search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beursspecial


HÉT PLATFORM IN DE BENELUX VOOR DE GEHELE MARITIEME SECTOR


HÉT PLATFORM IN DE BENELUX VOOR DE GEHELE MARITIEME SECTOR


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


SCHIPPERS IN OORLOGSTIJD


OPROEP AAN INFORMATEUR SCHIPPERS EN NIEUW KABINET Breed front pleit voor extra investeringen in binnenvaart


DEN HAAG Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) maakt zich samen met andere organi- saties uit het bedrijfsleven hard voor ruim één miljard euro extra investeren in slim- mere en nieuwe infrastructuur. De brede co- alitie vraagt onder meer om extra investe- ringen in de binnenvaart via een brief aan informateur Edith Schippers, nu blijkt dat goederenstromen in Nederland bij meer eco- nomische groei verder vastlopen.


Het COV roept het nieuwe kabinet op de kan- sen voor meer vervoer over water op te pak- ken. Dit kan door betere achterlandverbin- dingen, meer geld voor onderhoud, aandacht voor capaciteitsvergroting van sluizen en bruggen en financiële steun bij de vergroening van de binnenvaart. De extra investeringen worden noodzakelijk geacht om het vervoer over water aantrekkelijk te houden.


Het COV bestaat uit evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB, de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Samen met onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de KVNR heeſt het COV deze oproep - via Schippers - aan het toekomstig kabinet gericht.


9.10.11 MEI 2017 EVENEMENTENHAL GORINCHEM


05


9.10.11 MEI 2017 EVENEMENTENHAL GORINCHEM


SPECIAL


DINSDAG DINSDAG


DONDERDAG DONDERDAG


WOENSDAG WOENSDAG


13.00 – 21.00 13.00 – 21.00


13.00 – 21.00 13.00 – 21.00


13.00 – 21.00 13.00 – 21.00


Download de beurs app Maritime Industry voor uitgebreide informatie over de exposanten en hun beursaanbiedingen.


2017 37-96


Wilt u informatie van uw leads direct vastleg- gen, zodat u meteen aan de slag kunt met de juiste follow-up? Met de Evenementenhal App kunt u nog meer uit uw beursdeelname halen.


MEER INFORMATIE EN TICKETS VIA EVENEMENTENHAL.NL/MARITIME


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


Groot maar niet groot genoeg. Op korte termijn is uitbreiding nodig van de Volkerak- (foto), Kreekrak- en Krammersluizen: “Zeker wanneer de Seine Nord- verbinding vanaf 2023 ook de regio Parijs voor Nederlandse en Vlaamse zeehavens binnen bereik brengt”.


Achterstallig onderhoud aan waterwegen kan leiden tot onnodige congestie op de weg


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


vooruitgang door ��n�va��� UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


EEN HERMOTORISERING OF EEN (MOTOR)REPARATIE GROOT OF KLEIN DAN MOET JE BIJ


DIESEL MARINE SERVICES ZIJN Uw cummins dealer


Om de concurrentiekracht van het in Nederland gevestigde bedrijfsleven te verster- ken, wordt een netwerk van hoogwaardige internationale wegen, spoorwegen en vaar- wegen alsook zee- en binnenhavens nodig ge- acht. Uit de notitie: ‘Door schaalvergroting, 24-uurs economie, nieuwe logistieke concep- ten, containerisatie en ‘just-in-time deliveries’ is transport constant aan verandering onder- hevig en zal de vraag naar flexibel en betrouw- baar vervoer alleen maar toenemen.


Goederenvervoer over water is daarbij een belangrijke schakel om slimme multimodale vervoersconcepten mogelijk te maken. Ook is het vervoer over binnenwater een voor- waarde voor de sterke positie en groei van de


mainports. Binnen de logistieke keten vor- men de binnenhavens een onmisbare scha- kel. Als belangrijke economische knooppun- ten vormen zij een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen’.


Overslagnetwerk Om de verwachte groei in het goederenver- voer te kunnen realiseren, vinden de partijen het van belang het potentieel van het vervoer over water beter te benutten. Dat vergroot de kans de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren en zorgt voor CO2-reductie in lo- gistieke ketens. Het netwerk van aansluitin- gen van de verschillende modaliteiten binnen regionale en stedelijke (natte) overslagpun- ten moet daarom worden uitgebreid. Tussen


inlandterminals kunnen het aantal shuttle- diensten over water uitgebreid worden. Het Rijk kan hierin bijdragen door synchromodaal en multimodaal transport te stimuleren.


Opnieuw uit de notitie: ‘Het Nederlandse vaarwegennet staat internationaal model als een vitaal infrastructureel netwerk en dat wil- len we graag zo houden. Veel infrastructure- le kunstwerken zijn in de 19de en 20ste eeuw aangelegd en naderen het einde van hun le- vensduur. Onderhoud aan vaarwegen en re- novatie van kunstwerken wordt in de toe- komst steeds belangrijker. Het is van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk


Lees verder op pagina 2


DIESEL MARINE SERVICES


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


dbhdiesel.com T. 088 0040484


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 18-19 03.05.2017 I NUMMER 858


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96