This page contains a Flash digital edition of a book.
l>ÃÃiwi` č`Ã


&Žƌ ^ĂůĞ: :ŽŚŶ ĞĞƌĞ ^^dϭϲ njĞƌŽ ƚƵƌŶ ŵŽǁĞƌ. ϰϮ ŝŶĐŚ ĚĞĐŬ, ϮϰϬ ŚŽƵƌƐ, ŐŽŽĚ ĐŽŶĚŝƟŽŶ. Ψϭ,ϮϬϬ. Ăůů ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϯϲϰϲ Žƌ ϰϬϱ-ϱϯ8- ϳϱϱϳ.


ǀŽůƵƟŽŶ ĞdžĞƌĐŝƐĞƌ ǁ/ůĞŐΘ Ăƌŵ


ǁŽƌŬŽƵƚ ǁ/ĞůĞĐƚ. ŵŽŶŝƚŽƌ-ĐĂůů ĨŽƌ ƉŝĐƚƵƌĞƐ ΨϲϬ; ƌĞĐůŝŶĞƌƐ Ψϳϱ; ŐůŝĚĞƌ ƌŽĐŬĞƌƐ ΨϱϬ; ůŝŌ ƌĞĐůŝŶĞƌ ΨϯϬϬ; ĐŽĨ- ĨĞĞ ƚĂďůĞƐ Ψϰϱ; ĞŶĚ ƚĂďůĞƐ Ψϭϱ-Ψϯϱ; ůĂŵƉƐ ΨϭϬ; ĚŝŶŝŶŐ ƚĂďůĞΘ ϲ ĐŚĂŝƌƐ ΨϮϬϬ; ƚĂďůĞΘ ϰ ĐŚĂŝƌƐ ΨϭϱϬ; ĚƌĞƐƐ- Ğƌ ǁ/ŵŝƌƌŽƌ ΨϭϬϬ; ĐŚĞƐƚ ŽĨ ĚƌĂǁĞƌƐ Ψϯϱ; ĨƵůů Θ ƋƵĞĞŶ ďĞĚ ΨϭϱϬ; ŵŝĐƌŽ- ǁĂǀĞƐ ΨϮϱ-Ψϯϱ; ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ĨƵƌŶŝ- ƚƵƌĞ ĨŽƌ ƐĂůĞ. Ăůů ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϬϮϳϯ.


ϭϬϬ ďĂůĞƐ ŽĨ ǁŚĞĂƚ ŚĂLJ ďĂůĞĚ ƚŚŝƐ ƐƉƌŝŶŐ. ůĞĂŶ, ŚĞĂǀLJ, ĐŽǀĞƌ ĞĚŐĞ ďĂůĞƐ. Ψϰϱ/ďĂůĞ ůŽĐĂƚĞĚ E ŽĨ 'ĞĂƌLJ. ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϱ8ϱ8.


tĂŶƚĞĚ ƚŽ ƵLJ: ŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ĨƌŽŵ ϱƚŚ ǁŚĞĞů ƚŽ ŐŽŽƐĞŶĞĐŬ ďĂůů ŚŝƚĐŚ. ϱ8Ϭ-ϲϳϬ-ϰϭϯϮ.


^ŵĂůů ďůŽĐŬ ŚĞǀLJ, ŝŐ ďůŽĐŬ ŚĞǀLJ ŚŽƚ ƌŽĚ ƉĂƌƚƐ. Ăůů :ĂĐŬ. ϰϬϱ-ϯϬ8- ϲϮϯϭ.


ZĞƟƌĞĚ EƵƌƐĞ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ĚŽ ƐŽŵĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĚƵƚLJ ƐŝƫŶŐ ǁŝƚŚ ƉĂ- ƟĞŶƚƐ ŝŶ ŚŽŵĞ Žƌ Ăƚ ŚŽƐƉŝƚĂů. ZĞĨĞƌ- ĞŶĐĞƐ


ǀĂŝůĂďůĞ. ϰϬϱ-ϯϲ8-ϳϱϳϰ.


tĂŶƚĞĚ: ,ŽƐƉŝƚĂů ĞĚ. Ăůů ϱ8Ϭ- ϲϮϯ-Ϯϳϱϰ.


