij Europa worden aangemeld.


daarbij een ondersteunende rol vervullen. Deze moet daarmee ook de heropleving van de binnenvaart in het overzeese buitenland faciliteren. Dat gebeurt met het opleiden van nieuwe binnenvaartkapiteins, maar ook met het bijscholen van logistieke managers. Voor dat doel worden er tevens speciale apps ontwikkeld.


Drie jaar Het innovatieproject voor de internationale binnenvaartsector is recent goedgekeurd, omvat een totaalbudget van 3,5 miljoen euro en zal drie jaar duren. Partnerorganisaties uit Zweden, Engeland, Duitsland, België en Ne- derland slaan de handen ineen om duurzame binnenvaart door te ontwikkelen.


Het projectprogramma omvat vier verschillen- de werkstromen: de ontwikkeling van nieuwe schepen, het aanpassen van vaarwegen, de modal shiſt en tot slot educatie en training. Vracht van de asfaltweg naar het water zien te halen, is overigens uitvoering van bestaand Europees beleid; de binnenvaart staat immers bekend als schoon en ontlast het bestaande wegennetwerk. En uitgerekend de universiteit van Hull blijkt daarin de afgelopen jaren al een specialisme te hebben ontwikkeld.


OP DE BRES VOOR DE SPITS


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


DIRECTEUR INTERNAAT PRINSES MARGRIET VERTREKT


..


39-46


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


2e Merwedehaven Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 616 55 99 powertransmissionsdordrecht.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46