This page contains a Flash digital edition of a book.
www.pieszyce.pl GMIN GM


GMINA F


FAIA R P RP AYPLAY


ISSN 1425 - 0535 Rok XXII Nr 9 (257) wrzesień 2016 wydawana od 1994 r. Ponad 27 mln zł na kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne


Ponad 27 milionów zł zdobyła spółka Wodociągi i Kanalizacja na kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, które zostaną zrealizowane na terenie naszego powiatu. Co zmieni drugi etap jednej z największych tego typu inwestycji na Dolnym Śląsku?


- Najważniejsze zadania obejmują modernizację i budowę nowych sieci sani-


tarnych i wodociągowych w Dzierżoniowie, Pieszycach i Bielawie oraz częściową budowę odcinka wodociągu tranzyto- wego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów- Bielawa – mówi prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja Andrzej Bronowicki, który odpowiadał za przygotowanie wniosku i całego procesu inwestycyjnego. Jak duże jest to zadanie świadczy m.in.


Fot.: użyczone – Środki przekazane na te prace to inwestycja w nasze zdrowie, bezpieczeństwo i środowi- sko, a także świetny przykład współpracy samorządów


fakt, że sama dokumentacja techniczna kosztowała ponad milion złotych. - Na jej wykonanie również zdobyliśmy unijne pieniądze. Aż 85% dofinansowania. Prace związane z przygotowaniem samego wnio- sku trwały ponad 2 lata – zaznacza prezes WIK-u.


Filia MBP – CK w Rościszowie otwarta


Na ten moment mieszkańcy Rościszowa czekali od wielu lat. 16 września 2016 roku po blisko dwóch latach od złożenia projektu w Ministerstwie Kul- tury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” odbyło się otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Rościszowie.


Oficjalnego przecięcia wstęgi doko-


nała dyrektor MBP – CK Lidia Zakrzew- ska – Strózik, burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel oraz dyrektor Dol- nośląskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Tyws. Nową bibliotekę poświęcił ks. Krzysztof Herbut. - Musimy dbać o rozwój całej gminy,


również tych małych miejscowości – komentuje Dorota Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. - Na nową bibliotekę udało nam się pozyskać 85% środków zewnętrznych, zatem trudno byłoby nie skorzystać z dofinansowania i nie wybu- dować filii, na którą mieszkańcy Rości- szowa czekali od wielu lat. Co ważne, budynek będzie pełnił nie tylko funkcję biblioteki, ale będzie także otwarty na inne potrzeby mieszkańców sołectwa. W otwarciu udział wzięli przedstawiciele okolicznych samorządów, dyrektorzy bibliotek i placówek oświatowych, jak również delegacje z miast partnerskich Pieszyc - Schortens na czele z burmistrzem


Gerhardem Bohlingiem oraz ze Świecia z burmistrzem Tadeuszem Pogodą. - Miło nam jest, że w otwarciu filii biblioteki w Rościszowie udział wzięli także mieszkańcy sołectwa – mówi Lidia Zakrzewska – Strózik, dyrektor MBP-


Wartość całej inwestycji to 53 644


341,01 zł brutto, wartość netto projektu to ponad 44 020 796 zł. Poziom dofinansowa- nie do wartości netto to 63,75% kosztów kwalifikowanych czyli ponad 27 186 858 zł. Ogłoszenie pierwszych przetargów na wykonanie robót budowlanych planowane jest na koniec września. W ramach „Uporządkowania gospo- darki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II” zostaną zrealizowane m.in. następujące inwestycje:


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach obejmująca: ul. Hermana, ul. Dolną, ul. Dworcową Dolną, ul. Rolną, ul. Boczną, ul. Kopernika, ul. Nadbrzeżną, ul. Botwina, osiedle Górskie, ul. Zamkowa i Kuźnicką, ul. Stara i Okrzei oraz budowę wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa.


Źródło: UM Dzierżoniów


CK. – Jeszcze przed otwarciem filii miesz- kanki Rościszowa chciały się zapisać do biblioteki w Rościszowie. Teraz będzie to możliwe. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.738.248,00 zł, co umożliwiło budowę oraz wyposażenie nowoczesnego, a zara- zem wpisującego się w krajobraz budynku filii biblioteki. Pomysłodawcom zależało na tym, by stworzyć centrum biblioteczno- -edukacyjne, miejsce informacji i kultury, a także aktywności społecznej.


(red.)


Fot.: UMiG Pieszyce – W uroczystym otwarciu filii uczestniczyli goście miast partnerskich Pieszyc. Na zdjęciu od lewej: Lidia Zakrzewska – Strózik – dyrektor MBP-CK, Marzena Rzymek, skarbnik gminy Świecie, Gerhard Bohling – burmistrz Schortens, Dorota Konieczna – Enozel - burmistrz Pieszyc, Tadeusz Pogoda – burmistrz Świecia


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8