search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
THE HERALD FRIDAY JANUARY 13 2017


41 Newyddion Cymraeg


Croeso i Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017


Y GOBAITH yw creu chwedloniaeth newydd yng Nghymru, trwytho ymwelwyr yn ein stori epig, a chreu profiadau chwedlonol. • Dod â’r gorffennol yn fyw mewn modd na welwyd mo’i debyg o’r blaen;


• Diwylliant a threftadaeth yn greiddiol i farchnata Cymru;


• Creu hunaniaeth sy’n wirioneddol nodedig i Gymru ar lwyfan byd- eang;


• Cyllid ar gael i brosiectau arloesol. Wrth i ni groesawu 2017, byddwn


yn newid ein ffocws ychydig ac yn rhoi diwylliant a threftadaeth Cymru yn ganolog i waith marchnata Croeso Cymru. Mae £150 miliwn yn cael ei wario bob blwyddyn ar wyliau lle mai diwylliant a threftadaeth yw'r prif weithgaredd. Mae mwy a mwy o bobl yn ymweld â'r wlad i fwynhau ein diwylliant a'n treftadaeth ddiwylliannol. Mae twristiaeth ddiwylliannol yn elfen hanfodol ‒ mae 61% o'n hymwelwyr tramor yn dweud mae ein safleoedd hanesyddol yw'r prif reswm dros ymweld â ni. Dywedodd Ysgrifennydd y


Cabinet dros yr Economi: “Mae’r Flwyddyn Chwedlau yn rhoi llwyfan i ni i adrodd ein stori ac i roi hwb byd- eang i’n diwylliant a’n treftadaeth. Mae’n gyfle euraid i ni weithio gyda’r sector celfyddydol a’r sector twristiaeth i ddod o hyd i ffyrdd arloesol a ffres i adrodd yr hanes hwnnw. “Gallaf eich sicrhau nad blwyddyn


i edrych yn ôl ar yr hyn a fu yw 2017. Pwrpas Blwyddyn y Chwedlau yw dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd erioed mo’i fath, a hynny mewn modd arloesol sydd ar flaen y gad. Mae’n gyfle i greu a dathlu chwedloniaeth newydd yng Nghymru, o bobl cyfoes i gynnyrch Cymreig, o ddigwyddiadau sy’n cael ei cynnal yma i ddigwyddiadau sy’n elwa o ddod yma.” Bydd cyfres o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a chasgliadau a fydd yn cynnwys gweithiau a themâu chwedlonol ac a fydd yn ennyn brwdfrydedd yn cael eu cynnal gan ein prif bartneriaid diwylliannol gan gynnwys Amgueddfa Cymru a’r


Llyfrgell Genedlaethol. Ym mis Mehefin, Cymru fydd yn


cynnal Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA, a hynny yng Nghaerdydd – dyma’r achlysur chwaraeon mwyaf yn y byd eleni. Mae Croeso Cymru eisoes wedi


cymeradwyo swm o £1.28 miliwn ar gyfer 35 o brosiectau i helpu rhanddeiliaid o’r sectorau cyhoeddus a phreifat i ddatblygu prosiectau sy’n gweddu i Flwyddyn Chwedlau Cymru. Un o brif amcanion rhoi’r cyllid yw meithrin cydweithio gwell ar lefel cyrchfan, gyda chyllid yn y dyfodol yn canolbwyntio ar brosiectau arloesol sy’n parhau i gefnogi gweithgareddau’r blynyddoedd â thema iddynt. Mae cyllid ar gael bellach ar gyfer


prosiectau sydd yn gweddu i Flwyddyn Chwedlau Cymru. Dyma restr o rai o’r prosiectau


sydd wedi cael cyllid gan Croeso Cymru:


Mawrth 25 - 26 - Gŵyl Myrddin


Sir Gaerfyrddin – i ddathlu chwedl Myrddin a chymeriadau Arthuraidd eraill, sydd, yn ôl y sôn yn hanu o’r ardal. Cynhelir yr ŵyl yn nhref farchnad Caerfyrddin ei hun, a bydd yno adloniant ar y stryd, hud a lledrith, marchnad o gynnyrch lleol a llwybr cerfluniau a wnaed gan y gymuned/yr ysgol.


Ebrill - bydd Llenyddiaeth Cymru


yn lansio’i gwefan Gwlad y Chwedlau a fydd yn mapio’r lleoliadau arbennig sydd ynghlwm wrth chwedloniaeth a storïau Cymru. Hefyd bydd yn adnodd gwych am leoliadau i fwyta, yfed, siopa, mwynhau, chwilota ac ymlacio. Gall ymwelwyr deilwra eu dyddiau gan ddefnyddio’r wefan hon, a hynny’n seiliedig ar eu diddordebau a’u chwaeth. Tirwedd Chwedlonol - Profiadau


Dros Dro gan Eryri-Bywiol: Yn dilyn llwyddiannau’r gyfres antur dros dro yn 2016, bydd y prosiect yn manteisio ar y cyfoeth o hanes a diwylliant sy’n gysylltiedig â thirwedd Cymru i hybu twristiaeth antur awyr agored unigryw. Bydd y prosiect profiadau antur dros dro yn rhoi profiad i ymwelwyr a fydd yn plethu antur a chwedloniaeth. Bydd rhai yn ymwneud ag antur annisgwyl mewn lleoliad chwedlonol fel cestyll.


Cytundeb pensiwn Tata ‘annerbyniol’ DYLAI gweithwyr dur Tata


wrthod y cynllun pensiwn sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd, yn ôl Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price. Mae hefyd wedi galw am wladoli’r


diwydiant dros dro ac ail-agor y broses o werthu rhannau Prydeinig y busnes. Bydd pleidlais yn cael ei chynnal


ddiwedd y mis i benderfynu a fydd gweithwyr yn derbyn y cynllun neu beidio. Mae Adam Price wedi cyhuddo


Tata o fanteisio ar weithwyr gyda’u cynnig. Dywedodd Adam Price fod


yr amodau sy’n cael eu cynnig yn 'annerbyniol'. “Mae’r hinsawdd economaidd y


mae’r diwydiant dur yn ei hwynebu yn 2017 wedi cal ei thrawsffurfio mewn modd radical. “Mae’r rhagolygon tymor canolig


wedi gwella ac mae proffidioldeb wedi dychwelyd i Bort Talbot.” Yn ôl Adam Price, mae’r amodau


sy’n cael eu cynnig yn rhy ffafriol i Tata, gyda’r 'buddsoddiad blynyddol o £1 biliwn yn ddibynnol, mae’n debyg, ar Tata Steel UK yn gwneud elw o £200 miliwn bob blwyddyn'. Mae e hefyd yn cyhuddo’r cwmni


o 'geisio cerdded i ffwrdd oddi wrth ei gyfrifoldeb' i’r gweithwyr sydd wedi talu i mewn i’r cynllun pensiwn, ac o 'ddefnyddio digwyddiadau’r 12 mis diwethaf i roi pwysau ar weithwyr i dderbyn yr hyn sydd, mewn gwirionedd, yn gytundeb annerbyniol'. Ychwanegodd y dylid gwladoli


Tata pe na bai’n fodlon gwarchod buddiannau’r gweithwyr, ac y dylid ail-ddechrau’r broses o werthu’r cwmni i un o’r cwmnïau sydd eisoes wedi dangos diddordeb.


Honnodd Adam Price : Tata ‘geisio cerddedi ffwrddoddiwrthei gyfrifoldeb’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72