This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 12-13 18 .03.2015 I NUMMER 803


CONNECTING SPECIALISTS


Voor nieuwbouw en reparatie T. +31 (0)416 665 500


www.teamcoshipyard.nl


THEMABIJLAGE VISSERIJ BIJ DEZE KRANT


43-56


KRITISCH RAPPORT EUROPESE REKENKAMER: Europese binnenvaartinvesteringen leveren te weinig op


ROTTERDAM Uit een verslag van de Europese Rekenkamer, gepubliceerd op 3 maart, blijkt dat de door de EU gefinancierde inspan- ningen om het vrachtvervoer in Europa te verschuiven van de weg naar de binnenvaart de laatste vijſtien jaar weinig vooruitgang hebben opgeleverd. Europarlementariër Wim van de Camp is het eens met de Rekenkamer: “Er is teveel geld gegaan naar ‘leuke projec- ten’. Projecten die niet hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van grote transportcor- ridors”. Hester Duursema (ESO en BLN) is van mening dat er te weinig integraal is gekeken naar het vervoersnetwerk.


SANNE VERHOEFF Wim van de Camp had niet verwacht zo kri- tisch behandeld te worden door de Europese Rekenkamer. Toch is hij het volledig eens met de uitkomsten van het rapport. “Het onderzoek van de Europese Rekenkamer is tweeledig. Er is gekeken of het beschikbare geld goed is uitgegeven en er is tevens geke- ken of er misschien sprake is van corruptie. Duidelijk is dat er in ieder geval geen sprake is van corruptie. Het geld is netjes uitgegeven maar er zijn verkeerde of eigenlijk non-prio- riteiten gesteld”. Volgens de Europarlemen- tariër is er teveel geld uitgegeven aan leuke regionale en soms zelfs lokale projecten die onvoldoende toevoegen aan de ontwikke- ling van de grote transportcorridors. Dit kon gebeuren omdat er eigenlijk helemaal geen toetsingskader was voor al die projecten. Inmiddels is dit toetsingskader er wel. In oktober 2011 heeſt de Europese Commissie immers richtlijnen gepubliceerd voor een integraal Europees verkeersnetwerk van we- gen, spoor, luchthavens en vaarwegen, beter bekend als TEN-T. TEN-T kent twee niveaus: een kernnetwerk van tien corridors dat in 2030 voltooid moet zijn, en een onderliggend samenhangend netwerk dat rond 2050 klaar moet zijn. Nederland is volgens Van de Camp betrokken bij minimaal twee corridors. Grote uitgaven kunnen nu niet meer buiten deze vastgestelde TEN-T corridors plaats- vinden. In de periode waarover de Europese Rekenkamer spreekt, kon dat nog wel. “Op 28 februari hebben wij de projectaanvragen voor de TEN-T corridors binnengekregen.


e Service


Het gaat dan om alles wat met infrastruc- tuur te maken heeſt, van alle modaliteiten. Het zijn er 2800, afkomstig uit heel Europa. Waarschijnlijk wordt de helſt of driekwart afgewezen omdat het te weinig relatie heeſt met de TEN-T corridors”, aldus Van de Camp. Hij weet wel dat er in ieder geval 500 miljoen euro gaat naar de Seine-Scheldeverbin- ding, een voorbeeld van een goed project. Daarnaast heeſt hij via Kees de Vries van BLN-Koninklijke Schuttevaer een lijst met 6 grote binnenvaart knelpunten gekregen. “Alle binnenvaartprojecten worden getoetst aan deze knelpunten aangedragen door BLN-KSV”, aldus Van de Camp.


Knelpunten In het rapport van de Europese Rekenkamer is onder andere te lezen dat sinds 2006 maar een gering aantal knelpunten is opgelost. Zo blijkt onder andere dat van 47 vastgestel- de knelpunten in 2006 er in 2012 maar vijf opgelost waren. Voortbordurend op deze gegevens, zou dat volgens de Europese Re- kenkamer betekenen dat het nog zo’n zestig tot zeventig jaar duurt voordat alle knel- punten zijn weggewerkt. Een voorbeeld van verkeerde besteding van geld zijn volgens de Rekenkamer de ineffectieve studies naar het verwijderen van knelpunten op de Donau, en dan het traject tussen Straubing en Vilsho- fen. Diverse studies bekeken de diverse vari- anten. In totaal kostte de studie 30 miljoen euro, waarvan 50 procent is gefinancierd door het EU-fonds. Uiteindelijk bleek uit een economische studie duidelijk dat variant C 2.80, die voor de binnenvaart de benodigde meerwaarde zou betekenen, de beste keuze zou zijn. Toch kozen de Duitse autoriteiten voor het implementeren van variant A ‘die niet voorziet in de noodzakelijke vaarweg- condities van de Donau, die nodig zijn voor duurzame ontwikkeling van binnenvaartver- voer in Europa’, aldus de Rekenkamer. Het rapport geeſt ook voorbeelden van gelden die wel goed zijn besteed zoals de kosten voor de bouw van de vierde sluis in Ter- naaien. Volgens de Rekenkamer een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samen- werking om een internationaal belangrijk knelpunt te elimineren.


