This page contains a Flash digital edition of a book.
Kilka pytań do Doroty Koniecznej Enözel Sekretarza Zarządu LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”


Czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania? - W obecnym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD będzie promowało aktywność miesz- kańców w kształtowaniu roz- woju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Rozwój tego obszaru został oparty na bogactwie przyrodniczym i kulturowym.


Jaka jest Pani rola w 6


Zarządzie? - W zarządzie pełnię funkcje sekretarza, który zobowiązany jest we współpracy z biurem do nadzorowania dokumen- tacji posiedzeń Zarządu, kon- troli zgodności treści i spo- sobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu ze sta- tutem Stowarzyszenia oraz regulaminem Zarządu, zabez- pieczania posiedzenia organów Stowarzyszenia oraz współ- działania z Prezesem i v-ce Prezesem.


Kto jest adresatem dzia-


łań realizowanych przez „Partnerstwo Sowiogórskie”? - O pomoc może wniosko-


wać każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej zamieszkały na obszarze wiejskim objętym LGD lub przedsiębiorca jeżeli ma zarejestrowaną działalność na tym terenie. Wnioskować mogą również osoby prawne i JST.


Jakie kwoty są możliwe do pozyskania przez potencjal- nego beneficjenta? - Jest możliwość otrzymania od 5.000,00 zł do 20.000,00 zł w przypadku projektu granto- wego. Osoba fizyczna rozpoczy- nająca działalność ma szansę na premię w wysokości 100.000,00 zł, natomiast przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności mogą otrzymać do 300.000,00 zł w formie refundacji ponie- sionych kosztów. Jakie działania podlegają


dofinansowaniu? - Zakres tych działań został


określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Wsi. Dofinasowania mają na celu


min.: podniesienie wiedzy spo- łeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska itp., rozwój przedsiębiorczości, rozwój rynków zbytu, zachowanie dzie- dzictwa lokalnego oraz promo- wanie obszaru objętego LGD. Jakie s ą plany Stowarzyszenia na przyszłość? Promowanie marki Gór Sowich i rozwój regionu poprzez wspólną pracę miesz- kańców na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Jak można skontaktować


się z pracownikami biura? - Kontakt z pracownikami


możliwy jest poprzez email: biuro@partnerstwo.sowio- gorskie.pl, telefonicznie pod numerem: 74 87 16 150 lub osobiście w siedzibie biura LGD, ul. Dworzec PKP 1/3 w Jugowicach. Proszę powiedzieć parę


słów o sobie - Z wykształcenia jestem


germanistą i hotelarzem, ponad 18 lat zajmowałam się zawo- dowo pracą w branży tury- stycznej, z którą jestem zwią- zana również poprzez swoje zainteresowania i pasje. Swój czas od wielu lat poświęcam również na prace na rzecz spo- łeczności lokalnej działając w stowarzyszeniach i grupach nie- formalnych. Od 6 lat związana jestem z samorządem poprzez pełnienie funkcji radnej powiatu dzierżoniowskiego a obecnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyc. Obecnie zawo- dowo, działając w wielu sto- warzyszeniach, pracuję nad rozwojem i budowaniem spo- łeczności lokalnych w oparciu o zasoby kulturowe i turystyczne naszego regionu. Prywatnie jestem mamą 5 letniej Zuzi, żoną przedsiębiorcy. Pasjonuje mnie przede wszystkim moja praca, która łączy w sobie naj- większe z pasji czyli prace z ludźmi i dążenie do ciągłego rozwoju osobistego. Poza tym interesuję się aranżacją wnętrz, motocyklami, florystyką oraz kuchniami świata powiązanymi z podróżowaniem. Dziękujemy za rozmowę.


nr 10 (258) / 2016


Drugie dla osób zainteresowanych podejmowaniem i roz- wijaniem działalności gospodarczej


gmina PIESZYCE WALIM termin miejsce adres


15.11.2016. (wtorek) Centrum Kultury ul. M. Kopernika 37


58-250 Pieszyce


16.11.2016. (środa)


GŁUSZYCA 17.11.2016. (czwartek)


Centrum Kultury i Turystyki


Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna


ul. T. Kościuszki 2 58-320 Walim


ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca


godzina 11:00-17:00 12:00-18:00 13:00-19:00 Program szkoleń oraz deklaracje znajdują się na stronie


www.partnerstwo.sowiogorskie.pl Serdecznie zapraszamy. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice, tel. 74 87 16 150


„Partnerstwo Sowiogórskie” dla współpracy


Jedno z pierwszych spotkań informacyjnych z


mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 odbyło się 19 października 2016 r. w Pieszycach.


Na spotkaniu przedstawiony został wspólnie wypracowana Lokalna Strategia Rozwoju wraz z procedurami jej wdrażania oraz zakres i formy pomocy. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa mieszkańców Gminy Pieszyce reprezentujących różne formy aktywności zawodowej i społecznej.


(red.)


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania


19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Szanowni Państwo


Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzej- mie informuje, iż został ustalony harmonogram BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


Szkolenia zostały podzielone na dwa tematy: Pierwsze z nich jest przeznaczone dla osób fizycznych, przed- stawicieli NGO, organizacji pozarządowych. Dotyczy projektów grantowych oraz operacji konkurso-


wych o wartości powyżej 50 tys. zł gmina


termin miejsce


NOWA RUDA 08.11.2016. Muzeum Ziemi Sowiogórskiej


adres ul. Główna 65,


57-450 Ludwikowice Kłodzkie


13:00-19:00


JEDLINA ZDRÓJ 09.11.2016. Centrum Kultury ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina Zdrój 9:00-15:00


godzina


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8