search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
www.pieszyce.pl GMIN GM


GMINA F


FAIA R P RP AYPLAY


ISSN 1425 - 0535 Rok XXII Nr 2 (262)


luty 2017


Przedszkolaki na starcie W Ramach Regionalnego Programu Operacyj-


nego Województwa Dolnośląskiego na Lata 2014- 2020 Współfinansowanego ze Środków Europej- skiego Funduszu Społecznego Dorota Konieczna – Enozel burmistrz Pieszyc podpisała umowę z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego dotyczącą projektu „Przedszkolaki na starcie”.


Projekt „Przedszkolaki na starcie” zostanie sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 85%, jest to kwota bliska 190 tysięcy złotych. W ramach dota- cji w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach od 1 marca 2017 roku zostanie urucho- miona dodatkowa grupa przed- szkolna dla 24 dzieci w wieku od 3-4 lat. - Niejednokrotnie dobiegały


mnie słuchy na temat braku miejsc w przedszkolu publicz- nym, oraz oczekiwań rodziców co do zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, dzięki pro- jektowi „Przedszkolaki na starcie” problem ten staje się nieco mniejszy, niż mogłoby się wydawać wielu rodzicom. – informuje Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. – Wkład własny Gminy Pieszyce wynosi 33.320,00 zł. Jest to nie- wielki koszt, a dzięki naszemu wsparciu dzieci będą miały szansę uczestniczyć w zajęciach z logopedą, psychologiem czy wziąć udział w dodatkowych godzinach gimnastyki korek- cyjnej.


Poza tym dzieci będą miały zapewniony bezpłatny pobyt i wyżywienie przez 12 miesięcy. Dodatkowo sala dydaktyczna zostanie wyposażona w pomoce naukowe, a w ogrodzie dopo- sażony zostanie plac zabaw. Przedszkolaki będą mogły uczestniczyć w wycieczkach, słuchać koncertów muzyków z filharmonii, a także korzystać bezpłatnie z wielu innych atrak- cji. Dodatkowo zostanie posze- rzona oferta zajęć specjalistycz- nych oraz zajęć edukacyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci.


Aktualnie trwa rekrutacja do nowo powstałej grupy w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie kart rekrutacyjnych i dostar- czenie ich do placówki do 24 lutego 2017 r. Projekt realizowany jest w Gminie Pieszyce od 01 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Źródło finansowa- nia to Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego.


(red.)


wydawana od 1994 r.


Na takie informacje czekaliśmy! Gmina wybuduje przedszkole ze żłobkiem oraz obiekt socjalno-szatniowy na stadionie


Na początku stycznia br. informowaliśmy państwa,


że Gmina Pieszyce pozyskała blisko 2 000 000 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach”. Budowa ta uzależniona była od pozytywnego rozstrzygnięcia drugiego wniosku. Dziś już wiemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie.


- Dziękuję Państwu, którzy trzymali za nas kciuki – cieszy się Dorota Konieczna-Enozel, bur- mistrz gminy Pieszyce. – Drugi wniosek uzyskał pozytywną ocenę i dziś już wiemy, że będziemy mogli przystąpić do budowy nowego przedszkola ze żłobkiem oraz obiektu socjalno-szatnio- wego na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Pieszyce. Na te cele ze środ- ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy w sumie ponad 8 000 000 złotych. Przewidziany wkład własny na te zadania to dodatkowe ponad 2 300 000 złotych. - To bardzo dobra informacja


dla całego naszego środowiska – przyznaje Radosław Drążczyk – Prezes MKS „Pogoń” Pieszyce. – Na takie decyzje czekaliśmy kilka lat. Obecny budynek szatniowy nadaje się jedynie do rozbiórki. Dziś stajemy przed faktem, że sytuacja ta zmieni się i wreszcie nasze dzieci, nasi zawodnicy będą mieli obiekt z prawdziwego zdarzenia.


około 550 m2


Według wstępnego planu budynki obecnego przedszkola, które nie spełniają wszystkich wymagań budowlanych do funk- cjonowania w nich dziś takich placówek, przeznaczone zostaną na mieszkania komunalne. Część żłobkowa liczyć ma , a przedszkola


około 1570 m2. Budynek zosta- nie wybudowany powyżej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach, za budynkiem przy ulicy Ogrodowej 25. Całość realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.


Budynek socjalno-szatniowy Gmina wybuduje pomiędzy sta- dionem i basenem. Jednym z zało- żonych celów budowy budynku jest stworzenie reprezentacyjnej strefy wejściowej na teren basenu i stadionu oraz ich zaplecza. W budynku planuje się m.in. loka- lizację szatni, ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sani- tarnych oraz sale wielofunkcyjne. Obiekty mają zostać wybudo- wane do końca 2018 roku.


(red.)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12