This page contains a Flash digital edition of a book.
Vásárhelyi Látóhatár FÖLDESI FERENC


GONDOLATAIM MAGUNKRÓL ÉS A VILÁGRÓL


Ha jogot formálunk az értelmiségi névre, nem szabad megszűnünk kérdezni, vizsgálni a kort, melyben élünk, s értelmes válaszokat keresnünk a kor által fölvetett kérdésekre. Olyan válaszokat, amelyek cselek- vésünket irányíthatják. Az emberek, különösen nálunk, ha valami nem kívánt esemény történik, szeretnek ágaskodni, méltatlan- kodni, sopánkodni, aztán – a szóömléstől kimerülve és megnyugodva – apatikus tehetetlenségbe, lusta- ságba visszahullani. A pátosz lélegzete rövid, hamar kifullad, az életünk viszont számtalan hosszú órából áll, döntő részét munkával töltjük. Itt csillogni kevesebb esély van, s belátni is nehezebb, hogy épp itt dől el minden. Életünk drámai pillanatai csak annak a sors-rakétának a kilövését vagy valamelyik lépcsőjének beindulását jelentik, amelyet évekig készítünk elő. Mi az az értelmes válasz, amit a korunk faggatására adhatunk? Makacs hit saját munkánk értelmében és lehetőségeiben. A nevelő mindig a jövőnek nevel. Az emberiség, mióta hivatásos nevelés van, soha sem tűzte ki célul nem- zedékek változatlan újra termelését. Nekünk is meg van a világos képünk egy jobb és nemesebb emberi- ségről, melynek kialakításán a nagyon is szerény eszközeinkkel dolgoznunk kell. Bűn lenne ezeket az eszkö- zöket kishitűen lebecsülnünk, használatuktól sajnálni a fáradtságot. Sok tekintetben a mai ember életének, gondolkodásának, magatartásának a pillanatnyilag uralkodó ten- denciáival szemben is kell úsznunk. A gondolkodó embernek úgy tűnik föl, hogy korszakunkban sok min- den az ember redukcióját hozza magával. Sok ma élő ember úgy látja: az, ami a közösségben vele történik, életét irányítja és meghatározza, tőle abszolút független. A társadalom életének irányítása valahol a feje fölött történik. Ahhoz csak annyi köze lehet mint a régi, vidéki varró lánynak a magazinokban leírt fényes estélyekhez (némelyiket a sok fényévnyi távolság sem hűtötte le attól, hogy rajongója ne legyen X herceg- nőnek, Y grófnénak…). Ez a távolság érzés alakítja ki az önredukáló magatartást: csak azzal törődöm minél többet keressek, ártatlan „élvezeteimnek” nyugodtan hódolhassak. Az arisztotelészi „zoon politikon” he- lyett, a népben, közösségben gondolkodó helyett így az individualista célszerűség kis praktikáinak lehetünk tanúi: az élet értelme és célja bizonyos javak megszerzése és elfogyasztása. S az ilyenfajta gondolkodás kapja az „életrevaló” dicsérő jelzőt. Mi az, ami vele szembeállítható? Az az igény és vágy, ami meg van mindenkiben, hogy a világ jobb legyen, a körülöttünk lévő emberek ne- mesebbek és becsületesebbek, jobbak legyenek. Ha hiszek az ember emelkedésének, fejlődésének lehe- tőségében, s kívánom, óhajtom azt, akkor kell is valamit tennem érte. Úgy gondolom, igaz az a felismerés, hogy az ember egyedfejlődése befejeződött. Az ember azonban még- is fejlődik, de többé már nem egyedeiben, hanem viszonyaiban, intézményeiben, közösségi életének szö- vedékében. Néhány példát igazolásul: a tudós nem fejlődik — a tudomány igen. Einstein nem nagyobb tudós, mint Newton, a mai fizika azonban többet tud a világról, mint a 18. századi. Bartók nem nagyobb zenész, mint Bach, Tolsztoj nem nagyobb író, mint Shakespeare — a kultúra azonban mégis csak több embert emel, mint a régi korokban. Az egyes ember mint közösségi, etikus lény minden korban nagyjából azonos ará- nyokban mutatja a becsületes, a hazudozó, a bátor, a megalkuvó, az önzetlen, az egoista stb. típusait.


8


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66