This page contains a Flash digital edition of a book.
Akcja „Zima 2016/2017” w Gminie Pieszyce


W dniu 20 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Doroty Koniecznej - Enozel z przedstawi- cieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Celem spotkania była orga- nizacja zadań i obowiązków poszczególnych służb z związku z nadchodzącą zimą.


Apel do mieszkańców Gminy Pieszyce W związku ze spadkiem temperatury w okresie zimowym


prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Okres zimowy ze względu na aurę jest szczególnie trudny do przetrwania. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz podejmowanie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciu. Pomoc mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz innych przypadkach w których widoczna jest potrzeba udzielania schronienia , odzieży lub ciepłego posiłku.


Poniżej podajemy adresy oraz telefony do których można kierować zgłoszenia:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach Ul. Kopernika 124, tel. 74 836 52 45


Posterunek Policji w Pieszycach Ul. Kościuszki 18a, tel. 74 836 53 07 Nie pozostańmy obojętni. Nasza pomoc lub zgłoszenie może


uratować komu życie! 4


Dolny Śląsk za pół ceny w Gminie Pieszyce


„Dolny Śląsk za pół ceny” mogli korzystać z wybra- nych atrakcji o połowę taniej. Tradycyjnie już udział w akcji wzięła również Gmina Pieszyce oferując odwie- dzającym Wielką Sowę wejście na taras widokowy za połowę ceny. - Zalegająca mgła skutecznie ograniczała widoczność, dla- tego pomimo sporej ilości osób na placu przed wieżą, na wejście do obiektu zdecydowało się niespełna 400 osób – komentuje Tadeusz Żurawek zajmujący się obsługą ruchu turystycznego na Wielkiej Sowie. Cieszymy się, że nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych Wielka Sowa jest chętnie odwiedzana przez turystów. (red.)


Zakończenie zadania


pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce”


Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach informuje, że


zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pieszyce” w 2016 r.


Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawie-


rających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 50 nieru-


chomości na terenie gminy usunięto łącznie 58,68 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym pochodzących z demontażu – 48,71 Mg i z zebrania – 9,97 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 32012,79 zł, w tym 85% dofinansowania w formie dotacji. Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji


z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przy udziale środków pochodzących z budżetu Gminy.


(red.)


Składowany i zabezpieczony odpad azbestowy


Seniorzy mieli okazję obejrzeć program artystyczny, który


z myślą o nich przygotowały dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach wraz z dyrektor Barbarą Pryczek i wycho- wawcą Magdaleną Klimuntowską. Nie zabrakło także życzeń i prezentów od władz samorządowych, a także kwiatów dla Pani Michaliny Korzeniowskiej, najstarszej osoby w związku.


Łączymy pokolenia podczas Dnia Seniora


W tym roku 20 października obchodzić będziemy Europejski Dzień Seniora. Na osiem dni przed tym wydarzeniem świętowali pieszyccy Seniorzy. W siedzi- bie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pie- szycach odbyło się spotkanie, w którym udział wzięło aż osiemdziesiąt osób.


nr 10 (258) / 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8