This page contains a Flash digital edition of a book.
873 | WEEK 48-49 29 NOVEMBER 2017


41


Herstelkader rentederivaten: voorbereiding, bepaling van eigen positie en controle van compensatie zijn belangrijk


Vlnr: Jan Rietveld, Gerard van Dongen, Rob Bekker, Jan Hartman en Peter Stout


HILVERSUM Uit de vertraagde uitvoering van het Herstelkader rentederivaten en de toename van vragen bij accountants blijkt dat de afwikkeling nog niet zo eenvoudig is als eerder gedacht.


Veel MKB’ers lezen de dagelijkse berich- ten erover en zijn benieuwd naar hun status. Voormalig minister van Financiën Dijsselbloem liet kortgeleden weten dat uitvoering van het plan vertraging oploopt door, volgens hem, ‘de complexiteit van het kader in combinatie met datasystemen van banken en benodigde auto- matiseringssoſtware’. Niet altijd lukt het de bank alle informatie boven tafel te krijgen uit de pe- riode waarin het derivaat liep en deze dus te ver- werken in het voorstel voor schadeherstel. Als klanten de ontbrekende informatie wel hebben, kunnen zij die alsnog ter beschikking stellen aan de bank en een herberekening laten uitvoeren.


Momenteel verstrekken banken voorschotten van maximaal 100.000 euro. Dit betreſt alleen een inschatting op de coulancevergoeding (stap 3 Herstelkader). Volgens Jan Rietveld, direc- teur Treasury-linQ kunnen de overige stappen - 1 (omzetting complex product), 2 (technisch her- stel) en 4 (opslagverhogingen) - een aanzienlijke


extra compensatie opleveren. “Dit zal moeten blijken uit de algehele herstelaanbieding die de bank in de meeste gevallen nog moet doen. Banken zullen de laatste wijzigingen en aanvul- lingen moeten verwerken in hun derivatendos- siers waarna, naar onze verwachting, het aan- tal herstelaanbiedingen richting hun cliënten spoedig zal toenemen. Hierbij zullen als eerste cliënten die in ‘Bijzonder Beheer’ vallen bij hun bank aan de beurt zijn. Vanaf het moment dat de herstelaanbieding van de bank is ontvangen, zal de bank verzoeken om binnen 4 weken te reage- ren op de aanbieding t.a.v. eventuele verschil- len. De herstelaanbieding heeſt een beperkte geldigheidsduur”. Rietveld geeſt aan dat het van belang is dat een MKB’er zijn/haar eigen positie kent en zich tijdig voorbereidt op het moment dat de bank een aanbod gaat doen.


De Rabobank drukte klanten onlangs zelf ook op het hart een goede controle uit te voeren op de gehanteerde aannames en de compensatie zelf, mede omdat de derivatendossiers van de bank niet in alle gevallen compleet zijn. Rietveld wijst er hierbij op dat het in alle gevallen belang- rijk is om het dossier te controleren en beoor- delen op volledigheid, de door de bank gehan- teerde aannames, een juiste interpretatie van


het Herstelkader en of daarmee de compensatie juist is.


Als voorbeeld haalt Rietveld een dossier aan waarbij er een wezenlijk verschil van inzicht is wat leidt tot een aanzienlijk afwijkende uit- komst. “Zonder in detail te gaan, beroept de bank zich op bancaire nauwe verbondenheid tussen twee entiteiten/vennootschappen. Wij vinden dat dit niet het geval is waardoor er bij één entiteit een aanzienlijke zogenoemde over- hedge ontstaat. Treasury-linQ levert hierbij de inhoudelijke input aan de klant voor de reac- tie op de herstelaanbieding van de bank. Mocht het nodig zijn dan staat de weg open naar de Geschillencommissie voor een “bindend advies” waaraan ook de bank zich zal moeten houden. Hieruit blijkt dat wij een maatwerk benadering hanteren”.


Cases met rentederivaten zijn bijna nooit het- zelfde al zijn er natuurlijk wel onderdelen die regelmatig terugkeren in dossiers. “Wij advise- ren inmiddels een flink aantal ondernemingen hieromtrent waaronder diverse partijen in de scheepvaart. Wij hebben het voorbije jaar reeds diverse binnenvaartrelaties als klant mogen ver- welkomen. In veel gevallen werd de introductie


blue: 282 C orange: 159 C


over onze dienstverlening verzorgd door de ac- countant van deze ondernemers, die in hun dienstverlening naar de klant ook behoeſte had- den aan een externe deskundige mening inzake het Herstelkader. Wij zien in de beoordeling van de dossiers van onze binnenvaartrelaties ge- middeld aanzienlijke bedragen die zij volgens onze analyses tegoed hebben uit hoofde van het Herstelkader”.


Treasury-linQ is een adviesbureau, dat kan worden ingeschakeld voor advies bij voorbe- reiding op en controle van de compensatie uit het Herstelkader rentederivaten. Voor infor- matie: www.treasurylinq.com, 035-5266292 of info@treasurylinq.com


Treasury-linQ BV Koninginneweg 11 1217 KP Hilversum Tel +31(0)35 526 62 92 info@treasurylinq.com www.treasurylinq.com


Diap


HEEFT U RENTEDERIVATEN, ZOALS RENTESWAPS?


Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor Herstelkader rentederivaten


Het Herstelkader kan op onderdelen verschillend worden geïnterpreteerd. Een complexe materie, die om (externe) deskundigheid vraagt.


Wij adviseren en ondersteunen (bank)onafhankelijk! Kijk op www.treasurylinq.com of bel voor een vrijblijvende afspraak.


Treasury-linQ BV Koninginneweg 11, 1217 KP Hilversum T +31(0)35 526 62 92 E info@treasurylinq.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56