ZŽƵŶĚ ŵŝŶĞƌĂů ĐĂƩůĞ ĨĞĞĚĞƌ. ŝŶƐ ĂŶĚ ĐĞŶƚĞƌ ƐƚĂŬĞ.ΨϮϱ ϰϬϱ-ϯϳϱ-ϲϰϳϬ


ϰ-^ĂůĞ. ,ƵŶƚĞƌ tĞƐƚĞƌŶ ƐƚLJůĞ ĨĂƐƚ ĚƌĂǁ ƌŝŐ. Ğůƚ ĂŶĚ ŚŽůƐƚĞƌ. ϰϬϱ-8ϰϯ- ϰϭϬϭ.


KƵƌ ĨĂŵŝůLJ ǁĂƐ ŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌĂLJĞƌƐ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌŽƐŝƚLJ ǁĞ ƌĞ- ĐĞŝǀĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůŽƐƐ ŽĨ dĂLJůŽƌ ĂŶĚ DŝŬĂĞůĂ. dŚĂŶŬ LJŽƵ ĨŽƌ ĐĂƌŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂLJ 'ŽĚ ďůĞƐƐ LJŽƵ. ĂǀĞ, <ĂƌŝŶĂ, ŵĂŶĚĂ, tŝůů, DĂƌƐŚĂůů, ZŽƐĞ ĂŶĚ ĂǀŝĚ tŝůĐnjĞŬ


&Žƌ ^ĂůĞ: ϭ9ϳϰ ϭϰ dž 8Ϭ ^ŽůŝƚĂƌĞ Ϯ ďĞĚƌŽŽŵ, Ϯ ďĂƚŚ ǁŝƚŚ ĐĞŶƚƌĂů ŚĞĂƚ/ Ăŝƌ ƵŶŝƚ. Ψϱ,8ϬϬ. ůƐŽ ϭ999 ƵŝĐŬ >Ğ^ĂďƌĞ-ƌƵŶƐ ŐŽŽĚ. ΨϮ,ϮϬϬ. ϱ8Ϭ-ϲϮϯ-ϭϬϳ8. >ĞĂǀĞ ŵĞƐƐĂŐĞ.


<ŝƌďLJ sĂĐĐƵŵ ůĞĂŶĞƌ ǁ ĂƩĂĐŚ. ,ĂƌĚůLJ ƵƐĞĚ.ƉĂŝĚ ΨϭϰϬϬ ƚĂŬĞ ΨϲϬϬ. ^ĞƌǀŝĐĞ ĨŽƌ ϭϮ. ,ŽŵĞƌ >ĂƵŐŚůŝŶ, ŵĂĚĞ ŝŶ h^ . ĂƌůLJ ϭ9ϲϬ’Ɛ. DŽƐƚ ĚŝƐŚĞƐ ŶĞǀĞƌ ƵƐĞĚ. ϲϬ ƉŝĞĐĞƐ. WůĂƚĞƐ ďŽǁůƐ,ƉůĂƩĞƌ, ƐƵŐĂƌ Θ ĐƌĞĂŵĞƌ. ϮϮ <d 'ŽůĚ ƚƌŝŵ, ŚĂŶĚ ĚĞĐŽƌĂƚĞĚ. ůƐŽ KůĚ Žůů WĂƌƚƐ. &ƌĞĞ. ϱ8Ϭ-88ϳ-ϯϯϮϮ.


ĂŬĞƌ ϯϬ ĨŽŽƚ ĮĞůĚ ĐƵůƟǀĂƚŽƌ. 'ŽŽĚ ŽŶĚŝƟŽŶ. ϰϬϱ-88ϰ-Ϯϯ8ϭ.


ƌĂŌƐŵĂŶ ǁĞĞĚ ĞĂƚĞƌ, ďůŽǁĞƌ ĂŶĚ


ĞĚŐĞƌ. ^ŶĂƉƉĞƌ ƐĞůĨ W. Ϯϭ”ĐŽŵŵ. DŽǁĞƌ. dŽƌŽ , ƐĞůĨ W ŵŽǁĞƌ. DĞƚ- Ăů ĐŽǀĞƌĞĚ, ƉƵƐŚ ŵŽƚŽƌŝnjĞĚ ŵŽǁĞƌ. ^ŚĞĚ. ůů ĨŽƌ ΨϭϱϬ. / ŶĞĞĚ ƚŚĞ ƌŽŽŵ. ůƐŽ ůĂƌŐĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ĐŚĞƐƚ ĨƌĞĞnjĞƌ.


EĞĞĚƐ ĐůĞĂŶĞĚ ƵƉ. &ƌĞĞ.ϰϬϱϯϳϱ- ϲϰϳϬ Žƌ ϰϬϱ-ϮϱϬ-Ϭϱ9ϰ. E. KĨ <ŐĨ.


