search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
38 Newyddion Cymraeg


THE HERALD FRIDAY JANUARY 13 2017


Gwlad yn llifo o laeth a lorïau Mansel EFALLAI nad pentref bychan


yn Sir Benfro yw'r lleoliad mwyaf tebygol ar gyfer un o gwmnïau cludo nwyddau pwysicaf Cymru ond pan fyddwch yn mentro i bencadlys cwmni Mansel Davies a'i Fab yn Llanfyrnach ger Crymych, rydych chi'n gwybod eich bod yn cael blas ar fusnes hynod effeithiol. Mae'r cwmni wedi bod ar waith


yn cynnig gwasanaethau gwahanol ers 1875 ac yn ddosbarthwyr nwyddau ers 1900, yn y lle cyntaf gyda cheffyl a chert ac yna'n fwy diweddar gyda lorïau. Bellach, gan ddefnyddio'r dechnoleg logisteg ddiweddaraf, mae ganddyn nhw fflyd o fwy na 150 o lorïau ac yn cyflogi 300 o bobl yn y pencadlys ac mewn lleoliadau eraill. Ond fel y gwelwn yn y gyfres


ddogfen chwe rhan newydd Lorïau Mansel Davies a'i Fab, sy'n dechrau nos Fercher, 18 Ionawr ar S4C, mae'r cwmni yn parhau i fod yn fusnes teulu ac yn cyflogi pobl leol yn ardal Sir Benfro yn bennaf. Ac fel y gwnaeth y tîm


cynhyrchu Tinopolis ddarganfod, mae'r cwmni yn llawn o gymeriadau lliwgar sy'n cyfuno gwaith caled a phroffesiynoldeb llwyr gyda llawer iawn o hiwmor, tynnu coes a llond lori laeth o garedigrwydd.


Stephen Davies sy'n rheoli'r


cwmni o ddydd i ddydd, er bod ei dad 80-mlwydd-oed Kaye Mansel Davies yn dal i wneud ei siâr yn y gwaith o redeg yr iard! Mae'r cwmni yn berchen ar nifer o gwmnïau yn Ne a Gorllewin Cymru, ond y lorïau yw'r prif gwmni ac mae eu gweld nhw ar heolydd troellog Cymru yn olygfa go gyffredin. Dywed Stephen Davies, "Ry'n ni


nawr yn y chweched genhedlaeth o Daviesus yn y busnes ac am gadw'r busnes o fewn y teulu. Ry'n ni'n cyflogi'r rhan fwyaf o'n staff o fewn radiws 25-milltir o'r pentref ac mae rhai o'n gweithwyr yn y drydedd genhedlaeth o'r un teulu, gydag wyrion rhai cyn-weithwyr ar y staff. "Mae hwn yn fusnes


365-diwrnod-y-flwyddyn, ac ry'n ni'n cario pob math o nwyddau ar draws Prydain ac Ewrop; mae'n waith caled. Ry'n ni'n codi llaeth o 400 o ffermydd a mynd â nhw mewn loriau artic i lefydd prosesu ar draws y wlad." Yn y gyfres, bydd gwylwyr yn


dilyn y gyrwyr lorïau ar eu teithiau, yn gweld sut mae'r staff yn ymdopi ar Ddydd Nadolig ac yn ymuno yn nathliadau pen-blwydd Kaye Mansel yn 80 mlwydd oed. Byddwn yn dod i adnabod y


Mae’r cwmni: Llawn o gymeriadau lliwgar


teulu Davies, gwraig Stephen, Siân, eu merch Sasha a'u mab Scott, sydd i gyd yn gweithio i'r busnes. Mae'r hwyl a'r cyfeillgarwch ymysg y staff yn amlwg hefyd, fel y byddwch yn gweld wrth gwrdd â gyrwyr lori lliwgar fel Alan George a Dai Hands,


Croeso i bentref solar MAE AELOD y Cabinet


Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas AC wedi croesawi agoriad swyddogol Pentre Solar yn Sir Benfro. Mynychodd yr Aelod Cynulliad


dros y Canolbarth a’r Gorllewin yr agoriad swyddogol ar y 6ed o Ionawr. Agorwyd y ‘pentrefan-eco’


a wnaethpwyd o 6 dŷ am y tro gyntaf a bu Simon Thomas AC yn llawn balchder wrth i’r camerâu teledu ymweld â Sir Benfro am fewnwelediad i’r datblygiad arbennig hwn: “Teimlad gwych oedd gwybod


bod Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gartref i’r pentref-eco cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig. “Pleser o’r mwyaf oedd gallu


gwerthfawrogi’r gwaith caled a chreadigrwydd a sicrhawyd drwy’r prosiect yn uniongyrchol. “Gyda rhestru tai Cynghorau


Sir yn llawn, ac allyriadau carbon yn cyrraedd lefel peryglus ar draws y byd, roedd hi’n arbennig i weld cwmnïau’n creu menter unigryw a chymuned ecogyfeillgar yng Ngorllewin Cymru. “Mae’r cyfuniad o seilwaith ecogyfeillgar a’r siawns o feithrin


a llu o staff, o'r bobl sy'n llunio'r amserlenni i fois y garej. Meddai Alan George: "Roedd


dad yn rheolwr trafnidiaeth gyda'r cwmni am nifer o flynyddoedd a dyna le y daeth y diddordeb. Mae'n gwmni da ac mae gyrru yn fy ngwaed


i. Mae'n gallu bod yn fywyd unig a'r peth gwaethaf yw fy mod i wedi colli mas ar rai rhannau o fagwraeth y mab ond unwaith y byddwch chi y tu ôl i'r olwyn ac mae'r adrenalin yn dechrau llifo, chi'n hooked ar y dreifio."


Tŷ Solar: Glanrhyd


ysbryd cymunedol a chydweithredol yn brin iawn, ac felly hoffwn ddiolch, cymeradwyo a llongyfarch Glen Peters, Prif Weithredwr Western Solar a’i staff am eu gwaith caled a’u llwyddiant ysgubol. “Rwy’n gobeithio’n fawr mai


dyma’r cynaf o sawl gymuned ecogyfeillgar yng Nghymru. Mae gan Gymru y medr a’r dichonolrwydd i ddod yn un o gewri’r byd yn nhermau datblygiadau ecogyfeillgar ac ynni adnewyddadwy. Byddaf yn parhau i wthio Llywodraeth Cymru i gefnogi rhagor o brosiectau megis Pentre Solar ar draws y pumed Cynulliad."


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72