This page contains a Flash digital edition of a book.
THE SHAPE OF FINNS TO COME
Et kort resymŽ av Tom Kristensen
'LVNRJUD�XWDUEHLGHWDY8OI/\UnQ
7DNNWLO%M�UQ.ULVWHQVHQ6MXU+DQVHQ5RJHU6WRUPRRJ$QG\0F&R\
I SA WTHE DULL YELLOW EYE OF THE CREATURE OPEN; IT
BREATHED HARD, AND A CONVULSIVE MOTION AGITATED ITS
LIMBS.
Mary Shelley, FRANKENSTEIN, 1818
'D�QVNH+DQRL5RFNVnSHQEDUWHVHJL6WRFNKROPLVHSWHPEHUEHVWREDQGHWDY
0LFKDHO0RQURH VDQJVDNVRIRQRJPXQQVSLOO JLWDULVWHQH$QG\0F&R\RJ1DVW\
6XLFLGHEDVVLVW6DP<DIIDRJGHQVYHQVNHWURPPHVODJHUHQ*\S&DVLQR
STOCKHOLM SHAKES
+DQRL5RFNVSODWHGHEXWHUWHVHQWPHGVLQJHOHQ�,:DQW<RX.LOO&LW\.LOOV�
VRPIRUVWnHOLJQRNHUPHJHWVMHOGHQLGDJ6RPGHVHQHUHVYHQVNH7DQGDQRJ�QVNH
-RKDQQD USP XWJLYHOVHQHVNDOGXY�UHKHOGLJRPGXWUHIIHUSnGHQQHWLOXQGHU
HXUR'HQQHI�UVWHVLQJHOHQEOHIXOJWRSSWLGOLJPHGGHWNODVVLVNHGHEXW
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com