Z s ^ƉĂĐĞƐ ĨŽƌ ZĞŶƚ. KŶĞ ŵŝůĞ EŽƌƚŚ ĂŶĚ Ϯ ŵŝůĞƐ ϰϬϱ-ϯϭϳ-8ϱϰϲ.


ĂƐƚ ŽĨ ŽǀĞƌ.


&Žƌ ^ĂůĞ: KůĚĞƌ ƵƉƌŝŐŚƚ ĨƌĞĞnjĞƌ. ,ĂƐ ƚŽ ďĞ ĚĞĨƌŽƐƚĞĚ. ϱ8Ϭ-88ϲ-ϱϬϭϳ.


ZŽĂĚƌƵŶŶĞƌ ŶƟƋƵĞƐ. ϭϭ8 ^. DĂŝŶ, KŬĞĞŶĞ, K<. ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϬϬϳ9. KƉĞŶ ^ĂƚƵƌĚĂLJ, ϭϬ-ϰ.


ϰd ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ ĨĂƌŵ ƌĞƉĂŝƌ ƐƉĞĐŝĂů- ŝnjŝŶŐ ŝŶ ƵůƟǀĂƚŽƌƐ, ^ǁĞĞƉ ƉůŽǁ ĂŶĚ ŚŝƐĞů ƉŽŝŶƚ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ. tĞ ĂůƐŽ ƌĞƉůĂĐĞ ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů ĂŶĚ ŶŽ Ɵůů Ěƌŝůů ŽƵůƚĞƌ ĂŶĚ ^ĞĞĚ KƉĞŶĞƌ ďůĂĚĞƐ ĂŶĚ ďĞĂƌŝŶŐƐ. ^ĂǀĞ ǀĂůƵĂďůĞ ƟŵĞ ĂŶĚ Ψ. ϰϬϱ-ϳϲϬ-9ϲϰϬ.


,ĂƌƚnjĞůů’Ɛ ,ĞĂƚ Θ ŝƌ. ϯϮ LJĞĂƌƐ ŝŶ ,s /Z ĮĞůĚ. >ŝĐĞŶƐĞĚ, ďŽŶĚĞĚ ĂŶĚ ŝŶƐƵƌĞĚ. tĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ƐĂƟƐ- ĨĂĐƟŽŶ ĂŶĚ Ă ƐŵŝůĞ! ƐŬ ŵĞ ĂďŽƵƚ ŐĞŽƚŚĞƌŵĂů ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ. ϱ8Ϭ-ϯϯϰ- Ϯ8ϭϰ


ŚĂƌƚnjĞůůƐŚĞĂƚĂŝƌ.ĐŽŵ


ϭϰ ‘ ŇĂƚ ĚĞĐŬ : ďƌƵƐŚ ĐƵƩĞƌ,ΨϭϱϬϬ, ϯ ǁŚĞĞů sŽůŬƐǁĂŐĞŶ ϭϲϬϬ ĐĐ, ǁŝƚŚ ƐŚĂĚĞ ĂŶĚ ƚƌĂŝůĞƌ ŚŝƚĐŚ.ŐŽŽĚ ĐŽŶĚ. Ψϱ,ϱϬϬ. ϭ9ϲϬ D& ϱϬ ƚƌĂĐƚŽƌ ǁ ƐŚĂĚĞ, ϯ8 ,W, ǁ ϱ’ ďƌƵƐŚ ŚŽŐ, ŐŽŽĚ ĐŽŶĚ. ΨϯϱϬϬ. ϭ8ϰϬ ĂƐĞ ^ŬŝĚ >ŽĂĚ- Ğƌ. ϱϭ ,W, ůŝŌƐ ϭϰϬϬη, ϭϱ.ϯŐƉŵ,ϭϲϬϬ ,ƌƐ. EŝĐĞ. ΨϲϱϬϬ.


ϰϬϱ-89ϯ-Ϯϱϰ8


&ĂŝƌǀŝĞǁ tƌĂŶŐůĞƌƐ ŝƐ ůŽŽŬŝŶŐ ĨŽƌ ůĂĚŝĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŐĞ ϲ ĂŶĚ Ϯϰ ƚŽ ƌƵŶ ĨŽƌ ƋƵĞĞŶ Žƌ ƉƌŝŶĐĞƐƐ ĨŽƌ ŽƵƌ ϱϮŶĚ ŶŶƵĂů ZŽĚĞŽ :ƵůLJ ϮϮŶĚ ĂŶĚ ϮϯƌĚ


