This page contains a Flash digital edition of a book.
www.pieszyce.pl GMIN GM


GMINA F


FAIA R P RP AYPLAY


ISSN 1425 - 0535 Rok XXII Nr 11 (259)


listopad 2016 wydawana od 1994 r.


Ponad pół miliona złotych na działania dla mieszkańców


Blisko 600 000 złotych pozyskała Gmina Pieszyce w ostatnim czasie


na działania skierowane do dzieci, młodzieży i na rzecz mieszkańców gminy. Pozyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie także na rozwój infrastruktury internetowej.


- Kończą się możliwości pozyskiwania


pieniędzy z Unii Europejskiej, dlatego sta- ramy się aplikować o dotację na zadania,


wraz z pomocami dydaktycznymi (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna, teatralne, rytmika, zajęcia z


zespołowej), poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz realizacja alternatywnych form nauczania (wyjazdy do Parku Nauki i Techniki Explorapark, Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej, Humanitarium Ogrodu Doświadczeń). Źródłem dofinansowania jest Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (działanie 10.2). Projekt jest realizowany od 1 listopada br. do 31 lipca 2018 r.


Mieszkańcy


Gmina kontynuuje także działania z partnerami z Czech – miastami Nova Paka i Bohuslavice. Od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. dzięki pozyskaniu 88 000 złotych i wkładowi własnemu blisko 10 000 zł możliwa będzie realizacja zadania pn. „Wspólna kultura – droga do poznania sąsiada”. – W ramach projektu możliwa będzie m.in. organizacja w Pieszycach Jarmarku Wielkanocnego, warsztatów artystycznych, święta muzyki – wyjaśnia burmistrz, Dorota Konieczna-Enozel. – Oczywiście cykl działań o podobnym charakterze odbędzie się także u naszych południowych partnerów, a miesz- kańcy Pieszyc, Novej Paki i Bohuslavic będą uczestniczyć w poszczególnych działaniach. Źródłem dofinansowania jest Program


Interreg Va Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektu.


które i tak musielibyśmy wykonać – informuje Dorota Konieczna-Enozel, burmistrz miasta. – Dzięki pozyskanym środkom i niewielkiemu wkładowi własnemu możemy realizować takie zadania jak uruchomienie dodatkowej grupy przedszkolnej, zapewnienie zajęć edukacyj- nych czy wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów matematyczno – przy- rodniczych. Dodatkowo pozyskaliśmy środki na zakup nowego sprzętu komputerowego do realizacji e-usług.


Przedszkolaki


„Przedszkolaki na starcie” to tytuł pro- jektu o wartości ponad 223 000 złotych. Wkład gminy to zaledwie nieco ponad 33 000 złotych, a dzięki pozyskanym środ- kom możliwe będzie m.in. uruchomienie w Przedszkolu Publicznym nr 2 dodatkowej grupy dostosowanej dla osób niepełnospraw- nych (w tym doposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, zapewnienie wyży- wienia, zapewnienie wycieczek i koncertów filharmonii), zapewnienie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych


przedsiębiorczości) oraz doskonalenie kom- petencji zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie szkoleń. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (działanie 10.1).


Uczniowie Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów matema- tyczno-przyrodniczych i realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych możliwe będą dzięki pro- gramowi „Liga mistrzów ma start!”. Projekt uzyskał dofinansowanie 100 000 złotych, co stanowi sto procent kosztów jego realizacji. Dzięki pozyskanym środkom moż-


liwe będzie dodatkowo prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia (liga informatyczna, językowa, małego naukowca, kreatywności, innowacji i pracy


Światłowód w szkole i CK Kolejnym działaniem, na które pozy-


skaliśmy dofinansowanie jest „Wsparcie rozbudowy infrastruktury oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji, w tym upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Na ten cel otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę w wysokości 219 321,30 zł, co stanowi sto procent wydatków na jego realizację. Światłowodowa sieć internetowa zapewni


łącze o dużej przepustowości danych, pozwoli na korzystanie z technologii multimedialnych nowej generacji wykorzystywanych w eduka- cji młodzieży, dzieci i mieszkańców.


To tylko część pozyskanych w ostatnim


czasie środków przeznaczonych na tzw. „miękkie” działania. Dzięki zmianie statusu gminy z miejskiej na miejsko-wiejską, co stało się z początkiem 2016 r., mogliśmy sięgnąć także po środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O tych piszemy wewnątrz gazety.


(red.)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8