Wim van de Camp.


Hester Duursema Hester Duursema, secretaris-generaal van ESO en algemeen directeur van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN), is het eens met de conclusie van de Rekenkamer dat de modal shiſt ambitie niet gehaald is. “Ik ben het niet eens met de conclusie dat het ‘niets’ heeſt opgeleverd. Ik heb zelf vaker KBA’s (Kosten Baten Analyses) gedaan. Je moet een verge- lijking doen met een nulsituatie, maar die nulsituatie is ‘wat als er niks gedaan zou zijn’ en niet de situatie voor de interventie en die


erna. We zouden kunnen stellen dat, gegeven de crisis, de nulsituatie nog slechter geweest zou zijn dan op het moment van het opstellen van het rapport. Dat doet niks af aan het feit dat we moeten leren van de afgelopen jaren en dat de gelden effectiever kunnen worden besteed”. Volgens Duursema is het niet zo dat het geld niet naar de juiste knelpunten is gegaan, maar dat dit te geïsoleerd is gebeurd. “Er is te weinig integraal gekeken naar het vervoersnetwerk (niet alleen binnenvaart overigens)”.


VERVOLG OP PAGINA 7


n reparatie als vaste koers!


B L U E P O W E R VOORTVAREND VERZEKERD V O T AREND VERZEKERVOR


Frankepad 1 - 3341LV Hendrik Ido Ambacht


Bel:0183-501811


www.dewaalbv.nl DIESEL MARINE SERVICES


• Hermotorisering • Generatorsets • Reparatie en Dokken • Boegschroefinstallatie


+31 (0)78 6165599 info@dgstechniek.nl www.dgstechniek.nl


De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen


T. 088 6699500 | eoc.nl SCHEEPSSCHROEVEN


Tel: +31 (0)78 6148219 info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


Tel. 078 - 6813127 Fax 078 - 6812025 info@koedood.nl www.koedood.nl


omvormers, acculaders combinaties


Tel.: 0182-387522 info@nstbv.nl www.nstbv.nl


ERVAAR DE KRANT ALS E-PAPER


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


info@hollanddiesel.nl www.hollanddiesel.nl


Our activities have no limits! Worldwide parts delivery


Worldwide 24/7 service www.nrkoeling.nl


IEDERE KRANT VERRIJKT MET AV EN AANVULLENDE DOCUMENTEN


nal BV Rotterdam Tel: 010 – 240 01 22


Jan de Klerk Algemeen directeur


Locatie Asbestos 2015 Ahoy Rotterdam


Datum beurs Woensdag 15 en donderdag 16 april 2015.


Marisca van den Honaard Directeur Sales & New Business


Openingstijden Woensdag 15 april van 10.00 tot 21.00 uur en donderdag 16 april van 10.00 uur tot 18.00 uur.


Voor meer informatie ziewww.asbestos2015.com MAART 2015


Themabijlage VISSERIJ


Comité van aanbeveling Het Comité van Aanbeveling van de ASBESTOS 2015 bestaat uit professionals uit de wereld van asbest. Het comité brengt ideeën naar voren die de beurs ten goede komen waardoor de Asbestos 2015 naar een nog hoger niveau zal worden getild. Daarnaast zorgt het Comité van Aanbeveling er voor dat de beurs relevant blijft.


ASBESTOS 2015


Van strategisch advies tot inventarisatie, sanering en eindcontrole


Woensdag 15 & donderdag 16 april 2015


Woensdag 15 & donderdag 16 april 2015


E XHIBITION S


RO TT ER D A M I N TERNATION A L B. V .


Ahoy Rotterdam, twee dagen lang dé plek waar


iedereen die te maken heeft met asbest moet zijn!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56