WƌŝnjĞƐ ĨŽƌ ǁŝŶŶĞƌƐ.WůĞĂƐĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ^ƵƐĂŶ ^ůŽĐƚĞƌ ϱ8Ϭ-ϮϮϳ-ϮϭϮϬ Žƌ ďƐůŽĐƚĞƌΛŚŽƚŵĂŝů.ĐŽŵ


ZŽƵŶĚ ĂůĞƐ ŽĨ ĞƌŵƵĚĂ ŐƌĂƐƐ -Ψ8Ϭ/ ƚŽŶ. ,ĞŶŶĞƐƐĞLJ.DŽĚĞů ϰϱϬ : 'ƌĂŝŶ ƌŝůů. ϭ9ϳ8 ĂƐĞ ϱ8Ϭ- ĂĐŬŚŽĞ. ϰϬϱ-8ϱϯ-ϱϮϰϬ.


zĞĂƌůŝŶŐ ,ĞƌĨŽƌĚ ƵůůƐ ĂŶĚ ĐŽǁ/ĐĂůĨ ƉĂŝƌƐ, ϯ - ϱ LJĞĂƌƐ ŽůĚ. ϰϬϱ-8ϱϯ-ϱ8ϮϮ


“ ŵĞƌŝĐĂ &ĞƐƚ” DŽŶĚĂLJ :ƵůLJ ϰƚŚ WĂƌĂĚĞ Ăƚ ϭϬ Ăŵ, ƚƌĂŝŶ ƌŝĚĞƐ ϭϭ-Ϯ, ƐǁŝŵŵŝŶŐ ϭ-ϰƉŵ, <ŝĚƐ ĂƌŶŝǀĂů ϭϭ- ĚĂƌŬ, ZĂĐĞƐ ĂŶĚ ƚŽƐƐĞƐ ĂƌŽƵŶĚ ϰƉŵ &ƌĞĞ ŽŶĐĞƌƚ-dLJůĞƌ ZƵƐƐĞůů Θ ƚŚĞ ZĞŶĞŐĂĚĞƐ Λ ϳ:ϯϬ. &ŝƌĞǁŽƌŬƐ Ăƚ ĚĂƌŬ. <ŝŶŐĮƐŚĞƌ WĂƌŬ


>ŽŽŬŝŶŐ ĨŽƌ ϭ ƚŽ ϱ ĂĐƌĞƐ ŝŶ ŽǀĞƌ ĂƌĞĂ. ϰϬϱ-ϯϭϳ-8ϱϰϲ.


ϮϬϬϭ 'ƌĂŶĚ DĂƌƋƵŝƐ. ΨϮϱϬϬ K K ϰϬϱ-ϱϯ8-8ϭϲϲ, ϰϬϱ-ϰϯϯ-Ϯϯ9ϲ.


&Žƌ ^ĂůĞ: ϮϬϭϯ ĞƌŽ >ŝƚĞ ƵƚĐŚŵĞŶ ƚƌĂǀĞů ƚƌĂŝůĞƌ. DŽĚĞů Ϯ9ϰZ<^^. Đ- ƚƵĂů ǁĞŝŐŚƚ ϲ9ϬϬ ůďƐ. dŽƚĂů ůĞŶŐƚŚ ϯϰ Ō. ůĞĐƚƌŝĐ ƚŽŶŐƵĞ ũĂĐŬ, ĞůĞĐƚƌŝĐ ĂǁŶŝŶŐ, Ϯ ƚǀ’Ɛ, ŶŝĐĞ ďĞĚ, ŶŽ ĨƌĂŵĞ ǁŝŶĚŽǁƐ, ůŝŐŚƚůLJ ƵƐĞĚ ĂŶĚ ƐƚŽƌĞĚ ƵŶĚĞƌĐŽǀĞƌ. Ψϭ9,ϬϬϬ. Ăůů ϰϬϱ-ϯϳϱ- ϯϲϰϲ Žƌ ϰϬϱ-ϱϯ8-ϳϱϱϳ.


^ĞƉƟĐ dĂŶŬ ůĞĂŶŝŶŐ ďLJ :ΘW ^ĞƉ-


ƟĐ ^ĞƌǀŝĐĞ: džĐĞůůĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŽŵƉƚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďLJ DŝŬĞ :ĂŵĞƐ ŽǁŶĞƌ/ŽƉĞƌĂƚŽƌ. 'ŝǀĞ ƵƐ Ă ĐĂůů Ăƚ ϰϬϱ-9ϲ9-ϯ8ϯϯ Žƌ ϰϬϱ-8Ϯϲ-Ϭϲϭ9.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118