This page contains a Flash digital edition of a book.
WEEK 06-07 08.02.2017 I NUMMER 852


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


INNOVATIEF TRAININGSCENTRUM OP MAASVLAKTE


WINTERSE SCANCOVERYTRIAL


07


ZUID-HOLLANDS PROEFPROJECT VOOR SCHONERE BINNENVAART


WIJ INSTALLEREN AAN BOORD!


17 19


HATZ - JOHN DEERE - YANMAR +32 3 546 40 86


WWW.SERVICEPOWER.BE


RIS COMEX-project moet orde brengen in digitale informatie op corridor Rijn-Donau


wil zeggen de 12 EU-lidstaten Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Bulgarije, Roemenië en Tsjechië en Servië, dat (nog) geen lid is van de Unie.


Noodzaak duurzaam corridorbeheer Europees coördinator voor het Rijn-Donau- project, onder meer vroegere Nederlandse mi- nister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, onderstreepte bij de officiële ‘kick-off’ van het project de noodzaak van een duurzaam corridorbeheer voor de informatiediensten voor de binnenwateren. Peijs: ”We gaan ons nu concentreren op de implementatie. RIS COMEX moet volgende zaken mogelijk maken: een goede planning, betrouwbare reistijden en ondersteuning aan het transportbeheer van de logistieke partners. Dit laatste leidt ui- teraard tot betere planning en kortere wacht- en reistijden. Het project moet ook zorgen voor meer informatie voor de logistieke part- ners, voor een verhoging van de efficiëntie en capaciteiten en een vermindering van de ad- ministratieve rompslomp”.


Karla Peijs.


BRUSSEL In Berlijn is dezer dagen officieel in aanwezigheid van onder meer Europees TEN-T- coördinator Karla Peijs het RIS COMEX-project gelanceerd, dat als belangrijkste taak heeſt meegekregen om te zorgen voor een optimaal beheer van de digitale informatiediensten op de Rijn-Donau corridor. Daarbij gaat het meer speciaal om de naleving van de Europese regel- geving voor het gebruik van geharmoniseerde River Information Services (RIS). Het project loopt tot en met 2020.


JAN SCHILS


Bedoelde regels moeten zorgen voor de doeltreffendheid, veiligheid en milieu- vriendelijkheid van het verkeer over de binnenwateren in de Europese Unie, die 37.000 km aan rivieren en kanalen telt. De regels zijn van toepassing op kanalen, rivie- ren, meren en havens die schepen tussen 1000 en 1500 ton kunnen ontvangen.


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


vooruitgang door ��n�va���


www.slurink.nl  078 61 33 177


0316 54 15 74 UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


Al deze binnenwateren dragen met be- hulp van het RIS in grote mate bij tot een duurzaam vervoerssysteem, waardoor verkeersopstoppingen en luchtveront- reiniging op de wegen in de EU worden teruggedrongen.


Aan dit grensoverschrijdend waterwe- gennet-project (de zogeheten Rijn-Donau Corridor) nemen 13 oeverstaten deel, dat


Het totale budget voor de Rijn-Donau Corridor bedraagt 26,5 miljoen euro, waarvan Europa (de Connecting Europe Facility of CEF) voor de duur van het project (2016-2020) 15,6 mil- joen voor haar rekening neemt. Sedert 2014 is een bedrag van 22,4 miljard euro van het to- tale CEF-budget beschikbaar voor transport en vooral voor het Europese transportnetwerk (TEN-T).


Peijs wees er in haar toespraak in Berlijn op dat het transport over de binnenwateren in Europa cruciaal is geweest voor de industrië- le ontwikkeling van ons continent door grote steden en economisch belangrijke gebieden en logistieke centra met elkaar te verbinden. De sector heeſt volgens haar in belangrijke mate bijgedragen aan handel, economische groei en het scheppen van banen. Peijs: ”Maar


door de evolutie van het transportsysteem en vooral door de reusachtige expansie van het wegtransport is de rol van de binnenwateren onder druk komen te staan”. Daarvoor heeſt de maatschappij volgens haar een hoge prijs moeten betalen in de vorm van verkeerscon- gestie (files), milieuverontreiniging en econo- mische en emotionele kosten van het weg- transport. Peijs herinnerde eraan dat zij in dit verband al vele jaren pleit voor een shiſt van het zware goederenvervoer van de weg naar de binnenwateren. De binnenvaart, die stil- aan beschikt over heel wat reservecapaciteit, is volgens haar in staat om een belangrijk deel van het verwachte goederenvervoer op de Rijn-Alpen en Rijn-Donau corridors op zich te nemen. Dat zal tevens de economische groei in Europa bevorderen.


Uitdaging Volgens Peijs heeſt het RIS-systeem sedert 2005 goed gewerkt. In 2013 werd op EU- niveau beslist dat alle TEN-T waterwegen met het RIS-systeem moesten worden uitge- rust. Inmiddels is het vrijwel overal geïnstal- leerd. Desondanks werden bij een evaluatie in 2014 nog verschillende leemten vastge- steld, zowel lokaal als grensoverschrijdend. Het systeem diende meer geharmoniseerd te worden toegepast en de uitwisseling van grensoverschrijdende informatie vond nog te weinig plaats en diende vergemakkelijkt te worden. Er was op dat vlak duidelijk behoef- te aan een publieke en private samenwerking (partnership). Modal shiſt betekent volgens Peijs niet alleen een transfer van traditioneel bulktransport maar ook van andere soorten goederen naar de binnenvaart, inclusief con- tainers en kleinere waardevolle cargo. Peijs: “De uitdaging bestaat er nu in dat de binnen- vaart efficiënt opereert en volledig geïnte- greerd wordt in de geavanceerde ‘just-in-time’ logistiek.


Lees verder op pagina 5 DIESEL MARINE SERVICES


SCHEEPSREPARATIE NIEUWBOUW


info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


dbhdiesel.com T. 088 0040484


Waalbandijk 129, 6651 KB Druten T +31 487 51 55 44 E info@gerlienvantiem.com


gerlienvantiem.com


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


T 078-6165599 E info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


Serviceen kwaliteit


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36